Szukaj

 • Narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego

  Narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 • Godziny pracy

  Godziny urzędowania Urzędu Żeglugi Śródlądowej od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30 w sobotę i w niedzielę nieczynne

 • Wykaz zamknięć torowych szlaku Szczecin Podjuchy – SPA (przerwa w ruchu z powodu otwarcia mostu zwodzonego dla PŻŚ w celu przepłynięcia statków pasażerskich i towarowych.

 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021

  Załącznik

 • Władze

  Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest dr inż. Piotr Durajczyk Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej jest terenowym organem administracji publicznej w zakresie żeglugi śródlądowej podległy bezpośrednio Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, w zakresie swego działania, podejmuje decyzje administracyjne i postanowienia. W czasie nieobecności dyrektora Urzędu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. Organizację […]

 • Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

  Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 • Zaproszenie do udziału: Modernizacja strony internetowej

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia dla zadania pn. Modernizacja strony internetowej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Uprzejmie prosimy o przesyłanie szacowanych wartości wykonania zadania na adres zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl do dnia 08.06.2021r. W Załączeniu opis przedmiotu zamówienia.

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

 • Statut

  Zarządzenie nr 32 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pobierz Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pobierz

 • Test

  Tytuł nagłówka Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Tytuł Tekst Lorem ipsum Tel 505 344 334 E-mail mail@example.com Pobierz plik

 • Strefa partnera

 • Przyszłość młodzieży w żegludze śródlądowej

  W dniu 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z Dyrekcją Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, z przedstawicielami Związku Armatorów Śródlądowych oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy […]

 • UWAGA! ZMIANA TERMINU do 17.09.2021! Rozeznanie rynku na przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu informacji i kontroli kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

  Rozeznanie rynku

 • Struktura organizacyjna

  Zarządzeniem nr 03/2013 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2013 r. nadano nowy Regulamin Organizacyjny, na podstawie którego określono schemat organizacyjny, zadania urzędu oraz zakres działania pracowników i dyrektora urzędu.

 • Terytorialny zakres działania

  Podstawa prawna § 2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz.U. nr 77 poz. 831), ustala się następujący terytorialny zakres działania (…) dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie: Śródlądowe drogi wodne: rzeka Odra od 542,4 km (Ujście Nysy […]

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/3/0

  W związku z nadchodzącym okresem pogodowym, w którym spodziewane jest wystąpienie zalodzenia przystąpiono do redukcji oznakowania nawigacyjnego na Odrze w km 542,4 – 704,1. W związku z powyższym oznakowanie nawigacyjne nie spełnia wymogów określonych w § 7 pkt 1. Zarządzenia Dyrektora UŻŚ w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na […]

 • Dostawa wraz z montażem mebli biurowo/hotelowych

  Nr sprawy: Sz-351-105/2021

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/4/0

  Z powodu tworzących się zjawisk lodowych i dalszych prognozowanych niskich temperatur od dnia 24.01.2019 zamyka się dla żeglugi: rzekę Odrę od km 617,6 (ujście rzeki Warty) do km 704,1 (jaz w Widuchowej), Jezioro Dąbie oraz boczne rozgałęzienia: (Czapina, Babina, Iński Nurt, Dąbska Struga, Dąbski Nurt).Jednocześnie informujemy, że w związku z zamknięciem wszystkie jednostki pływające zobligowane […]

 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 4 filmów animowanych 2D informacyjno-edukacyjnych w dwóch wersjach językowych (polskim, angielskim) wraz z koncepcją oraz scenariuszem

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 4 filmów animowanych 2D informacyjno-edukacyjnych w dwóch wersjach językowych (polskim, angielskim) wraz z koncepcją oraz scenariuszem.

 • Podstawa prawna

  Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.). Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi […]

 • Strona główna

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/5/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 01.02.2019 r. OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI: Odcinek IV rzeki Odry od km 667,2 (śluza Hohensaaten) do km 704,1 (jaz w Widuchowej). Jednocześnie informujemy, że oznakowanie wystawione na granicznym odcinku rzeki Odry (km 542,4 do km 704,1) nie odpowiada wymogom uprawiania żeglugi w porze nocnej.

 • Zaproszenie do złożenia oferty na zakup aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Caris

  Nr sprawy: Sz-351-030/2021

 • Rejestry, ewidencja, archiwa

  Zgromadzony zbiór dokumentacji w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowią akta z lat 1961 – 2008, dotyczące m. in.: wykonywania nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, prowadzenia inspekcji statków, wydawania dokumentów rejestracyjnych, wydawania dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw zdolności żeglugowej, żeglarskich książeczek pracy, wykonywania kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i […]

 • Sport i rekreacja

  Obowiązujące przepisy Uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych wymaga stosowania się do niżej wymienionych przepisów prawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1863)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych ( Dz. U. 212 poz. 2072) […]

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/6/0

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od […]

 • Zaproszenie do składania ofert na usługę specjalisty ds. Programowania

  Nr sprawy: Sz-351-016/2021

 • Oferty pracy

 • SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE „Perspektywy rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej”

  W dniu 15.02.2019 r. odbyło się SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE „Perspektywy rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej” – transport wodny śródlądowy w Polsce do 2030 roku zorganizowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu EMMA dotyczącego zwiększenia mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz […]

 • Specjalista ds. zamówień publicznych

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Ogłoszenie nr 85819/ 12.10.2021 Miejsce wykonywania pracy:Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie70-207 Szczecin, PL. S. Batorego 4 Adres urzędu:Urząd Żeglugi Śródlądowej,70-207 Szczecin, pl. S. Batorego 4 INFORMACJE Pierwszeństwo: dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba stanowisk: 1. Wymiar etatu: 1. Status: nabór w toku. Miejsce pracy: Szczecin. Pl. Batorego 4. Ważne do: 22.10.2021 r. […]

 • Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczeń przy realizacji zadań w ramach EWT 2014-2020

  Nr sprawy: Sz-351-015/2021

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/7/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 12.03.2019 r. OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI jezioro Dąbie – szlak główny wraz z Orlim Przesmykiem, Czapiną, Babiną, Ińskim Nurtem.

 • Informatyk

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Ogłoszenie nr 85818 / 12.10.2021 Miejsce wykonywania pracy:Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie70-207 Szczecin, pl. S. Batorego 4 Adres urzędu:Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie70-207 Szczecin, pl. S. Batorego 4 INFORMACJE Pierwszeństwo: dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba stanowisk: 1. Wymiar etatu: 1. Status: nabór w toku. Miejsce pracy: Szczecin. Pl. Batorego 4: Ważne do […]

 • Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradczej w zakresie realizacji zadań w ramach EWT 2014-2020

  Nr sprawy: Sz-351-014/2021

 • Aktualności

 • XVIII Narada Przednawigacyjna w Szczecinie

  W dniu 11.03.2019 r. odbyła się XVIII Narada Przednawigacyjna w Szczecinie, w której uczestniczył Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wraz z pracownikami. Spotkanie zostało zorganizowanie przez Związek Polskich Armatorów Śródlądowych we współpracy z Stowarzyszeniem na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry „Teraz Odra” z Wrocławia i miało na celu wymianę poglądów między armatorami a organami […]

 • Samodzielny Księgowy

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Ogłoszenie nr 85818 / 12.10.2021 Miejsce wykonywania pracy:Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie70-207 Szczecin, pl. S. Batorego 4 Adres urzędu:Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie70-207 Szczecin, pl. S. Batorego 4 INFORMACJE Pierwszeństwo: dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba stanowisk: 1. Wymiar etatu: 1. Status: nabór w toku. Miejsce pracy: Szczecin. Pl. Batorego 4: Ważne do […]

 • Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę (powtórka II)

  Nr sprawy: Sz-351-255/2020

 • Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  W dniu 28.03.2019 r. przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej wzięli udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono m.in. przebieg sezonu zimowego na szlakach żeglugowych w województwie zachodniopomorskim. Wojewoda podziękował członkom zespołu za okres wzmożonej pracy.

 • Dokumenty załóg

 • Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę (powtórka)

  Nr sprawy: Sz-351-252/2020

 • Załatw sprawę

  Wszystkie sprawy skierowane do Urzędu realizowane są niezwłocznie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Świadectwa

  Informacje dotyczące wydania lub wymiany świadectwa

 • Zaproszenie do składania ofert na zakup licencji oprogramowania na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej

  Numer sprawy: Sz-351-246/2020

 • Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne.

 • Przygotowanie jednostek inpekcyjnych do sezonu żeglugowego

  Inspektorzy nadzoru nad żeglugą pracują nad przygotowaniem jednostek inspekcyjnych do sezonu żeglugowego.

 • Wydanie żeglarskiej książeczki pracy

  Wniosek o wydanie/wymianę żeglarskiej książeczki pracy Złożenie wniosku z następującymi załącznikami: do wglądu dowód osobisty, kopia świadectwa zdrowia (oryginał do wglądu), 2 zdjęcia o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm wyciąg pływania zaświadczenie o przeszkoleniu BHP lub ksero dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej lub na statkach morskich opłata administracyjna w wysokości 30,00zł, którą należy wpłacić na konto […]

 • Zaproszenie do składania ofert na usługę specjalisty ds. Elektronicznych map nawigacyjnych i pomiarów hydrograficznych

  Nr sprawy Sz-351-241/2020

 • Majątek Urzędu

  Ogłoszenie o przetargu publicznym Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. łodzi motorowo-inspekcyjnej Inspektor-61. Przetarg publiczny odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z […]

 • Turniej o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

  W dniu 06.04.2019 r. pracownicy Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczyli w turnieju o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który odbył się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie. W turnieju uczestniczyły również reprezentacje: Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Morskiego w Słupsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie, Zarządu Morskich […]

 • Patenty

  Informacje dotyczące wydania lub wymiany patentu

 • Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę

  Nr sprawy: Sz-351-232/2020

 • Sprawozdania finansowe

  Sprawozdania finansowe Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2019 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911).

 • Kontrola stanu przygotowania Odry Granicznej do żeglugi nocnej

  W nocy z 2 na 3 kwietnia 2019 roku, przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, inspektor Kasper Jędrzychowski oraz inspektor Stanisław Masztalerz brali udział we wspólnym polsko-niemieckim objeździe kontrolnym. Podczas rejsu sprawdzano poprawności wystawionego oznakowania nawigacyjnego przystosowanego do żeglugi nocnej. Rejs od km 542 do 639 odbył się na jednostce Zdroje (PGW Wody Polskie, Nadzór […]

 • Sprawozdanie za rok 2020

  Bilans pobierz Informacja dodatkowa pobierz Rachunek zysków i strat pobierz Zestawienie zmian w funduszu pobierz

 • Obserwator radarowy

  Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa obserwatora radarowego Złożenie wniosku z następującymi załącznikami: do wglądu dowód osobisty, 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm, wyciąg pływania (3 miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej wyposażonej w radary) sporządzony na podstawie zapisóww żeglarskiej książeczce pracy oraz posiadanie świadectwa przeszkoleniaw zakresie wykorzystania radaru i Radarowego Automatycznego Systemy Śledzenia i Akwizycji Ech […]

 • Zaproszenie do składania ofert na zakup licencji oprogramowania na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej

  Numer sprawy: Sz-351-242/2020

 • Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS

  W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie trwają prace nad modernizacją systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zainstalowana zostanie dodatkowa stacja bazowa systemu AIS na obszarze wdrożonego systemu RIS w Polsce. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu […]

 • Sprawozdanie za rok 2019

  Bilans pobierz Informacja dodatkowa pobierz Rachunek zysków i strat pobierz Zestawienie zmian w funduszu pobierz

 • Egzaminy

  Informacje dotyczące egzaminów przeprowadzanych przez Centralną oraz Terenową Komisję Egzaminacyjną

 • Zaproszenie do składania ofert na zestaw do produkcji kart identyfikacyjnych

  Numer sprawy: Sz-351-222/2020

 • Spotkanie robocze polskiej i niemieckiej administracji żeglugowej

  W dniu 16 kwietnia 2019 roku na zaproszenie Przewodniczącej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Pani dr Ewy Łuczak w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie robocze polskiej i niemieckiej administracji żeglugowej. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli: pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych i Żeglugi w Magdeburgu: Pani Astrid Swieter, Pani Susanne Scheerenhorst oraz […]

 • Sprawozdanie za rok 2018

  Bilans pobierz Informacja dodatkowa pobierz Rachunek zysków i strat pobierz Zestawienie zmian w funduszu pobierz

 • Terminy egzaminów

  Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 • Zaproszenie do składania ofert na usługę specjalisty ds. administrowania siecią informatyczną oraz infrastrukturą serwerową.

  Nr sprawy Sz-351-229/2020

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/8/0

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 23.04.2019 r.

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Centralna Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie raportu jakościowego z Wdrożenia systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami.

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie raportu jakościowego z Wdrożenia systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami. Nr sprawy: Sz-351-223/2020

 • Wizyta uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

  Dnia 30.04.2019r. siedzibę Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odwiedziła grupa uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Uczniowie odebrali Żeglarskie Książeczki Pracy, dzięki którym będą mogli odbyć praktyki na jednostkach żeglugi śródlądowej. Zapoznali się również z pracą zespołu Centrum RIS oraz Technicznej Komisji Inspekcyjnej.

