Pomieszczenie dla załogi

Artykuł 15.01

Przepisy ogólne

 1. Na statkach muszą znajdować się pomieszczenia dla załogi dla osób zazwyczaj mieszkających na pokładzie, a przynajmniej dla załogi minimalnej.
 2. Pomieszczenia muszą być zaprojektowane, urządzone i wyposażone w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom wynikającym z bezpieczeństwa, zdrowia i wygody osób na pokładzie.
  Pomieszczenia muszą być łatwo i w bezpieczny sposób dostępne oraz wystarczająco izolowane od ciepła i zimna.
 3. Organ inspekcyjny może dopuścić wyjątki od przepisów niniejszego rozdziału, jeżeli bezpieczeństwo, zdrowie i wygoda osób na pokładzie są zapewnione w inny sposób.
 4. Organ inspekcyjny wprowadza do świadectwa wspólnotowego wszelkie ograniczenia dotyczące trybu pracy i rodzaju pracy statku, wymagane w związku z wyjątkami, o których mowa w ust. 3.

Artykuł 15.02

Ogólne wymagania projektowe dotyczące pomieszczeń dla załogi

 1. Musi istnieć możliwość wentylacji pomieszczeń, nawet przy drzwiach zamkniętych; dodatkowo pomieszczenia mieszkalne muszą być odpowiednio oświetlone i posiadać widok na zewnątrz.
 2. Do pomieszczeń dla załogi muszą prowadzić schody, jeśli wejście do nich znajduje się na innym poziomie niż pokład i różnica wysokości wynosi więcej niż 0,30 m.
 3. W części dziobowej statku podłogi nie mogą znajdować się niżej niż 1,20 m od wodnicy maksymalnego zanurzenia.
 4. Pomieszczenia rekreacyjne i sypialne muszą posiadać co najmniej dwa wyjścia umieszczone jak najdalej od siebie i służące jako drogi awaryjne.
  Jedno wyjście może zostać zaprojektowane jako wyjście awaryjne.
  Nie dotyczy to jednak pomieszczeń z wyjściem prowadzącym bezpośrednio na pokład lub na korytarz, które służy jako droga ucieczki, pod warunkiem że posiada ono dwa oddalone od siebie wyjścia prowadzące na lewą i prawą burtę.
  Wyjścia awaryjne, do których mogą zaliczać się też świetliki i okna, muszą posiadać wolny otwór o wielkości co najmniej 0,36 m, z najkrótszym bokiem długości co najmniej 0,50 m, oraz umożliwiać błyskawiczne opuszczenie pomieszczenia w sytuacji awaryjnej.
  Izolacja i okładzina dróg ucieczki muszą być wykonane z materiałów trudno palnych, a skorzystanie z dróg ucieczki musi być zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich środków, takich jak drabiny lub stopnie ścienne.
 5. Pomieszczenia dla załogi muszą być zabezpieczone przed niedopuszczalnym hałasem i drganiami. Maksymalne dopuszczalne poziomy ciśnienia akustycznego wynoszą:
  1. 70 dB(A) w pomieszczeniach mieszkalnych;
  2. 60 dB(A) w pomieszczeniach sypialnych.
   Nie dotyczy to statków obsadzonych przez załogę wyłącznie poza porą odpoczynku, zgodnie z prawem krajowym Państw Członkowskich.
   Ograniczenie dotyczące trybu pracy o którym mowa w lit.b musi być zaznaczone w świadectwie zdolności żeglugowej.
 6. Wysokość pomieszczenia dla załogi nie może być mniejsza niż 2,00 m.
 7. Zasadniczo statki muszą posiadać co najmniej jedno pomieszczenie rekreacyjne oddzielone od pomieszczenia sypialnego.
 8. Wolna powierzchnia pomieszczeń rekreacyjnych nie może wynosić mniej niż 2 m2 na osobę, całkowita powierzchnia musi jednak wynosić co najmniej 8 m2 (nie licząc mebli oprócz stołów i krzeseł).
 9. Kubatura każdego pomieszczenia mieszkalnego i sypialnego musi wynosić co najmniej 7 m3
 10. Objętość powietrza na osobę musi wynosić co najmniej 3,5 m3 w pomieszczeniach mieszkalnych.
  W przypadku pomieszczeń sypialnych objętość ta musi wynosić co najmniej 5 m3 na pierwszą osobę i co najmniej 3 m3 na każdą następną osobę (nie licząc kubatury wyposażenia).
  Pomieszczenia sypialne przeznaczone są dla co najwyżej dwóch osób.
  Koje muszą być umocowane na wysokości co najmniej 0,30 m nad podłogą.
  Jeśli ustawione są piętrowo, wysokość prześwitu musi wynosić co najmniej 0,60 m.
 11. Górna krawędź drzwi musi znajdować się na wysokości co najmniej 1,90 m nad pokładem lub podłogą, a wolna szerokość musi wynosić co najmniej 0,60 m.
  Ustaloną wysokość można osiągnąć poprzez zastosowanie przesuwnych lub składanych pokryw lub klap.
  Drzwi muszą się otwierać na zewnątrz z obu stron.
  Zrębnica nie może przekraczać wysokości 0,40 m; spełnione muszą być jednak również inne przepisy bezpieczeństwa.
 12. Schody muszą być trwale zamocowane i bezpieczne. Jest to spełnione, jeżeli:
  1. mają co najmniej 0,60 m szerokości;
  2. głębokość stopni wynosi co najmniej 0,15 m;
  3. stopnie są antypoślizgowe;
  4. schody o więcej niż trzech stopniach są wyposażone w co najmniej jeden uchwyt lub poręcz.
 13. Rury przenoszące niebezpieczne gazy lub ciecze, w szczególności te, które są pod tak wysokim ciśnieniem, że wyciek z nich mógłby stanowić niebezpieczeństwo dla człowieka, nie mogą być położone w pomieszczeniach dla załogi ani w korytarzach prowadzących do tych pomieszczeń.
  Nie dotyczy to jednak rur systemu parowego i hydraulicznego, które są umieszczone w metalowych rurach ochronnych, jak również rur instalacji gazu płynnego przeznaczonych do celów domowych.