 • Terenowa Komisja Egzaminacyjna

  Terenowa Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

 • Zaproszenie do składania ofert na Aktualizacje RIS

  Zaproszenie do składania ofert na Aktualizacje RIS. Nr sprawy Sz-351-208/2020

 • XXIII Międzynarodowe Kolokwium Odry i Haweli

  W dniu 8 maja 2019r. w Słubicach odbyło się XXIII Międzynarodowe Kolokwium Odry i Haweli- „Żegluga na Odrze historia i współczesność”, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie – Pani Ewa Łuczak Przewodnicząca Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Pani Marta Onichowska Kierownik Centrum RIS.

 • ADN

  Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo eksperta ADN.

 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu o nazwie „Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami(powtórka)”

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu o nazwie „Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami(powtórka)”. Nr sprawy: Sz-351-207/2020

 • Komunikat dot. otwierania przęsła mostu w Podjuchach

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, informuje że od dnia 01.06.2019 godz. 7.00 przeniesiona zostanie siedziba nastawniczego obsługującego most zwodzony na rzece Regalica do nastawni dysponującej „Sj" na stacji Szczecin Podjuchy.

 • Wyciąg pływania

  Wzór wyciągu pływania

 • Debata „Pływalni niezatapialni”

  W dniu 09 maja 2019 r w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Szczecinie, odbyła się zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie debata „Pływalni niezatapialni”. Debata poświęcona była bezpieczeństwu na wodzie. Przy stoliku eksperckim zasiedli i zabrali głos kierownik referatu wodnego KMP w Szczecinie, prezes Szczecińskiego WOPR, przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz kierownik Wydziału Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żeglugi- st. insp. Artur Chróściak.

 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę artykułów reklamowych

  Nr sprawy: Sz-351-141/2020

 • Dokumenty statków

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/9/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 15.05.2019 r. oznakowanie wystawione na granicznym odcinku rzeki Odry (km 586,0 do km 704,1) odpowiada wymogom określonym w §7 pkt1. Zarządzenia Dyrektora Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uprawianiażeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy […]

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/10/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 16.05.2019r. oznakowanie wystawione na granicznym odcinku rzeki Odry (km 542,4 do km 586,0) odpowiada wymogom określonym w §7 pkt 1. Zarządzenia Dyrektora Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki […]

 • Rejestr statku

  Informacje i wnioski dotyczące rejestru administracyjnego statków.

 • Inauguracja sezonu ratowniczego

  Dnia 17 maja 2019 roku w Bazie Szczecińskiego WOPR odbyła się uroczysta inauguracja sezonu ratowniczego, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie- Centrum RIS.

 • Inspekcje i pomiary

  Informacje i wnioski dotyczące przeprowadzenia inspekcji technicznej statku oraz czynności pomiarowych statku.

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/11/0

  W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej w górnym i środkowym biegu Odry prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W związku z powyższym ostrzegamy wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych o możliwych utrudnieniach, napływach oraz przeszkodach nawigacyjnych, które mogą znaleźć się na szlaku. Wykonawców robót hydrotechnicznych, użytkowników jednostek […]

 • Dokumenty bezpieczeństwa statku

  Wnioski i informacje dotyczące uzyskania dokumentów bezpieczeństwa statku.

 • Zwalczanie skażenia wody w kanale

  Inspektorzy nadzoru nad żeglugą Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie uczestniczyli w zwalczaniu skażenia wody w kanale przy ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie.

 • ADN

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/14/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że ZAMYKA SIĘ DLA ŻEGLUGI: rzekę Odrę Zachodnią w km 35,95 - 36,35.

 • Inne

  Pozostałe wnioski.

 • Promocja żeglugi śródlądowej

  Dzień 11.06.2019 r. upłynął pracownikom Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pod znakiem promocji żeglugi śródlądowej oraz edukacji dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa na wodzie. Centrum RIS odwiedziła grupa studentów Akademii Morskiej w Szczecinie oraz dzieci z Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach.

 • Zezwolenia

  Jednorazowa podróż niezwiązana z eksploatacją statku Art. 34m ustawy o żegludze Opłata 200 PLN Informacje Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy NBP nr 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000. Właściciel rachunku: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207, Szczecin. Tytułem: Nazwa opłaty administracyjnej + Nazwisko/ Nazwa statku Pobierz wniosek Próby […]

 • RIS week w Galati

  W dniach 04-06.06.2019 polska delegacja Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, w tym Centrum RIS uczestniczyła w spotkaniach grup ekspertów do spraw kluczowych technologii systemu RIS, które odbyło się w Rumunii.

 • RIS-ODRA

  SYSTEM INFORMACJI RZECZNEJ; RIVER INFORMATION SERVICE (RIS)

 • Polsko-niemieckie seminarium o bezpieczeństwie

  W dniach 6-7 czerwca w przygranicznym miasteczku Kamminke odbyło się II Międzynarodowe Seminarium: INTERAKCJE POLSKO-NIEMIECKIE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA pod patronatem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY . Organizatorem seminarium byli: Międzynarodowy Ośrodek Edukacji i Spotkań Młodzieży Golm, Stowarzyszenie „Projektownia” oraz Fundacja Edukacyjna Transformacje.

 • Komunikaty dla kapitanów NTS (NtS – Notices to Skippers)

  Usługa komunikatów dla kapitanów statków (NtS) jest jednym z kluczowych komponentów systemu usług informacji rzecznej RIS. Komunikat NtS jest znormalizowaną, zakodowaną i gotową do pobrania wiadomością, zawierającą, co najmniej informacje konieczne do bezpiecznej żeglugi.

 • Weekendowa kontrola bezpieczeństwa na wodzie

  W dniu 09 czerwca 2019 r. inspektorzy nadzoru nad żeglugą prowadzili inspekcje jednostek sportowo – turystycznych uprawiających żeglugę na wodach szczecińskiego węzła wodnego. Inspekcje były prowadzone w związku z rozpoczynającym się sezonem nawigacyjnym 2019 oraz napływającymi do urzędu skargami dotyczącymi nieprzestrzegania przepisów żeglugowych (zakaz wytwarzania fali).

 • Elektroniczne mapy nawigacyjne

  Elektroniczne mapy nawigacyjne dla żeglugi śródlądowej (IENC, Inland Electronic Navigational Chart) są produktem standaryzowanym co do struktury, formatu i zawartości. Wydawaną przez upoważnione instytucje, z przeznaczeniem do wykorzystania w urządzeniach obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych Inland ECDIS.

 • Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Transport Intermodalny -Integracja Przewozów Światowych”

  W dniach 12-14 czerwca 2019 r. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pan dr inż. Piotr Durajczyk, jako przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej brał udział w III Edycji Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Transport Intermodalny -Integracja Przewozów Światowych”, III Targch Transportu Intermodalnego „InterModal2019”. Organizatorem Konferencji był Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Dyrektor Urzędu […]

 • Pobierz mapy

  ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRÓDLĄDOWYCH ELEKTRONICZNYCH MAP NAWIGACYJNYCH (IENC) Każdy może bezpłatnie korzystać z Elektronicznych Śródlądowych Map Nawigacyjnych (IENC) dla celów poglądowo – informacyjno – nawigacyjnych. Niedopuszczalne jest korzystanie z map IENC dla innych celów niż wskazany. Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z map IENC oznacza wyłącznie możliwość przeglądania jego zawartości w aplikacjach przeznaczonych do przeglądania map […]

 • ECDIS śródlądowy

  System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) jest informacyjnym systemem nawigacyjnym integrującym na jednym wyświetlaczu elektroniczną mapę nawigacyjną oraz informację pochodzącą z nawigacyjnych czujników pomiarowych w celu wspierania nawigatora w planowaniu i kontroli trasy.

 • Komunikat dotyczący oznakowania nawigacyjnego 2019/15/0

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że z […]

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/16/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że: Zamyka się dla żeglugi zachodnie przęsło mostu autostradowego A6 na Odrze Wschodniej w km 727,95. Zamknięcie nie ma wpływu na żeglugę. Przęsło środkowe, którym biegnie szlak pozostaje otwarte. Zamknięcie spowodowane jest zalegającymi przeszkodami nawigacyjnymi.

 • Warunki hydrometeorologiczne

  Zadaniem sensorów hydro-meteorologicznych w systemie RIS jest dostarczanie informacji pogodowych oraz hydrologicznych.

 • Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica

  Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica:

 • Obszar z kamer

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Umowa o współpracę z Akademią Morską w Szczecinie

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę o współpracy z Akademią Morską w Szczecinie. Umowa została zawarta w celu współpracy obejmującej wspólne prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych, edukację i promocję żeglugi śródlądowej oraz morskiej, współtworzenie rzetelnej informacji związanej z prowadzeniem żeglugi zwiększającej bezpieczeństwo oraz wspólne prace na rzecz pozyskania zewnętrznych projektów i grantów związanych z […]

 • Techniczna Komisja Inspekcyjna

  Witamy na stronie internetowej Technicznej Komisji Inspekcyjnej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 • Wizyta przedstawicieli Akademii Morskiej w Szczecinie

  W ramach podpisanej umowy o współpracy, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie gościł dziś przedstawicieli Akademii Morskiej w Szczecinie, Dziekana Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. st. of. Pawła Zalewskiego oraz Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych mgr inż. kpt. ż. w. Remigiusza Dzikowskiego. Przedstawiciele AM w Szczecinie zwiedzili Centrum RIS oraz jednostkę inspekcyjną „Inspektor 62”.

 • Komisja Inspekcyjna

  Techniczna Komisja Inspekcyjna została powołana przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, celem realizacji i wykonywania jego zadań jako organu inspekcyjnego

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/17/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od 15.07.2019 r. do odwołania, zaprzestaje się publikowania głębokości tranzytowych dla granicznego odcinka rzeki Odry w km 542,4 – 677,5. Sytuacja ta spowodowana jest okresowo występującymi bardzo niskimi stanami wody, które uniemożliwiają określenie parametrów eksploatacyjnych akwenu (brak możliwości wykonywania sondowań) oraz utrzymania prawidłowego oznakowania szlaku żeglugowego. Wskazany odcinek […]

 • Pomiar statku

  Zgodnie z zapisem art. 26 ust.4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2128 ze zm.) świadectwo pomiarowe dla statku żeglugi śródlądowej wydaje Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Armator statku składa do do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej wniosek o przeprowadzenie pomiaru statku według wzoru określonego w załączniku nr […]

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/18/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że w dniu 21.07.2019 między 6:00 a 11:30: Zamyka się dla żeglugi rzekę Odrę Zachodnią w km 35,95 – 36,54 (Most Długi – trasa Zamkowa). Zamknięcie ma związek z realizacją zawodów sportowych” Triathlon Szczecin 2019”. Szlak w miejscu zamknięcia będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami na śródlądowych drogach wodnych […]

 • Inspekcja techniczna

  Wniosek o przeprowdzenie inspekcji technicznej Pobierz Zgodnie z zapisem art. 34b ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 z późn. zm.) W celu wydania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej statek, o którym mowa w art. 30, podlega inspekcji technicznej, przeprowadzanej na wniosek […]

 • Monitoring dróg wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego

  Inspektorzy nadzoru nad żeglugą Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w ramach współpracy z policją wodną monitorują drogi wodne Szczecińskiego Węzła Wodnego.

 • Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4

  Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4 , objętych obowiązkiem posiadania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

 • Podpisanie umowy na modernizację systemu CCTV

  Dnia 31.07.2019r. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę z firmą SPRINT w związku z realizacją projektu „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS”. Projekt przewiduje modernizację systemu monitoringu wizyjnego CCTV wchodzącego w skład infrastruktury Centrum RIS. Planuje się wymianę 34 kamer, zainstalowanych w różnych miejscach pozwalających na monitoring śródlądowych dróg wodnych […]

 • ES-TRIN

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/19/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od godz.: 08:00 dnia 09.08.2019 r. do godz.: 21:00 dnia 10.08.2019 r. zamyka się dla żeglugi rzekę Odrę Zachodnią w km 36,54 – most Trasa Zamkowa.

 • Cześć I przepisy ogólne

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/20/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że w dniu 13.09.2019 r. w godz. 9:00 – 10:30 w km 727.9 rzeki Odry Wschodniej oraz w godz. 12:00 – 14:00 w km 25,4 Odry Zachodniej odbędą się ćwiczenia wojskowe. Proszę zachować szczególną ostrożność.

 • Przepisy ogólne

  Artykuł 1.01 Definicje Do celów niniejszego standardu stosuje się następujące definicje Typy jednostek ‘jednostka: statek lub urządzenie pływające; ‘statek: statek żeglugi śródlądowej lub statek morski; ‘statek żeglugi śródlądowej: statek przeznaczony wyłącznie lub głównie do żeglugi śródlądowej; ‘statek morski’: statek zatwierdzony i przeznaczony głównie do żeglugi morskiej lub przybrzeżnej; ‘statek motorowy’: zbiornikowiec z napędem silnikowym lub […]

 • Cześć II przepisy dotyczące budowy statków, wyposażenia i sprzętu

 • Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Gryfinie

  W piątek 13.09.2019r. w Gryfinie odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze, których głównym celem były działania w warunkach katastrofy w żegludze śródlądowej na obszarze rzeki Odra Wschodnia. W ćwiczeniach brali udział Inspektorzy nadzoru nad żeglugą Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, KP PSP Gryfino, OSP Rafer, OSP Radziszewo, OSP Banie, OSP Kołbacz, OSP Osinów Dolny.

 • II KONGRES ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W OPOLU

  W dniach 17-19 września 2019 r. odbył się II Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Wydarzenie umożliwiło dyskusję na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz przedstawienie możliwości rozwoju i planowanych inwestycji.

 • Wymagania dotyczące budowy statków

  Artykuł 3.01 Zasada podstawowa Statki muszą być zbudowane zgodnie z zasadami techniki budowy okrętów. Artykuł 3.02 Wytrzymałość i stateczność 1. Kadłub musi cechować się wystarczającą wytrzymałością w stosunku do obciążeń, na jakie jest narażony w normalnych warunkach. a) W przypadku statków nowo zbudowanych lub dokonania przebudowy mogącej mieć wpływ na wytrzymałość statku odpowiednią wytrzymałość wykazuje […]

 • Prześwit bezpieczny, wolna burta i podziałki zanurzenia

  Artykuł 4.01 Prześwit bezpieczny 1. Prześwit bezpieczny musi wynosić co najmniej 300 mm. 2. W przypadku statków z otworami bez możliwości strugoszczelnego i odpornego na działanie warunków atmosferycznych zamknięcia, oraz statków pływających z odkrytymi ładowniami, prześwit bezpieczny musi być zwiększony tak, aby każdy z tych otworów był oddalony o co najmniej 500 mm od wodnicy […]

 • Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  W dniu 23.09.2019 r. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono m.in. stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz realizację zadań przez organy administracji rządowej, w okresie wakacji 2019 roku w Województwie Zachodniopomorskim.

 • Właściwości manewrowe

  Artykuł 5.01 Przepisy ogólne Statki i zestawy muszą dysponować wystarczającą zdolnością żeglugową i właściwościami manewrowymi. Statki bez napędu mechanicznego podlegające holowaniu muszą spełniać szczególne wymagania organu inspekcyjnego. Statki z napędem mechanicznym i zestawy muszą spełniać wymagania podane w art. 5.02 do 5.10. Artykuł 5.02 Próby w ruchu Zdolność żeglugową i właściwości manewrowe sprawdza się za […]

 • Posiedzenia Europejskiego Komitetu ds. opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI)

  W dniach 24-26 września odbyły się posiedzenia Europejskiego Komitetu ds. opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI), który został powołany dla wypracowania jednolitych standardów i procedur obowiązujących w żegludze śródlądowej. Odbyło się w siedzibie Komisji ds. Żeglugi na rzece Ren (CCNR).

 • Urządzenia sterowe

  Artykuł 6.01 Wymogi ogólne Statki muszą być wyposażone w niezawodne urządzenie sterowe zapewniające osiągnięcie co najmniej właściwości manewrowych określonych w rozdziale 5. Urządzenia sterowe napędzane silnikowo muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający niezamierzone przestawienie steru. Łączne urządzenie sterowe musi być dostosowane do stałych przechyłów statku do 15 ° oraz temperatur otoczenia od -20 °C do […]

 • Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

  Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 Akademii Morskiej w Szczecinie. W piątek 27 września odbył się uroczysty apel oraz złożenie wieńców pod pomnikiem „Tym co nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. W sobotę 28 września u podnóża Wałów Chrobrego odbyła się uroczysta inauguracja rozpoczynająca się przeglądem […]

 • Sterówka

  Art 7.01 Przepisy ogólne Sterówki muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający sternikowi stałe wypełnianie zadań podczas żeglugi. W normalnych warunkach eksploatacyjnych poziom szumów własnych na stanowisku sterowania mierzony na wysokości głowy sternika nie może przekraczać 70 dB(A). W przypadku jednoosobowych stanowisk radarowych sternik musi mieć możliwość wykonywania swoich zadań w pozycji siedzącej, natomiast ustawienie wszystkich […]

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/21/0

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 15.10.2019r. nastąpi zmiana organizacji ruchu przejścia przez most Cłowy w km 737,6 rzeki Regalicy.

 • Wymogi dotyczące budowy maszyn

  Artykuł 8.01 Przepisy ogólne Maszyny i ich osprzęt należy projektować, budować i instalować zgodnie z zasadami techniki.  Ekspert sprawdza zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do eksploatacji statku w celu sprawdzenia, że są bezpieczne w eksploatacji: przed ich uruchomieniem po raz pierwszy; przed ich ponownym uruchomieniem po istotnej modyfikacji lub naprawie; oraz regularnie co najmniej raz na pięć […]

 • Kamera obrotowa z pl. Batorego 4

  Serdecznie zapraszamy na stronę http://kamery.ris-odra.pl/ Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie udostępnił obraz z kamery obrotowej znajdującej się na pl. Batorego 4 w Szczecinie.

 • Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych

  Artykuł 9.00 Definicje Do celów niniejszego rozdziału mają zastosowanie następujące definicje ‘silnik spalinowy’: przetwornik energii inny niż turbina gazowa, przeznaczony do przebudowy energii chemicznej (wprowadzanej) w energię mechaniczną (wyjściową) w proces spalania wewnętrznego; obejmuje, w miejscu instalacji, układ kontroli emisji oraz interfejs komunikacyjny (sprzęt i komunikaty) między elektroniczną jednostką sterującą (lub takimi jednostkami); ‘homologacja typu’ […]

 • Infra4dfuture

  Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w regionalnym spotkaniu uczestników europejskiego projektu o nazwie „infra4Dfuture” z programu Horyzont 2020, które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier oraz Słowenii. Uczestnicy wymienili dobre praktyki oraz wspólnie poszukiwali rozwiązań na wyzwania, jakie niesie rozwój transportu przy jednoczesnym […]

 • Podpisanie umowy z firmą CELNET

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę z firmą CELNET na świadczenie usług inżyniera kontraktu w ramach Projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt jest kolejnym etapem wdrażania Systemu zharmonizowanych usług rzecznych RIS. W ramach projektu zwiększony zostanie obszar objęty systemem informacji rzecznej RIS oraz poprawiona […]

 • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Artykuł 10.01 Postanowienia ogólne Części instalacji, dla których nie ma szczegółowych wymagań, mają zadowalający poziom bezpieczeństwa, jeżeli zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującą normą europejską lub z wymaganiami uprawnionej instytucji klasyfikacyjnej.Wymagane dokumenty należy przedłożyć komisji inspekcyjnej. Poniższe dokumenty wizowane przez komisję inspekcyjną należy przechowywać na pokładzie: orientacyjne schematy dotyczące kompletnej instalacji elektrycznej; schematy głównej i awaryjnej […]

 • Narada Koordynacyjna 2019r

  W dniach 24–25 października 2019 r. w Starych Sadach odbyła się Narada Koordynacyjna Przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej oraz Dyrektorami Delegatur Urzędów Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw w zakresie żeglugi śródlądowej w Polsce. Omawiano między innymi bezpieczeństwo żeglugi, dokumenty kwalifikacyjne, techniczną komisję inspekcyjną oraz […]

 • Wyposażenie

  Artykuł 13.01 Wyposażenie kotwiczne 1. Statki przeznaczone do przewozu towarów, wyłączając barki pchane przewożone statkiem, o długości L co najwyżej 40 m, muszą być wyposażone w kotwice dziobowe o masie całkowitej P obliczonej według następującego wzoru: P = k * B * T [kg] W powyższym wzorze:k to współczynnik uwzględniający zarówno zależność między L i […]

 • Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sławnie

  Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Piotr Durajczyk wraz z Pawłem Szumnym, zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Sławnie.

 • Bezpieczeństwo na stanowiskach roboczych

  Artykuł 14.01 Przepisy ogólne Statki są zbudowane, zaprojektowane i wyposażone tak, aby zapewnić na nich bezpieczną pracę załogi oraz korzystanie z kładek. Urządzenia zamontowane na stałe, które są niezbędne do pracy na statku, są tak rozplanowane, rozmieszczone i zabezpieczone, aby umożliwić ich łatwe i bezpieczne działanie, użytkowanie i konserwację. W razie potrzeby elementy ruchome i […]

 • Wizyta studentów w UŻŚ Szczecin

  W dniach 15-17.11.2019r. gościliśmy w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie studentów kierunku rewitalizacja dróg wodnych, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami”. W ramach wizyty studenci zdobyli wiedzę w zakresie działalności Urzędu, funkcjonowania systemu RIS w Polsce i Europie, hydrografii, śródlądowych dróg wodny oraz […]

 • Pomieszczenie dla załogi

  Artykuł 15.01 Przepisy ogólne Na statkach muszą znajdować się pomieszczenia dla załogi dla osób zazwyczaj mieszkających na pokładzie, a przynajmniej dla załogi minimalnej. Pomieszczenia muszą być zaprojektowane, urządzone i wyposażone w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom wynikającym z bezpieczeństwa, zdrowia i wygody osób na pokładzie.Pomieszczenia muszą być łatwo i w bezpieczny sposób dostępne oraz wystarczająco […]

 • Modernizacja monitoringu wizyjnego

  W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie trwają prace nad modernizacją systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 • Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze zasilane paliwem

  Artykuł 13.01 Przepisy ogólne Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze zasilane gazem płynnym muszą spełniać wymogi określone w rozdziale 14. Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze wraz z osprzętem muszą być zaprojektowane i zainstalowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia nawet w przypadku przegrzania; muszą one być instalowane w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie się […]

 • RIS Week w Liege

  W dniach 25-29.11.2019 delegacja Centrum RIS Dolnej Odry, uczestniczyła w spotkaniach grup ekspertów ds. kluczowych technologii systemu RIS. Spotkania odbyły się w Liege w Belgii. Podczas tygodnia "RIS week" nasi specjaliści mogli wymieniać doświadczenia z przedstawicielami państw europejskich wdrażających usługi RIS

 • Instalacja gazu płynnego dla celów gospodarczych

  Artykuł 17.01 Przepisy ogólne Zasadniczymi elementami instalacji gazu płynnego są: jednostka zasilania, w skład której wchodzą jeden lub więcej zbiorników gazu, jeden lub więcej regulatorów ciśnienia, system rozdzielczy i odbiorniki gazu.Zbiorniki rezerwowe lub puste znajdujące się poza jednostką zasilającą nie mogą być częścią instalacji.Ma do nich zastosowanie, odpowiednio, art. 17.05. Instalacje mogą być zasilane wyłącznie […]

 • III Międzynarodowa Konferencjia Naukowo-Techniczna w Szczyrku

  Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „SAFETY MANAGEMENT IN TECHNICQUES, TECHNOLOGIES AND TRANSPORT POLICY” zorganizowanej w dniach 27-29 listopada 2019 r. w Szczyrku przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

 • Pokładowe oczyszczalnie ścieków

  Artykuł 18.00 Definicje W tym rozdziale: ‘pokładowa oczyszczalnia ścieków’: oznacza oczyszczalnię ścieków o niewielkich rozmiarach, wykorzystywaną do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych gromadzonych na statku; ‘homologacja typu’: oznacza decyzję, poprzez którą właściwy organ potwierdza, że pokładowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania techniczne rozdziału 18; ’kontrola specjalna’: oznacza procedurę przeprowadzaną zgodnie z art. 18.09, poprzez którą właściwy organ upewnia […]

 • Część III przepisy szczególne

 • SEMINARIUM „200 lat Odrzańskiej Drogi Wodnej – historia teraźniejszość, przyszłość”

  W dniu 11.12.2019 r. odbyło się SEMINARIUM „200 lat Odrzańskiej Drogi Wodnej – historia teraźniejszość, przyszłość” – podsumowanie Międzynarodowego Roku Odry 2019 i uroczyste otwarcie Galerii Odrzańskiej Drogi Wodnej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

 • Przepisy szczególne dotyczące statków pasażerskich

  Artykuł 19.01 Przepisy ogólne Następujące przepisy nie mają zastosowania: artykuł 3.02 ust. 1 lit. b); artykuły 4.01–4.03; artykuł 8.08 ust. 2 zdanie drugie, i ust. 7; artykuł 10.14 ust. 3 zdanie drugie przy napięciu znamionowym powyżej 50V. Zakazuje się stosowania następujących urządzeń na statkach pasażerskich: lamp zasilanych gazem płynnym lub paliwem płynnym zgodnie z art […]

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 01/2020

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje: W nocy z 14.01 na 15.01.2020 w km 718,25 rzeki Odry Wschodniej przy nabrzeżu miejskim w Gryfinie doszło do zatonięcia jednostki pływającej. W związku ze zdarzeniem, północna część nabrzeża zostaje wyłączona z możliwości cumowania. Miejsce niebezpieczne zostało oznakowane żółtymi pławami. Służby przystąpiły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Proszę zachować szczególną ostrożność przechodząc wskazanym rejonem.

 • Wymagania szczególne dla żaglowych statków pasażerskich niepływających po renie (rejon R)

  Artykuł 20.01 Zakres zastosowania części II i III Oprócz przepisów części II i III wymagania zawarte w niniejszym rozdziale mają dodatkowo zastosowanie do żaglowych statków pasażerskich pływających po Renie (Rejon R). Artykuł 20.02 Wyjątki dla określonych typów żaglowych statków pasażerskich W odniesieniu do żaglowych statków pasażerskich o LWL nieprzekraczającym 45 m i maksymalnej dopuszczalnej liczbie […]

 • Terminy egzaminów 2020

 • Podpisanie umowy o współpracy

  Dnia 28 stycznia 2020 roku zastała podpisana umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie a Zachodniopomorską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie. Umowa obejmuje:

 • Postanowienia szczegółowe dla jednostek przeznaczonych do łączenia w zestawy pchane, holowane lub sprzężone

  Artykuł 21.01 Jednostki pchające Jednostki przeznaczone do pchania powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do pchania. Muszą być tak zaprojektowane i wyposażone, aby: umożliwić łatwe i bezpieczne przejście na pchaną jednostkę, również gdy użyto urządzeń sprzęgających; umożliwić zajęcie stałego położenia względem sprzężonej(-ych) jednostki (jednostek) oraz uniknąć przemieszczania się jednostek względem siebie.  Jeśli do sprzęgania stosowane […]

 • Nowe kamery udostępnione na stronie internetowej

  Na stronie http://kamery.ris-odra.pl/ Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie udostępnił kolejne kamery z Centrum RIS.

 • Postanowienia szczegółowe dla urządzeń pływających

  Artykuł 22.01 Przepisy ogólne Rozdziały 3, 7-14 i 16 stosuje się do urządzeń pływających w odniesieniu do budowy i wyposażenia.Urządzeń pływających z napędem mechanicznym dotyczą dodatkowo przepisy rozdziałów 5 i 6.Napędy pozwalające jedynie na niewielkie przemieszczenia nie są uznawane za napędy mechaniczne. Artykuł 22.02 Odstępstwa artykuł 3.03 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio; artykuł […]

 • Przepisy szczególne dotyczące łodzi roboczych

  Artykuł 23.01 Warunki pracy Łodzie robocze opisane w świadectwie wspólnotowym, określonym w cześci I lub II załącznika V, mogą pływać poza miejscem pracy tylko, jeśli są niezaładowane.Ograniczenie to powinno być umieszczone w świadectwie wspólnotowym. W tym celu łodzie robocze powinny posiadać zaświadczenie wydane przez upoważnione organy, określające czas trwania prac i granice geograficzne miejsca pracy […]

 • 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

  Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w obchodach 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. W czasie uroczystości odnowiono akt zaślubin z morzem, złożono wieniec ze śmigłowca oraz odsłonięto tablicę upamiętniającą Antoniego Miotka. Po południu odbył się koncert pieśni marynistycznych dla mieszkańców i przybyłych gości.

 • Przepisy szczególne dotyczące tradycyjnych jednostek pływających

  Artykuł 24.01 Zastosowanie części II i III Tradycyjne jednostki pływające budowane są zgodnie z zasadami dobrych praktyk w zakresie budownictwa okrętowego, zgodnie z warunkami technicznymi wybranego okresu historycznego.Stan budowy, wyposażenia i wyposażenia tradycyjnej jednostki pływającej jest co najmniej zgodny z przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym tradycyjna jednostka pływająca była pierwotnie eksploatowana w tej dacie […]

 • Komunikat WSA Eberswalde – przedłużenie zamknięcia podnośni Niederfinow

  Kierownik WSA Eberwalde przekazał informację o przedłużeniu zamknięcia podnośni Niederfinow do dnia: 06.04.2020r. w związku przedłużeniem terminu sezonowych prac remontowych. Opóźnienie spowodowane jest gorszym stanem technicznym podnośni niż pierwotnie zakładano.

 • Przepisy szczególne dotyczące statków morskich

  Artykuł 25.01 Przepisy dotyczące Renu (Rejon R) Statki morskie uprawiające żeglugę na Renie powinny spełniać odpowiednie krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące wymagań technicznych w zakresie budowy, wyposażenia i środowiska statków morskich oraz musi być to możliwe do potwierdzenia za pomocą niezbędnych świadectw. Statki morskie muszą spełniać następujące przepisy niniejszego Standardu oprócz wymogów określonych w ust. […]

 • Podpisanie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie

  Dnia 14.02.2020r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie. Zapisy porozumienia obowiązują na śródlądowych drogach wodnych oraz wodach śródlądowych innych niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego. Współpraca obejmuje :

 • Przepisy szczególne dotyczące statków rekreacyjnych

  Artykuł 26.01 Zastosowanie części II Statków rekreacyjnych dotyczą przepisy: z rozdziału 3:artykuł 3.01, art. 3.02 ust. 1 lit. a) i ust. 2, art. 3.03 ust. 1 lit. a) i ust. 6 oraz art. 3.04 ust. 1; rozdział 5; z rozdziału 6:artykuł 6.01 ust. 1 i art. 6.08; z rozdziału 7:artykuł 7.01 ust. 1 i 2, […]

 • Spotkania dnia 25.02.2020

  Dnia 25.02.2020 w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami administratora szczecińskich nabrzeży- Żeglugą Szczecińską, reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego Prezesa Zarządu Pana Ireneusza Nowaka.

 • Przepisy szczególne dotyczące kontenerowców

  Artykuł 27.01 Przepisy ogólne Przepisy tego rozdziału stosuje się dla kontenerowców, jeżeli zgodnie z przepisami nawigacyjnymi obowiązującymi w państwach członkowskich wymagane są dokumenty stateczności.Dokumenty stateczności muszą być sprawdzone lub przedłożone do sprawdzenia przez organ inspekcyjny oraz opatrzone odpowiednią pieczęcią. Dokumenty stateczności muszą dostarczyć kapitanowi zrozumiałych informacji o stateczności statku przy każdym rodzaju załadunku.Dokumenty stateczności muszą […]

 • Spotkanie technicznej grupy roboczej CESNI/PT

  W dniach 25-26 lutego obyło się spotkanie technicznej grupy roboczej Europejskiego Komitetu ds. opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI/PT). Na spotkaniu poruszono między innymi następujące zagadnienia:

 • Przepisy specjalne dotyczące jednostek dłuższych niż 110 m

  Artykuł 22a.02 Zastosowanie części II W dodatku do części II, dla statków dłuższych niż 110 m stosuje się art.22a.03-22a.05. Artykuł 22a.03 Wytrzymałość Odpowiednia wytrzymałość kadłuba zgodnie z art. 3.02 ust. 1 lit. a) (wytrzymałość wzdłużna, poprzeczna i miejscowa) powinna być zweryfikowana za pomocą zaświadczenia wystawionego przez uznaną instytucję klasyfikacyjną. Artykuł 22a.04 Pływalność i stateczność Dla […]

 • XIX Narada Przednawigacyjna „Polska Żegluga Śródlądowa 2020”

  Dnia 27.02.2020 r. odbyła się XIX Narada Przednawigacyjna „Polska Żegluga Śródlądowa 2020”, w której udział wzięli przedstawiciele MGMiŻŚ, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciele administracji państwowej w tym pracownicy UŻŚ Szczecin. Celem narady było omówienie bieżących zagadnień i problemów z zakresu żeglugi śródlądowej, wymiana poglądów między armatorami a organami administracji żeglugowej, wodnej i instytucjami nadzorującymi. Plan narady obejmował:

 • Przepisy szczególne dla statków o dużej prędkości

  Artykuł 29.01 Przepisy ogólne Statki o dużej prędkości nie mogą być budowane jako łodzie kabinowe. Następujące instalacje są niedozwolone na statku o dużej prędkości: urządzenia wyposażone w palniki z knotami zgodnie z art. 16.02; piece olejowe z palnikami parowymi zgodnie z art. 16.03 and 16.04; urządzenia grzewcze na paliwo stałe zgodnie z art. 16.07; instalacje […]

 • Narada Koordynacyjna oraz Narada Dyrektorów UŻŚ

  W dniu 28 lutego 2020 r. odbyła się Narada Koordynacyjna Przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Dyrektorami Delegatur Urzędów Żeglugi Śródlądowej oraz Przewodniczącą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie i było podzielone na dwie części. W pierwszej części spotkania uczestniczył również Zastępca Prezesa […]

 • Przepisy szczególne dotyczące jednostek wyposażonych w urządzenia napędowe lub mechanizmy pomocnicze napędzane paliwami o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 55 stopni C

  Artykuł 30.01 Przepisy ogólne Dla celów niniejszego rozdziału “urządzenia napędowe i mechanizmy pomocnicze” oznaczają urządzenia napędzane paliwami, obejmujące: zbiorniki paliwa i przyłącza zbiornika, systemy przygotowania gazu, orurowanie i zawory, silniki i turbiny, systemy kontroli, nadzoru i bezpieczeństwa. W drodze odstępstwa od art. 8.01 ust. 3 i art. 8.05 ust. 1,6,9,11 i 12 oraz przepisów rozdziału […]

 • Nowa Przewodnicząca Terenowej Komisji Egzaminacyjnej

  Z dniem 10 lutego 2020 roku na stanowisko Przewodniczącej Terenowej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie została powołana Pani dr Ewa Łuczak. Serdecznie gratulujemy !

 • Przepisy szczególne dotyczące statków pływających przy minimalnej liczbie członków załogi

  Artykuł 31.01 Wyposażenie statków W odniesieniu do statków motorowych, pchaczy, zestawów pchanych i statków pasażerskich, zgodność lub brak zgodności z przepisami art. 31.02 lub art. 31.03 powinna być ujęta w nr 47 świadectwa zdolności żeglugowej przez organ inspekcyjny. Artykuł 31.02 Standard S1 Systemy napędowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, że prędkość może być zmieniana, […]

 • Terminy egzaminów 2020 (uaktualnienie terminów)

  Terminy egzaminów 2020 w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Dodatkowy termin na egzamin ADN (zbiornikowce) 24.04.2020

 • część IV przepisy przejściowe

 • ZMIANA TERMINU EGZAMINÓW

  Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym – Centralna Komisja Egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odwołuje sesję egzaminacyjną zaplanowaną w dniach 26-27 marca 2020 roku.

 • Przepisy przejściowe w odniesieniu do jednostek pływających po Renie (rejon R)

  Artykuł 32.01 Stosowalność przepisów przejściowych w odniesieniu do jednostek, które obecnie są eksploatowane Przepisy art. 32.02 do 32.04 mają zastosowanie tylko do jednostek posiadających ważne zaświadczenia o inspekcji statku uprawiającego żeglugę po Renie: po raz pierwszy wystawione zgodnie z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie” obowiązującymi na dzień 31 grudnia 1994 r. odnowione przynajmniej jeden […]

 • PROŚBA O OGRANICZENIE WIZYT

  W nawiązaniu do apelu Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie do niezbędnego minimum.

 • Przepisy przejściowe dla jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza rejonem R

  Artykuł 33.01 Stosowanie przepisów przejściowych dla jednostek będących już w eksploatacji Przepisy art. 33.02-33.03 stosuje się w odniesieniu do jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza Renem (rejonem R): dla których świadectwo wspólnotowe było wydane po raz pierwszy przed dniem 30 grudnia 2008 r., które uzyskały inne licencje dopuszczające do ruchu przed dniem 30 grudnia […]

 • KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

  Szanowni Państwo Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie wszystkich Państwa, do dnia 27 marca 2020 r. zawiesza się wizyty w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecnie. Prosimy o przekazywanie korespondencji wyłącznie drogą pocztową lub w formie elektronicznej. Dane teleadresowe: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4 70-207 Szczecin tel. +48 […]

 • Dodatkowe wymagania dotyczące konkretnych urządzeń używanych na pokładzie

 • Zmiana sposobu organizacji pracy oraz przyjmowania interesantów

  Szanowni Państwo! Uprzejmie informujmy, że w związku z zagrożeniem zakażeniami COVID‑19 Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zmienia sposób organizacji pracy oraz przyjmowania interesantów Urzędu. W związku z potrzebą minimalizowania ryzyka, począwszy od dnia 17.03.2020 r. do odwołania, obsługa klienta odbywać się będzie bez możliwości bezpośredniego, bieżącego kontaktu z pracownikiem Urzędu. W celu uzyskania aktualnych informacji […]

 • Sygnały bezpieczeństwa

 • Komunikat nawigacyjny

  UWAGA: Strona niemiecka informuje, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będzie prowadziła kontroli technicznych oraz sondowań na granicznym odcinku rzeki Odry. Informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. śluza Schwedt jest całkowicie zamknięta dla żeglugi, ponadto śluzy: Lehnitz, Hohensaaten Ost, Hohensaaten West pracują jedynie w godz.: 07:00 - 14:30. Graniczny odcinek rzeki Odry należy przekraczać z najwyższą ostrożnością.

 • Minimalne wymagania i warunki badania radarowej instalacji nawigacyjnej stosowanej w żegludze śródlądowej

  Artykuł 1 Zakres stosowania Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla radarowych instalacji nawigacyjnych stosowanych w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej oraz warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi. Artykuł 2 Przeznaczenie radarowej instalacji nawigacyjnej Radarowa instalacja nawigacyjna musi ułatwiać żeglugę statku, dostarczając czytelnego obrazu radarowego jego pozycji względem boi (pław), linii […]

 • Ważne informacje dla sektora żeglugi śródlądowej

  MGMiŻŚ łagodzi skutki epidemii dla sektora żeglugi śródlądowej.

 • Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania wskaźników skrętu stosowanych w żegludze śródlądowej

  Rozdział 1 Przepisy ogólne Artykuł 1.01 Zakres Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla wskaźników prędkości zmiany kursu w żegludze śródlądowej oraz warunki zbieżności badania z tymi wymogami minimalnymi. Artykuł 1.02 Przeznaczenie wskaźnika skrętu Wskaźnik skrętu przeznaczony jest do wspomagania nawigacji radarowej oraz wskazania stopnia skrętu statku w kierunku lewej lub prawej burty. […]

 • Załogi statków śródlądowych zwolnione z kwarantanny – nowe Rozporządzenie Rady Ministrów

  Załogi statków śródlądowych zwolnione z kwarantanny - nowe Rozporządzenie Rady Ministrów !

 • Wymogi dotyczące badania instalacji i działania radarowych instalacji nawigacyjnych i wskaźników skrętu w żegludze śródlądowej

  Artykuł 1 Przepisy ogólne Testy instalacyjne i eksploatacyjne radarowych instalacji nawigacyjnych oraz systemów wskaźników skrętu muszą być przeprowadzane zgodnie z poniższymi przepisami. Zezwala się na instalację wyłącznie urządzeń posiadających homologację typu zgodnie z art. 6 część I lub art. 1.05 część II, lub posiadających homologację typu uznaną za równoważną. Do radarowej instalacji nawigacyjnej mogą być […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Ze względu na awarię mostu zwodzonego w Podjuchach, PKP PLK S.A. informuje iż planuje naprawę mostu na noc pomiędzy 04.04.2020r. a 05.04.2020r. w godzinach 22:10-5:45. Charakter prac naprawczych wymusza konieczność zamknięcia mostu dla ruchu kolejowego jaki i wodnego.

 • Wymagania minimalne, wymagania dotyczące badań instalacji i działania sprzętu AIS śródlądowego w żegludze śródlądowej

  Artykuł 1 Zatwierdzanie sprzętu AIS śródlądowego Sprzęt AIS śródlądowy musi spełniać wymagania normy testowej dla sprzętu AIS śródlądowego, Zgodność z wymaganiami poświadcza właściwy organ badaniem homologacji typu. Artykuł 2 Badania instalacji i działania pokładowego sprzętu AIS śródlądowego Instalując sprzęt AIS śródlądowego na pokładzie statku, należy przestrzegać następujących warunków: Sprzęt AIS śródlądowego może być zainstalowany wyłącznie […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Z dniem 07.04.2020r. do odwołania, śluza Niederfinow będzie pracować w godzinach 07:00-14:30. W okresie 07-09.04.2020r. należy spodzewać się utrudnień w postaci krótkotrwałych zamknięć śluzy z powodu prowadzonych prac.

 • Wymagania minimalne, wymagania dotyczące badań instalacji i działania tachografów w żegludze śródlądowej

  Artykuł 1 Homologacja tachografów Tachografy muszą spełniać wymogi niniejszego punktu. Zgodność jest poświadczana w drodze badania homologacji typu przez właściwy organ. Artykuł 2 Wymogi, które muszą być spełnione przez tachografy Ustalanie czasu żeglugi statkuAby określić nawigację według kryterium tak/nie, obroty śruby napędowej muszą być mierzone w odpowiednim miejscu. Jeżeli napęd jest inny niż za pomocą […]

 • KOMUNIKAT TERENOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

  Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym – Trenowa Komisja Egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odwołuje sesję egzaminacyjną zaplanowaną w dniach 15-16 kwietnia 2020 roku.

 • Instrukcje dotyczące stosowania normy technicznej

 • Spotkanie z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Szczecinie

  Dnia 3 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektora Pana dr inż. Piotra Durajczyka z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Szczecinie mjr SG Zbigniewem Pałką.

 • Komunikat Straży Granicznej

  WAŻNE !

 • Eksperci i osoby kompetentne

  Eksperci Badania odbiorcze, które wymagają specjalistycznej wiedzy ze względu na złożoność systemów lub wymagany poziom bezpieczeństwa, muszą przeprowadzić eksperci. Do przeprowadzania takich testów odbiorczych upoważnione są następujące osoby lub instytucje: Instytucje klasyfikacyjne, które posiadają niezbędną wiedzę specjalistyczną wewnętrzną lub które ponoszą odpowiedzialność, na podstawie udzielonego im upoważnienia, za powoływanie osób lub instytucji zewnętrznych i posiadają […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że zgodnie z „Instrukcją obsługi jazu w Widuchowej” w dniu 14.04.2020r. przystąpi do czynności związanych z zamknięciem jazu w miejscowości Widuchowa na Odrze Zachodniej w km 0,0.

 • Minimalna grubość kadłuba dla barek holowanych

  Podczas przeprowadzanych okresowych inspekcji barek, które są wyłącznie holowane, organ inspekcyjny może zezwolić na niewielkie odchylenia od wartości określonych w art. 3.02 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do minimalnej grubości poszycia kadłuba. Odchylenia te nie powinny przekraczać 10 %, a minimalna grubość kadłuba nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Odchylenia należy zaznaczyć w […]

 • Podpisanie umowy z wykonawcą Projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę z firmą Periskal cvba na wykonawcę Projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt jest kolejnym etapem wdrażania Systemu zharmonizowanych usług informacji rzecznej RIS. W ramach projektu zwiększony zostanie obszar objęty działaniem systemu RIS oraz poprawiona zostanie funkcjonalność pilotażowego systemu […]

 • Montaż płyt nakładkowych na kadłubie

  1. Cel instrukcji Instrukcje te zostały opracowane w celu zapewnienia jasności zasad zachowania wytrzymałości kadłuba (art. 3.02 ust. 1) oraz wymiany i naprawy poszycia kadłuba (art. 3.02 ust. 1 lit. c), zdanie ostatnie i art. 19.02 ust. 1 lit. d)). Niniejsza instrukcja dotyczy montażu nowych płyt nakładkowych. 2. Zasady ogólne Istnieją dwa różne rodzaje płyt […]

 • Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 02/2020

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od 10.04.2019 r. do odwołania, zaprzestaje się publikowania głębokości tranzytowych dla granicznego odcinka rzeki Odry w km 542,4 – 667,2.

 • Minimalna wskazana prędkość naprzód, właściwości hamowania oraz właściwości ruchu wstecz

  (art. 5.06, 5.07 i 5.08w związku z art. 5.02 ust. 1, 5.03 ust. 1, 5.04 i 21.06) 1. Minimum wskazana prędkość ruchu naprzód zgodnie z art. 5.06 Zgodnie z art. 5.06 ust. 1 prędkość względem wody jest wystarczająca, jeżeli osiąga wartość co najmniej 13 km/h. Podczas prób konieczne jest spełnienie następujących warunków w taki sam […]

 • Realizacja projektu Emma Extension – prace nad analizą techniczną

  W ramach projektu Emma Extension realizowanego w ramach EWT RMB 2014-2020 przez komórkę Centrum RIS planowany jest montaż na mostach tablic wskazujących aktualny prześwit. Taka wiadomość umożliwi podjęcie poprawnej decyzji o możliwości przepłynięcia, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach śródlądowych

 • Zdolność wykonania manewru omijania i właściwości zwrotu

  (art. 5.09 i 5.10 w związku z art. 5.02 ust. 1, 5.03 ust. 1, 5.04 i 21.06) 1. Warunki ogólne i warunki graniczne dotyczące próby wykonania manewru omijania Zgodnie z art. 5.09 statki i zestawy muszą być zdolne do wykonania manewru omijania w odpowiednim czasie, a właściwości te wykazuje się za pomocą manewrów omijania przeprowadzanych […]

 • Podpisanie umowy na remont statków

  Dnia 29.04.2020r. została podpisana umowa z firmą Marco Service Sp. z o. o. na remont jednostek pływających UŻŚ Szczecin – Inspektor 62, Inspektor 63 oraz Inspektor 64.

 • Pomiary hałasu

  1. Przepisy ogólne Dla potrzeb kontroli maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego hałasu podanego w niniejszym Standardzie, należy określić mierzone wartości, procedury pomiaru oraz warunki ilościowego i powtarzalnego rejestrowania poziomów ciśnienia akustycznego hałasu zgodnie z pkt 2 i 3. 2. Przyrządy pomiarowe Przyrząd pomiarowy musi spełniać wymagania klasy 1 zgodnie z normą europejską EN 616721 : 2003. […]

 • WZNOWIENIE EGZAMINÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ

  Szanowni Państwo. informujemy, że egzaminy przeprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zostają wznowione.

 • Odpowiednie środki pomocnicze do obserwacji strefy ograniczonej widoczności

  1. Wstęp Z wielu powodów, czy to ze względu na konstrukcję statku, czy też na ładunek, nieograniczona widoczność dookólna ze sterówki jest w sposób nieunikniony ograniczona w mniejszym lub większym stopniu. Ograniczenia dotyczą sektorów w płaszczyźnie poziomej (kąt azymutu między 0 a 360° względem przedniej osi statku oraz w płaszczyźnie pionowej (kąt wysokości między -90 […]

 • Konkurs plastyczny pt.” Bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej oczami dzieci i młodzieży”

  Jest nam niezwykle miło poinformować i jednocześnie zaprosić wszystkich uczniów Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.” Bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej oczami dzieci i młodzieży” organizowanym przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

 • Instalacje do gromadzenia zużytego oleju

  (art. 8.09) Istniejące statki, o których mowa w art. 32.02 ust. 1, których zainstalowane na stałe zęzowe systemy pompujące i odwadniające oraz statyczne separatory oleju zostały usunięte z ich maszynowni, nie spełniają już wymagań artykułu 5.07 RVIR obowiązującego na dzień 31.12.1994r. Zgodnie z przepisami przejściowymi statki te muszą być wyposażone w zbiornik do zbierania zużytego […]

 • Wykaz otwarcia mostu zwodzonego w Podjuchach

  Wykaz zamknięć torowych szlaku Szczecin Podjuchy-SPA (przerwa w ruchu) z powodu otwarcia mostu zwodzonego dla PŻŚ w celu przepłynięcia statków pasażerskich i towarowych.

 • Specjalne kotwice o obniżonej masie

  Część 1 Dopuszczone kotwice specjalne W tabeli poniżej wymienione zostały specjalne kotwice o obniżonej masie, które zostały dopuszczone do eksploatacji przez właściwe organy zgodnie z art. 13.01 ust. 5. Numer kotwicy Dopuszczalne obniżenie masy kotwicy w % Właściwy organ 1. HA-DU 30% Niemcy 2. D’Hone Spezial 30% Niemcy 3. Pool 1 (hol) 35% Niemcy 4. […]

 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

  Jest nam niezmiernie miło poinformować o wynikach konkursu pt. „Bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej oczami dzieci i młodzieży” organizowanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

 • Automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe

  (art. 13.04 ust.1-4) Specjalne automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe, o których mowa w art. 13.04 ust. 1 i 4 powinny spełniać następujące wymagania: Automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe powinny być gotowe do użytku przez cały czas przebywania ludzi na pokładzie. Ich uruchomienie nie powinno wymagać żadnych dodatkowych czynności ze strony członków załogi. Należy stale utrzymywać niezbędne ciśnienie […]

 • Spotkania w Świerkocinie oraz Kostrzynie nad Odrą

  W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Dyrektora UŻŚ Szczecin Pana Piotra Durajczyka, Kierownika Centrum RIS Pani Marty Onichowskiej oraz pracowników Centrum RIS z Dyrektorem PGW WP RZGW Poznań Panem Bogumiłem Nowakiem oraz Kierownikiem ZHP Świerkocin Panem Zbigniewem Pielechem. Spotkanie w Świerkocinie maiło na celu omówienie szczegółów dotyczących posadowienia masztu wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby […]

 • Prędkość sterowania statku poruszającego się siłą własnego napędu

  (art. 13.05 ust. 2 lit. a), art. 19.07 ust. 1, art. 28.04 ust. 1 lit. a) Wpisz tytuł Prędkość sterowną statku poruszającego się siłą własnego napędu zgodnie z art. 13.05 ust. 2 lit. a), art. 19.07 ust. 1 i art. 28.04 ust. 1 lit. a) uznaje się za wystarczającą, jeżeli — w przypadku używania dziobowego […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej na rzece Odrze (w górnym i środkowym jej biegu), w najbliższych dniach na granicznym odcinku rzeki Odry spodziewany jest wzrost stanów wód.

 • Odpowiedni system alarmu przeciwpożarowego

  (art. 13.05 ust. 3, art. 19.11 ust. 18, art. 29.10 ust. 1) Istalacje alarmowe przeciwpożarowe uznaje się za odpowiednie, jeśli spełniają następujące warunki. 0. Elementy składowe System alarmu przeciwpożarowego składa się z: systemu czujek pożarowych; systemu wskaźników pożaru; centralki sygnalizacji pożarowej ;oraz zewnętrznego źródła zasilania energią. System czujek pożarowych może być podzielony na jedną lub […]

 • Portal informacyjny „NA WODZIE”

  Miło nam poinformować, że stworzyliśmy nowa stronę internetową !

 • Zastosowanie wymagań rozdziału 19

  Zastosowanie wymagań rozdziału 19 Podziały lokalne Przepisy przejściowe dotyczące obudów wykonanych z daszków lub podobnych instalacji ruchomych (art. 19.02 ust. 5, art. 19.03 ust. 5) 1. Podziały lokalne (art. 19.02 ust. 5) Zgodnie z art. 19.02 ust. 5 możliwe jest, że lokalne podziały wodoszczelne, takie jak dzielone poprzecznie zbiorniki dna podwójnego o długości większej niż […]

 • Możliwość płatności bezgotówkowej w UŻŚ Szczecin

  Miło nam poinformować, że Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom z dniem 01.07.2020r. wprowadził możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem terminala płatniczego. Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezgotówkowej formy płatności!

 • Szczególne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się

  (art. 1.01 ust. 12.2, art. 19.01 ust. 4 , art. 19.06 ust. 3-5, 9, 10, 13 i 17, art. 19.08 ust. 3, art. 19.10 ust. 3, art. 19.13 ust. 1-4) 1. Wprowadzenie Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się są większe niż innych pasażerów. Zostały one uwzględnione w wymaganiach określonych w rozdziale […]

 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę artykułów reklamowych

  Nr sprawy: Sz-351-141/2020

 • Wytrzymałość wodoszczelnych okien

  (art. 19.02 ust. 16) 1. Przepisy ogólne Zgodnie z art. 19.02 ust. 16 okna mogą być umieszczane poniżej linii granicznej, jeżeli są wodoszczelne, nieotwieralne, wystarczająco wytrzymałe i spełniają wymogi art. 19.06 ust. 14. 2. Konstrukcja okien wodoszczelnych Wymagania art. 19.02 ust. 16 uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja wodoszczelnych okien jest zgodna z poniższymi przepisami. […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od 10.08.2019 r. do odwołania, zaprzestaje się publikowania głębokości tranzytowych dla granicznego odcinka rzeki Odry w km 542,4 – 667,2.

 • System instrukcji bezpieczeństwa

  (art. 19.06 ust. 7; art. 29.09 lit d) 1. Przepisy ogólne Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami statki pasażerskie oraz statki o dużej prędkości powinny posiadać odpowiednie systemy umożliwiające wyraźną identyfikację dróg ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych, kiedy skuteczność standardowego oświetlenia awaryjnego jest mniejsza z powodu obecności dymu. Tego rodzaju systemy powinny mieć formę oświetlenia dolnego (ang. […]

 • Spotkanie z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

  7 sierpnia w Bydgoszczy miało miejsce spotkanie Pana Piotra Durajczyka – Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Pana Adama Szumlasa - Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Głównym tematem spotkania było omówienie założeń projektu pilotażowego wdrożenie RIS dolnego odcinka Wisły. Termin realizacji projektu przewidziany jest w kolejnej perspektywie finansowej UE

 • Odpowiednie przeciwgazowe urządzenia ostrzegawcze

  (art. 19.15 ust. 8) Zgodnie z art. 32.02 ust. 2 i 32.05 ust. 5 (w obu przypadkach są to przepisy przejściowe do art. 19.01 ust. 2 lit. e) instalacje gazu płynnego (LPG) do użytku domowego znajdujące się na pokładach istniejących statków pasażerskich mogą być eksploatowane tylko do czasu pierwszego odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po dniu […]

 • TERMINY EGZAMINÓW 2020 – II PÓŁROCZE

 • System sprzęgania i urządzenia sprzęgające przeznaczone dla jednostek przemieszczających lub przemieszczanych w zestawach sztywnych

  (art. 21.01, 21.02, 21.06, 21.07) Oprócz wymagań określonych w rozdziale 21 należy przestrzegać odpowiednich przepisów władz nawigacyjnych obowiązujących w państwach członkowskich. 1. Wymagania ogólne Każdy system sprzęgania musi zapewnić sztywne sprzężenie wszystkich jednostek w zestawie, tj. w przewidywanych warunkach pracy urządzenie sprzęgające musi uniemożliwiać ruch wzdłużny lub poprzeczny między statkami, tak aby dany zestaw mógł […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że w dniu 23.08.2020 od godz. 04:00 rano do odwołania zamyka się dla żeglugi:

 • Zbiorniki paliwa na urządzeniach pływających

  (art. 8.05 ust. 1 i art. 22.02 ust. 1 lit. d) Zgodnie z art. 8.05 ust. 1 zbiorniki paliwa stanowią integralną część kadłuba albo są do niego trwale przytwierdzone. Zbiorniki paliwa dla silników urządzeń roboczych na urządzeniach pływających nie muszą stanowić integralnej części kadłuba ani być do niego trwale przytwierdzone. Zbiorniki przenośne mogą być używane, […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Treść komunikatu znajduje się w załączonym pliku.

 • Statki rekreacyjne

  (art. 26.01 ust. 2 w związku art. 7.02, art. 8.05 ust. 5, art. 8.08 ust. 2 i art.8.10) 1. Przepisy ogólne Statki rekreacyjne – statki rekreacyjne o długości do 24 metrów, które są wprowadzone do obrotu, muszą spełniać wymogi dyrektywy 2013/53/UE. Zgodnie z art. 3 w związku z art. 2 niniejszej dyrektywy Statki rekreacyjne o […]

 • Próba pływalności, przegłębienia i stateczności rozdzielonych części statku

  (art. 28.04, w związku z art. 27.02 i art 27.03) Podczas prób pływalności, przegłębienia i stateczności części statku, które zostały rozdzielone zgodnie z art. 28.04 ust. 2 lit. a), zakłada się, że obie części zostały wcześniej częściowo lub w całości rozładowane lub że kontenery wystające poza zrębnicę luku zostały odpowiednio zabezpieczone przed poślizgiem. W przypadku […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Treść komunikatu znajduje się w załączonym pliku.

 • Wyposażenie statków, które muszą być eksploatowane zgodnie ze standardami S1 i S2

  (art. 31.01, 31.02 i 31.03) 1. Wprowadzenie ogólne Zgodnie z art. 31.01, statki, które mają być eksploatowane według standardów S1 i S2, powinny spełniać wymagania przepisów rozdziału 31. Organ inspekcyjny potwierdza zgodność danego statku z wymaganiami przepisów w świadectwie zdolności żeglugowej. Przepisy te stanowią uzupełniające wymagania dotyczące wyposażenia i obowiązują obok wymagań, które statek musi […]

 • Spotkania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych naszego regionu

  Podczas ostatnich dni w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyły się dwa bardzo ważne spotkania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych naszego regionu.

 • Działania w ramach zarządzania kryzysowego

  W dniach 21.08.2020 r., 25.08.2020 r. i 26.08.2020 r. na rzece Odrze Wschodniej, przeprowadzono wspólne działania w ramach zarządzania kryzysowego, które miały na celu:

 • Stosowanie przepisów przejściowych

  (rozdziały 19-30, rozdział 32 i rozdział 33) 1. Stosowanie przepisów przejściowych przy łączeniu części jednostek 1.1 Zasady W przypadku gdy łączone są części różnych statków, ochronę obecnego stanu rzeczy przyznaje się jedynie dla tych części, które są przynależne do statku zachowującego swoje świadectwo zdolności żeglugowej. Tym samym na przepisy przejściowe można powoływać się jedynie w […]

 • Podmioty upoważnione

  Organ inspekcyjny może powierzyć wykonanie określonych czynności inspekcyjnych upoważnionym w tym celu podmiotom. Podmiot upoważniony przekazuje wyniki z wykonanych czynności inspekcyjnych organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej.

 • Wizyta w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

  Dnia 23.09.2020r. Dyrektor UŻŚ w Szczecinie miał przyjemność odwiedzić Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu. Zważywszy na potrzebę aktywnego działania w celu promowania żeglugi śródlądowej w Polsce oraz wspierania procesu nauczania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podpisano umowę o współpracy pomiędzy Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, reprezentowanym przez Pana Piotra Durajczyka – Dyrektora […]

 • Dokumenty bezpieczeństwa statku

  Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów bezpieczeństwa statku stwierdzających, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa

 • Czwarta w tym roku sesja egzaminacyjna

  W dniach 24-25 września odbyła się czwarta w tym roku sesja egzaminacyjna organizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjna działającą przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Przeprowadzony egzamin na patent kapitana kl. B zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu […]

 • Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Akademii Morskiej w Szczecinie

  W dniach 02-03 października Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 Akademii Morskiej w Szczecinie. W piątek 02 października odbył się uroczysty apel oraz złożenie wieńców pod pomnikiem „Tym co nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. W sobotę 03 października na placu za Budynkiem Głównym AMS odbyła […]

 • Unijne świadectwo zdolności żeglugowej

  Informacje ogólne Unijne świadectwo zdolności żeglugowej uprawnia do żeglugi po polskich śródlądowych drogach wodnych lub śródlądowych drogach wodnych innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich, w danym rejonie pływania. W przypadku wprowadzenia przez państwo członkowskie dodatkowych lub ograniczonych wymagań technicznych na określonych drogach wodnych tego państwa, w celu dopuszczenia do żeglugi na tych drogach, należy uzyskać: […]

 • Obsługa interesantów w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 • Uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej

  Uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej uprawnia do żeglugi po polskich śródlądowych drogach wodnych lub śródlądowych drogach wodnych innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich, w danym rejonie pływania. W przypadku wprowadzenia przez państwo członkowskie dodatkowych lub ograniczonych wymagań technicznych na określonych drogach wodnych tego państwa, w celu dopuszczenia statku do żeglugi na tych drogach, należy uzyskać: […]

 • Uaktualniliśmy formy wniosków i formularzy na naszej stronie internetowej

  Informujemy, że uaktualniliśmy formy wniosków i formularzy na naszej stronie internetowej https://szczecin.uzs.gov.pl/kz2qx_zalatw_sprawehtm.htm (zakładka: dokumenty do pobrania).Dokumenty dostępne są również w formie aktywnych formularzy .pdf.Przypominamy, że w sytuacjach, gdzie jest to możliwe, wnioski wraz załącznikami mogą Państwo składać również elektronicznie, przesyłając na adres: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl.Zachęcamy do korzystania!

 • Tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej

  Informacje ogólne W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej może wydać tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej dla statków, które podlegają wydaniu unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, jeżeli w wyniku inspekcji zostanie stwierdzone, że statek posiada zdolność żeglugową. Tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas oznaczony w zależności […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Zgodnie z art. 43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 284.), oraz §13 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków.

 • Świadectwo zdolności żeglugowej

  Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków o nośności nie mniejszej niż 15 t, używanego do przewozu ponad 12 pasażerów oraz holowników lub pchaczy – innych niż: statków o długości nie mniejszej niż 20 m, statków, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszyniż 100 m3, holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio […]

 • Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

  Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statku o nośności poniżej 15 t, używanego do przewozu maksymalnie 12 pasażerów, o długości mniejszej niż 20 m. Wymóg posiadania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej dotyczy również jachtów komercyjnych i jednostek do połowu ryb o długości powyżej 7.5 m lub wyposażonych w napęd mechaniczny o mocy silnika powyżej 15 kW. Jacht komercyjny – statek przeznaczony lub […]

 • Komunikat nawigacyjny

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 284.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od 16.10.2020 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 667,2 rzeki Odry.

 • Wyposażenie statków

  Strona zawiera informacje o wyposażeniu statków

 • Komunikat nawigacyjny

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej na rzece Odrze (w górnym i środkowym jej biegu), w najbliższych dniach na granicznym odcinku rzeki Odry spodziewany jest znaczny wzrost stanów wód.

 • Urządzenia i sprzęt ratunkowy

 • Komunikat dotyczący odwołania egzaminów organizowanych przez CKE i TKE

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że w związku z zagrożeniem zakażeniami COVID‑19, odwołane zostają wszystkie egzaminy organizowane przez Centralną Komisje Egzaminacyjną oraz Terenową Komisję Egzaminacyjną działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zaplanowane w roku 2020. Z poważaniem dr Ewa Łuczak Przewodnicząca Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu o nazwie „Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami(powtórka)”

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu o nazwie „Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami(powtórka)”. Nr sprawy: Sz-351-207/2020

 • Koła ratunkowe

  Koła ratunkowe powinny być zgodne z normą Europejską EN 14144

 • Komunikat dotyczący odwołania egzaminów na świadectwa ADN

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że w związku z zagrożeniem zakażeniami COVID‑19, odwołane zostają egzaminy zaplanowane w terminach: 30.11.2020r. oraz 11.12.2020r. organizowane przez Komisje Egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przeprowadzającą egzaminy na świadectwa ADN. Z poważaniem Piotr Szałaśny Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

 • Łódź ratunkowa

  Terminy i definicje łódź: łódź robocza, łódź towarzysząca lub łódź ratunkowa używana do przewożenia, ratowania, wyciągania z wody i pracy łódź robocza: łódź do transportu ludzi oraz ładunków roboczych i do wykonywania zadań roboczych w rejonach prac konstrukcyjnych łódź towarzysząca: łódź przewożona na statku żeglugi śródlądowej Urządzenie spustowe Łodzie powinny być wyposażone w urządzenie spustowe […]

 • Zaproszenie do składania ofert na Aktualizacje RIS

  Zaproszenie do składania ofert na Aktualizacje RIS. Nr sprawy Sz-351-208/2020

 • Kamizelki i pasy ratunkowe

  Terminy i definicje indywidualne urządzenie wypornościowe ubiór lub urządzenie, które poprawnie założone i stosowane w wodzie zapewnia użytkownikowi określoną wartość pływalności, zwiększającej prawdopodobieństwo przeżycia materiał o pływalności naturalnej materiał mający stałą gęstość mniejszą niż woda indywidualne urządzenie wypornościowe samoczynne indywidualne urządzenie wypornościowe , które zapewnia pływalność za pomocą trwałych środków (materiał o pływalności naturalnej) lub […]

 • Wciągarki łodziowe

  Przedmiotem są ogólne wymagania i badania dotyczące wciągarek łodziowych ręcznych przeznaczonych do opuszczania i podnoszenia łodzi stosowanych na statkach śródlądowych. Określenia wciągarka łodziowa ręczna — urządzenie do grawitacyjnego opuszczenia łodzi na wodę i jej podnoszenia na pokład za pomocą korby.uciąg wciągarki — maksymalna siła w linie nabiegającej na bęben wciągarki wywołana zespołem napędowym.wciągarka prawa — […]

 • Informacja żeglugowa

  RZGW w Szczecinie informuje, że w rejonie Orlego Przesmyku (przejście z Przekopu Mieleńskiego na jezioro Dąbie) od dnia 02.11.2020 r. do odwołania prowadzone będą prace palowe, a następnie układanie geowłókniny i kamiennego umocnienia dna. Akweny na których wykonywane są prace oznaczone są żółtymi pławami dziennymi. W okresie nocnym odcinek ścianki szczelnej wystający ponad poziom wody […]

 • Pływak ratunkowy

  Definicja Urządzenie pływające zwane dalej pływakiem ratunkowym (inne niż łodzie ratunkowe, tratwy ratunkowe, koła ratunkowe i kamizelki ratunkowe) przeznaczone do utrzymania na wodzie określonej liczby osób, którego konstrukcja zachowuje swój kształt i właściwości w ciągu całego okresu żywotności. Wymagania Klasyfikacja i oznaczenie Klasyfikacja Podział na wielkości wg liczby osób dla jakiej dany pływak jest przeznaczony […]

 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie raportu jakościowego z Wdrożenia systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami.

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie raportu jakościowego z Wdrożenia systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami. Nr sprawy: Sz-351-223/2020

 • Urządzenia i sprzęt ochrony pożarowej

 • Komunikat nawigacyjny

  Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica!

 • Gaśnice przenośne

  Zgodnie z normami europejskimi EN 3-7:2007 i EN 3-8:2007 w każdym z następujących miejsc musi znajdować się prynajmniej jedna gaśnica przenośna: w sterówce; w pobliżu każdego wejścia z pokładu do pomieszczeń mieszkalnych; w pobliżu każdego wejścia do pomieszczeń roboczych, niedostępnych z pomieszczeń mieszkalnych, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze, kuchenne lub chłodnicze zasilane paliwem stałym, […]

 • Zaproszenie do składania ofert na usługę specjalisty ds. administrowania siecią informatyczną oraz infrastrukturą serwerową.

  Nr sprawy Sz-351-229/2020

 • Koc gaśniczy

  Koc gaśniczy Sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Dawniej koce gaśnicze wykonywane były z włókien konopi w splocie z włóknami azbestu. Ma powierzchnię ok. 3m2. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by […]

 • Komunikat nawigacyjny

  W nawiązaniu do pisma Nr IZDK6 – 513-18.2/2020 z dnia 30.11.2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że usunięcie awarii mostu zwodzonego na rzece Regalica przedłuży się o 2 dni (tj. do dnia 05.12.2020 r.). Zasady otwierania mostu pozostają takie jak określone w poniższym piśmie.

 • Rękawice ognioochronne

  Wyrób powinien spełniac zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725). K3-266t trzypalcowe krótkie (42 cm) K5-431t pięciopalcowe krótkie (43 cm) Poziom skuteczności: Oznaczenie wyrobu wg normy […]

 • KOMUNIKAT DOT. MOSTU ZWODZONEGO

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 04.12.2020 r. o godz. 13.50 awaria mostu zwodzonego na rzece Regalica została usunięta. Most otwierany będzie zgodnie z harmonogramem poniżej:

 • Łom i topór

  Topór strażacki ciężki składa się z głowicy i toporzyska. Głowica odkuta jest ze stali węglowej. Toporzysko zaś wykonane jest z twardego drewna. Długość toporzyska wynosi 0,6 m. Topór może służyć do wyważania zamków, wyrąbywania drzwi, podłóg, belek. Łom to masywny, stalowy pręt o długości 1,2 m zakończony z jednej strony ostrzem, z drugiej zaś pochyloną […]

 • Zaproszenie do składania ofert na zestaw do produkcji kart identyfikacyjnych

  Numer sprawy: Sz-351-222/2020

 • Sprzęt pokładowy

 • Zaproszenie do składania ofert na zakup licencji oprogramowania na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej

  Numer sprawy: Sz-351-242/2020

 • Schodnie i kładki

  Definicje schodnia przenośny pomost z jedną lub dwoma poręczami, służący do ruchu pieszego między statkami łub statkiem a nabrzeżem kładka lekki, przenośny pomost bez poręczy, służący do ruchu pieszego tylko dla załóg statków Wymagania Klasyfikacja i oznaczenie Klasyfikacja Rodzaje W zależności od konstrukcji rozróżnia się dwa rodzaje schodni: – schodnie średnie z dwoma poręczami – […]

 • Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę

  Nr sprawy: Sz-351-232/2020

 • Plaster awaryjny oraz inne wyposażenie do zatrzymania przecieku

  Oprócz plandeki awaryjnej (plaster awaryjny) na statku powinien znajdować się: Cement 50 kgPrzyspieszacz 5 lPiasek 50 kgDeski 0,5 m3Krawędziaki 0,5 m3TarganDrutKlamry awaryjne W zależności od rejonu żeglugi armator może wyposażyć dodatkowo statek w sprzęt awaryjny zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. Wyszczególniony powyżej sprzęt awaryjny powinien znajdować się w miejscach do tego przeznaczonych, znanych wszystkim […]

 • Nowe kamery z obszaru działania RIS

  Bardzo miło nam poinformować, że udostępniliśmy nowe kamery na stronie: https://nawodzie.uzs.gov.pl/kamery-liveAktualnie jest 10 kamer z obszaru działania RIS.

 • Drabinka zaburtowa

  Drabinki zaburtowe są stosowane na statkach śródlądowych i są przeznaczone do schodzenia do łodzi, na ląd i do przechodzenia na inny statek, którego pokład znajduje się na niższym poziomie. Drabinki nie są przeznaczone dla pasażerów. Drabinki zaburtowe są wymagane na statkach na których, w stanie niezaładowanym, pokład jest na wysokości większej niż 1,5 m i […]

 • Zaproszenie do składania ofert na usługę specjalisty ds. Elektronicznych map nawigacyjnych i pomiarów hydrograficznych

  Nr sprawy Sz-351-241/2020

 • Liny cumownicze

  Statki muszą być wyposażone w trzy stalowe liny cumownicze. Minimalna ich długość wynosi: pierwsza lina: L + 20 m, ale nie więcej niż 100 m, druga lina: 2/3 długości pierwszej liny, trzecia lina: 1/3 długości pierwszej liny. W przypadku statków o długości L mniejszej niż 20 m nie jest konieczna najkrótsza lina. Powyższe liny stalowe […]

 • Zaproszenie do składania ofert na zakup licencji oprogramowania na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej

  Numer sprawy: Sz-351-246/2020

 • Apteczka

  Wokół apteczki pierwszej pomocy jest dużo kontrowersji a mianowicie: Kodeks pracy dział 10 Bezpieczeństwo i Higiena pracy stanowi… Art. 209 (1) § 1. Pracodawca jest obowiązany: zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy,(…) § 2. Działania, o których mowa w § […]

 • Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę (powtórka)

  Nr sprawy: Sz-351-252/2020

 • Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę (powtórka II)

  Nr sprawy: Sz-351-255/2020

 • Rzutka

  Rzutka – stosunkowo cienka lina, (8-12 mm średnicy), z włókien naturalnych lub syntetycznych, z obciążeniem na końcu, tradycyjnie używa się gałki bosmańskiej, woreczek z piaskiem, obecnie specjalne obciążniki z gumy. Ponieważ liny cumownicze są zbyt ciężkie, aby przekazać je na odległość większa niż kilka metrów, w momencie, gdy statek znajduje się kilka lub kilkanaście metrów […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 01/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Odbijacze

  Odbijacz – przedmiot pochłaniający energię uderzenia jednostki pływającej o nabrzeże lub inną jednostkę w czasie manewrów lub podczas postoju oraz zabezpieczający burtę i nabrzeże przed uszkodzeniami na skutek tarcia.Odbijacze mogą być zamocowane na stałe lub powieszone na burcie statku na czas postoju.Odbijacze opuszcza się za burtę na lince włókiennej i utrzymuje w miejscu, w którym […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 02/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Tyczka do sondowania lub sonda ręczna

  Każda jednostka uprawiająca żeglugę na wodach morskich musi mieć na swoim wyposażeniu sondę ręczną, służącą do pomiaru głębokości.Sonda ręczna składa się z dwóch, czasami trzech części. Ciężarka, linki pomiarowej (tzw. sondolinki) i wałka, na który nawija się linkę (nie jest wymagany ale wskazany). Ciężarek wykonany jest na ogół z ołowiu, a to dlatego, że spełnia […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 03/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Urządzenia i sprzęt nawigacyjny

 • Terminy egzaminów 2021 w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie – I PÓŁROCZE

 • Latarnie nawigacyjne

  światło nawigacyjne światło sygnałowelampa nawigacyjna urządzenie ze źródłem światła na jednostkach pływających, rekreacyjnych jednostkach pływających lub na statkach żeglugi śródlądowej i statkach morskich, przeznaczone do dystrybucji światła o specyficznych kolorach i kątach w celu sygnalizacji światło nawigacyjne światło sygnałoweświatło zjawiska świetlne emitowane przez światła nawigacyjne światło nawigacyjne bez zasilania elektrycznego światło, w którym źródłem światła […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 04/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • lornetka

  Lorneta (lornetka) – przyrząd optyczny w postaci dwóch lunet, sprzężonych równolegle. Umożliwia obuoczną obserwację odległych obiektów.Lorneta jest tak skonstruowana, aby dawała obraz prosty, czyli nie odwrócony.Zaletą lornety w porównaniu z lunetą (przy tej samej średnicy obiektywu) jest jaśniejszy obraz o większej rozdzielczości.Rozstawienie lunet wpływa także na wrażenie plastyczności obrazu dając efekt stereoskopowy. Lorneta jest nazwą […]

 • Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradczej w zakresie realizacji zadań w ramach EWT 2014-2020

  Nr sprawy: Sz-351-014/2021

 • Megafon

  Megafon służy do wzmocnienia głośności ogłoszeń oraz odtwarzania dźwięku syreny podczas spotkań, demonstracji, wydarzeń sportowych itp.W przypadku statku zeglugi sródlądowej do przekazywania informacji lub ostrzegania statków, które nie posiadają odbiornika VHF, lub z jakiejs przyczyny nie prowadzą nasluchu. Zasilanie dostarczane jest wyłącznie z baterii. Nie używaj urządzenia na zewnątrz, podczas deszczu, ponieważ obudowa nie jest […]

 • Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczeń przy realizacji zadań w ramach EWT 2014-2020

  Nr sprawy: Sz-351-015/2021

 • Radiotelefon VHF

  Wszystkie urządzenia używane do łączności radiotelefonicznej na statkach żeglugi śródlądowej powinny odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom i być obsługiwanym w sposób w nich okreśłony. Statki o napędzie mechanicznym, z wyłączeniem małych statków, promówi urządzeń pływających, mogą uprawiać żeglugę, o ile są wyposażone w dwa sprawne radiotelefony. Kanały łączności radiotelefonicznej, ustalone dla poszczególnych odcinków dróg […]

 • KOMUNIKAT DOT. MOSTU ZWODZONEGO

 • Odbiornik AIS

  AIS (System Automatycznej Identyfikacji) jest najbardziej rewolucyjną innowacją w nawigacji od czasu wprowadzenia na rynek radaru w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W połączeniu z informacjami z radaru, AIS daje użytkownikowi możliwość obserwacji ruchu innych statków w pobliżu własnej jednostki w bardzo intuicyjny i przejrzysty sposób. Ponadto, dzięki właściwościom transmisji VHF, AIS pozwala na identyfikowanie celów […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 05/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r.poz. 1568, 1901,2170, z 2020 r.poz. 284.), Państwowe […]

 • Kompas magnetyczny

  Kompas magnetyczny – przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania kierunku południka magnetycznego. W kompasie wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego. Kompas składa się z wąskiego, długiego i lekkiego magnesu (tzw. igły magnetycznej) ułożyskowanego na pionowej osi oraz tarczy z podziałką kątową (tzw. róży wiatrów). Współczesne kompasy wypełnione są płynem (zwykle […]

 • Zaproszenie do składania ofert na usługę specjalisty ds. Programowania

  Nr sprawy: Sz-351-016/2021

 • Minimalne wymagania i warunki badania radarowej instalacji nawigacyjnej stosowanej w żegludze śródlądowej

  Artykuł 1 Zakres stosowania Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla radarowych instalacji nawigacyjnych stosowanych w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej oraz warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi. Artykuł 2 Przeznaczenie radarowej instalacji nawigacyjnej Radarowa instalacja nawigacyjna musi ułatwiać żeglugę statku, dostarczając czytelnego obrazu radarowego jego pozycji względem boi (pław), linii […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 08/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • ECDIS

  System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) jest informacyjnym systemem nawigacyjnym integrującym na jednym wyświetlaczu elektroniczną mapę nawigacyjną oraz informację pochodzącą z nawigacyjnych czujników pomiarowych w celu wspierania nawigatora w planowaniu i kontroli trasy. System ECDIS śródlądowy (Inland ECDIS) jest rozszerzeniem standardu ECDIS, gdzie uwzględniono specjalne wymagania dla […]

 • Zaproszenie do złożenia oferty na zakup aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Caris

  Nr sprawy: Sz-351-030/2021

 • Pomoce nawigacyjne

  Pomoce nawigacyjne powinny dotyczyć akwenu, na którym ma być uprawiana żegluga. Mapy nawigacyjne Mapa morska jest odwzorowaniem na płaszczyźnie obszarów mórz lub innych akwenów wodnych wraz z przyległymi wybrzeżami, wykonanym w odpowiedniej skali i układzie kartograficznym.Jest ona opracowaniem przedstawiającym wyniki badań z zakresu różnych dziedzin naukowych: geodezji, kartografii, topografii, geologii, geofizyki, oceanografii, hydrografii itp.Mapy takie […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 09/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Środki sygnalizacji wzrokowej i dzwiękowej

 • Lampa sygnalizacyjna dzienna

  Lampy sygnalizacyjne manewrowe powinny spełniać wymagania ogólneCharakterystyki tych lamp sygnalizacyjnych zawiera tabela poniżej. Lampa manewrowa powinna być lampą elektryczną i powinna zapewniać emitowanie sygnałów świetlnych w czasie wykonywania manewru statkiem. Czas trwania jednego błysku powinien wynosić około 1 s, odstęp pomiędzy błyskami około 1 s, odstęp pomiędzy kolejnymi sygnałami nie mniej niż 10 s. Wymagane […]

 • Zmarł Andrzej Kreft. Wieloletni dyrektor RZGW Szczecin

  „Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł Andrzej Kreft. Wieloletni dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pogrzeb dyrektora Krefta odbędzie się w najbliższy poniedziałek na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Andrzej Kreft Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie kierował przez 26 lat. Funkcję objął w 1991 roku. Swoją misję kontynuował po 2001 roku, gdy RZGW połączyło […]

 • Dzwon

  Dzwon powinien wytwarzać poziom ciśnienia akustycznego w płaszczyżnie poziomej nie niższy niż 110 dB w odległości 1 metra. Dzwon okrętowy powinien mieć donośny i czysty dzwięk. Dzwon powinien być wykonany z materiału nie wymagającego stosowania ochronnej powłoki antykorozyjnej. Malowanie dzwonu jest niedopuszczalne. Dzwon przeznaczony dla statków o długości 20 m i większej powinien mieć zewnętrzną […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 10/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Znaki sygnałowe

  Na wodach śródlądowych Tablice, flagi i proporce Tablice, flagi i proporce nie powinny być zabrudzone lub wyblakłe. Wymiary tablic, flag i proporców powinny zapewniać ich dobrą widoczność; warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli:tablice i flagi mają długość i szerokość co najmniej 1m, a dla małych statków co najmniej 0,6 m, proporce mają długość co […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 11/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Środki wzywania pomocy

  Ogólne wymagania techniczne Pirotechniczne środki sygnałowe powinny mieć cechy użytkowe podane w ta­beli poniżej i odpowiadać następującym wymaganiom: nie powinny ulegać uszkodzeniu przy przechowywaniu ich w temperaturze powietrza od -30 °C do +65 °C; obudowa ich powinna być wodoszczelna i nie podlegać korozji; na obudowie powinna być umieszczona krótka instrukcja lub rysunki wy­raźnie objaśniające sposób […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 12/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 13/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Reflektory radarowe

  Reflektory radarowe – wymagania dla reflektorów radarowych Każdy statek o pojemności brutto mniejszej niż 150 powinien być wyposażony w reflektor radarowy, tam gdzie jest to praktycznie możliwe, umożliwiający wykrycie statku przez radar pracujący w pasmach zarówno 9 GHz, jak i 3 GHz. Reflektor radarowy powinien mieć skuteczną powierzchnię odbicia (m2 RCS) nie mniejszą niż 7,5 […]

 • Godziny otwarcia mostu zwodzonego w Podjuchach

  Wykaz zamknięć torowych szlaku Szczecin Podjuchy-SPA (przerwa w ruchu) z powodu otwarcia mostu zwodzonego dla PŻŚ w celu przepłynięcia statków pasażerskich i towarowych.

 • Flagi kodu MKS

  Flagi MKS obowiązują statki o pojemności brutto 50 i powyżej uprawiające żeglugę na wodach administrowanych przez Dyrektorów Urzędów Morskich.Nie wymaga się kompletu a jedynie flagi: A, B, C, G, H, N, O A Alpha Mam nurka pod wodą B Bravo Ładuję/wyładowuję/ mam na statku ładunki niebezpiezne C Charlie Tak. Potwierdzenie G Golf Potrzebuję pilota H […]

 • Przepisy prawne

  Przepisy prawa polskiego Zobacz Prawo unijne Zobacz

 • Komunikat nawigacyjny nr 14/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Prawo polskie

  Ustawa o żegludze i rozporządzenia wykonawcze Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Pozostałe akty wykonawcze do ustawy o żegludze śródlądowej Inne akty prawne związane z żeglugą śródlądową Zarządzenia Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w sprawie przepisów miejscowych: Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie […]

 • Odwołanie egzaminów organizowanych przez Centralną Komisje Egzaminacyjną

  KOMUNIKAT Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem kolejnych restrykcji przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej informujmy, że odwołane zostają egzaminy zaplanowane w terminach: 25-26.03.2021 r. oraz 29.03.2021 r. organizowane przez Centralną Komisje Egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Z poważaniem Ewa Łuczak Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Prawo wspólnotowe

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniająca dyrektywę 2009/100/WE i uchylająca dyrektywę 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L252 z 16.09.2016, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 15) tekst ujednolicony ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1628 z […]

 • Komunikat nawigacyjny nr 15/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • Ocena zgodności

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Komunikat nawigacyjny nr 16/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • System oceny zgodności

  Dyrektywy Starego Podejścia Dyrektywy te obejmują konkretne wyroby, a odnoszące się do nich wymagania jak i sposób przeprowadzenia badań określają w sposób szczegółowy. Mają one charakter nakazowy. Zaletą ich jest łatwość identyfikacji wyrobu oraz dokonania oceny zgodności, ponieważ podają w sposób szczegółowy wymagania (szczegóły projektu, wzory, ograniczenia liczbowe itp.) co bardzo ułatwia kontrolę zgodności, wystarcza […]

 • WESOŁYCH ŚWIĄT!

 • Normy techniczne

  Informacje ogólne o normach technicznych W Unii Europejskiej a tym samym w Polsce funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska. System ten nazywany jest „nowym podejściem” („new approach”) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską. Dyrektywy „nowego […]

 • Informacja nawigacyjna

  Informacja nawigacyjna dotycząca zamknięcia jazu w m. Widuchowa na Odrze Zachodniej w km 0,0.

 • Informacje żeglugowe

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • UWAGA! Przedłużenie terminów ważności świadectw ADN

  Informujemy, że Pan Minister Andrzej Adamczyk podpisał następujące umowy:

 • Przydatne linki

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • UWAGA! Odwołanie egzaminów

  Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzonymi restrykcjami przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej informujemy, że odwołane zostają egzaminy zaplanowane w terminach: 16.04.2021r. (ADN podstawowy) oraz 21-22.04.2021r. (Terenowa Komisja Egzaminacyjna). Ewa Łuczak Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Ankieta

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Komisje egzaminacyjne 2021

 • Komunikat nawigacyjny nr 19/2021

  Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 […]

 • ANULOWANO! Ogłoszenie o sprzedaży łodzi motorowo-inspekcyjnej Inspektor-61

  OGŁOSZENIE O PRZETRAGU PUBLICZNYM

 • Ogłoszenie o sprzedaży łodzi motorowo-inspekcyjnej Inspektor-61

  OGŁOSZENIE O PRZETRAGU PUBLICZNYM

 • Wykaz otwarcia mostu zwodzonego w Podjuchach

  Wykaz zamknięć torowych szlaku Szczecin Podjuchy-SPA (przerwa w ruchu) z powodu otwarcia mostu zwodzonego dla PŻŚ w celu przepłynięcia statków pasażerskich i towarowych.

 • INFORMACJA ŻEGLUGOWA – Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica

  Szczegóły awarii

 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 4 filmów animowanych 2D informacyjno-edukacyjnych w dwóch wersjach językowych (polskim, angielskim) wraz z koncepcją oraz scenariuszem

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 4 filmów animowanych 2D informacyjno-edukacyjnych w dwóch wersjach językowych (polskim, angielskim) wraz z koncepcją oraz scenariuszem.

 • Komunikat nawigacyjny nr 21/2021

 • INFORMACJA ŻEGLUGOWA! Ręczne otwarcie mostu zwodzonego w Podjuchach

 • Komunikat nawigacyjny nr 23/2021

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w nawiązaniu do pisma otrzymanego od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że naprawa przęsła mostu zwodzonego w km 733,7 rzeki Regalicy zostanie zgodnie z deklaracją wykonawcy przeprowadzona w dniach 05-07 lipca 2021 r. w godzinach nocnych.

 • Dostawa wraz z montażem mebli biurowo/hotelowych

  Nr sprawy: Sz-351-105/2021

 • Komunikat nawigacyjny nr 24/2021

  Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1863.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że:

 • Wykaz zamknięć torowych szlaku Szczecin Podjuchy-SPA

  Wykaz zamknięć torowych szlaku Szczecin Podjuchy-SPA (przerwa w ruchu) z powodu otwarcia mostu zwodzonego dla PŻŚ w celu przepłynięcia statków pasażerskich i towarowych.

 • Wykaz zamknięć torowych szlaku Szczecin Podjuchy-SPA

  Wykaz zamknięć torowych szlaku Szczecin Podjuchy-SPA (przerwa w ruchu) z powodu otwarcia mostu zwodzonego dla PŻŚ w celu przepłynięcia statków pasażerskich i towarowych.

 • UWAGA! ZMIANA TERMINU do 17.09.2021! Rozeznanie rynku na przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu informacji i kontroli kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

  Rozeznanie rynku

 • Rozeznanie rynku na przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu informacji i kontroli kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

  Rozeznanie rynku

 • Komunikat nawigacyjny nr 28/2021

 • Komunikat nawigacyjny nr 29/2021

 • Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica

 • Komunikat nawigacyjny nr 30/2021

 • Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica

 • Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica

 • Komunikat nawigacyjny nr 31/2021

 • Informacja dotycząca awarii przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica ‼️

 • Informacja dotycząca awarii przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica ‼️

 • Informacja dotycząca awarii przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica – naprawiono most ‼️

 • Godziny otwarcia mostu zwodzonego w Podjuchach

 • Informacja dotycząca awarii przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica ‼️

 • UWAGA!! ZMIANA MIEJSCA EGZAMINU!!

  Egzamin na Kapitana kl. B w dniu 18 listopada przeprowadzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbędzie się w Sali w hotelu Novotel przy ul. 3 Maja 31 w Szczecinie.

 • Komunikat nawigacyjny nr 33/2021

 • Komunikat nawigacyjny nr 32/2021

 • UWAGA! Dodatkowa sesja egzaminacyjna Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2021 r.

  Uprzejma prośba o jak najszybsze składanie wniosków.

 • Załatw sprawę

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Wydawanie dokumentów

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Wnioski do pobrania

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Numery kont do opłat

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Urząd Żeglugi Śródlądowej

  W lutym 1961 roku rozpoczął działalność Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przejmując nadzór nad żeglugą śródlądową od Rejonów Dróg Wodnych w Szczecinie i Gorzowie

 • Informacje o Urzędzie

  W lutym 1961 roku rozpoczął działalność Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przejmując nadzór nad żeglugą śródlądową od Rejonów Dróg Wodnych w Szczecinie i Gorzowie

 • Dyrektor Urzędu

  Do właściwości Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawnieniem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych w zakresie unormowanym ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej

 • Zakres działania

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jako terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej

 • Statut prawny Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

  Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.)

 • Terytorialny zakres działania

  Informacje o terytorialnym zakresie działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 • Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce

  Strona zawiera informacje o Urzędach Żeglugi Śródlądowej w Polsce wraz z ich danymi teleadresowymi

 • Ogłoszenia nt. pracy

  Aktualne nabory znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 • Projekt EMMA

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w międzynarodowym partnerstwie, realizuje flagowy projekt Unii Europejskiej EMMA. Głównym zdaniem a zarazem celem jest zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych. Projekt jest współfinansowany w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

 • Inspektorzy nadzoru nad żeglugą

  Placówki terenowe Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 • Placówka Szczecin

  Inspektorzy nadzoru nad żeglugą - placówka Szczecin

 • Placówka Gryfino

  Inspektorzy nadzoru nad żeglugą - placówka Gryfino

 • Kontakt

 • Piloci w żegludze śródlądowej

  Lista pilotów świadczących usługi w zakresie pilotażu w obrębie właściwości miejscowej UŻŚ w Szczecinie

 • Prawa pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową

  Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest organem właściwym do rozpatrywania skargw sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową na podstawie poniższych aktów prawnych:

 • Polska Baza Danych Statków

  Witamy na stronie Bazy Danych Statków wykorzystywanej przez urzędy żeglugi śródlądowej.

 • Zamówienia publiczne

  Informacje o aktualnie prowadzonych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są pod adresem:

 • Przepisy prawne

 • Przepisy prawa polskiego

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Treść Ustawy – Serwis ISAP Akty wykonawcze do Ustawy o żegludze śródlądowej Treść aktów wykonawczych – Serwis ISAP Interpolacje, zapytania i odpowiedzi do Ustawy o żegludze śródlądowej Treść Ustawy – Serwis ISAP

 • Przepisy prawa miejscowego

  Przepisy lokalne Zarządzenie 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 Zarządzenie 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. Poz. 906. Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 […]

 • Przepisy prawa Unii Europejskiej

  Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej Serwis EUR – Lex Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej „NAIADES” Dyrektywa 2006/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej Dyrektywa 2005/44/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych

 • Galerie

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Galeria 1

 • Galeria 2

 • Galeria 3

 • Placówka Kostrzyn nad Odrą

  Inspektorzy nadzoru nad żeglugą - placówka Kostrzyn nad Odrą

 • Dostępność

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Deklaracja dostępności

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Klauzula informacyjna RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

 • Polityka cookies

  Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach niniejszej strony www, której właścicielem jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

 • Mapa strony

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Biuletyn Informacji Publicznej

 • Na wodzie

  Treść zajawki. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

 • Kontakt

  Tresc zajawki. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

 • Trasy

  Tresc zajawki. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

 • Trasa

 • Galerie

  Tresc zajawki. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

 • O nas

  Tresc zajawki. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Skip to content