Artykuł 15.03

Urządzenia sanitarne

 1. Statki z pomieszczeniami dla załogi muszą dysponować co najmniej następującymi urządzeniami sanitarnymi:
  1. jedna toaleta na pomieszczenie mieszkalne lub na sześciu członków załogi. Musi ona posiadać wentylację świeżym powietrzem;
  2. jedna umywalka z rurociągiem odprowadzającym i podłączeniem zimnej i ciepłej wody pitnej na pomieszczenie mieszkalne lub na czterech członków załogi;
  3. jeden natrysk lub wanna z podłączeniem zimnej i ciepłej wody pitnej na pomieszczenie mieszkalne lub na sześciu członków załogi.
 2. Urządzenia sanitarne muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości pomieszczeń mieszkalnych.
  Toalety nie mogą mieć bezpośredniego połączenia z kuchniami, jadalniami lub pokojami mieszkalnymi połączonymi z kuchnią.
 3. Powierzchnia pomieszczeń toalet musi wynosić co najmniej 1,00 m2, o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m i długości nie mniejszej niż 1,10 m.
  Pomieszczenia toalet w kabinach dla nie więcej niż dwóch osób mogą być mniejsze.
  Jeśli toaleta jest wyposażona w umywalkę lub natrysk, powierzchnia musi być powiększona co najmniej o powierzchnię umywalki lub natrysku (lub, odpowiednio, wanny).

Artykuł 15.04

Kuchnie

 1. Kuchnie mogą być połączone z pomieszczeniami rekreacyjnymi.
  Kuchnie muszą być wyposażone w:a) kuchenkę;
  1. zlewozmywak z odprowadzeniem;
  2. instalację zasilania wodą pitną;
  3. lodówkę;
  4. wystarczające miejsce do przechowywania, magazynowania i pracy.
 2. Jadalnie w pokojach dziennych połączonych kuchnią muszą być wystarczająco duże w stosunku do liczby załogi zwykle korzystającej z nich w tym samym czasie.
  Szerokość miejsc do siedzenia nie może być mniejsza niż 0,60 m.

Artykuł 15.05

Instalacja wody pitnej

 1. Statki z pomieszczeniami dla załogi muszą być wyposażone w instalację wody pitnej.
  Oznaczenia otworów załadowczych zbiornika wody pitnej i przewodów wody pitnej muszą informować o ich wyłącznym przeznaczeniu do wody pitnej. Króćce do napełniania wodą pitną muszą być zainstalowane nad pokładem.
 2. Instalacje wody pitnej muszą:
  1. być wewnątrz wykonane z antykorozyjnego i bezpiecznego fizjologicznie materiału;
  2. składać się z przewodów gwarantujących regularny przepływ wody;
  3. być zabezpieczone przed nadmiernym ogrzaniem.
 3. Dodatkowo zbiorniki wody pitnej muszą:
  1. mieć pojemność co najmniej 150 l na każdą osobę zwykle mieszkającą na pokładzie, a przynajmniej na każdego członka załogi;
  2. posiadać odpowiedni zamykany otwór umożliwiający czyszczenie w środku;
  3. posiadać wskaźnik poziomu napełnienia;
  4. posiadać przewody wentylacyjne z odprowadzeniem na zewnątrz lub z odpowiednimi filtrami.
 4. Zbiorniki wody pitnej nie mogą posiadać wspólnych ścian z innymi zbiornikami.
  Przewody wody pitnej nie mogą prowadzić przez zbiorniki zawierające inne ciecze.
  Połączenia pomiędzy instalacją wody pitnej a innymi rurami nie są dozwolone.
  Rury przenoszące gaz lub płyny inne niż woda pitna nie mogą prowadzić przez zbiorniki wody pitnej.
 5. Zbiorniki ciśnieniowe wody pitnej muszą wykorzystywać wyłącznie niezanieczyszczone sprężone powietrze.
  Jeśli powietrze jest produkowane za pomocą kompresorów, należy zainstalować odpowiednie filtry powietrza i odolejacze bezpośrednio przed zbiornikiem ciśnieniowym, chyba że woda i powietrze są oddzielone membraną.

Artykuł 15.06

Ogrzewanie i wentylacja

 1. Musi istnieć możliwość ogrzania pomieszczeń dla załogi stosownie do ich przeznaczenia.
  Instalacje grzewcze muszą być dostosowane do panujących warunków pogodowych.
 2. Musi istnieć możliwość wystarczającej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i sypialnych nawet przy drzwiach zamkniętych.
  System wentylacyjny musi zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza we wszystkich warunkach klimatycznych.
 3. Pomieszczenia dla załogi muszą być tak rozmieszczone i wyposażone, aby uniknąć w możliwie największym stopniu przenikania zanieczyszczonego powietrza z innych przedziałów statku, jak np. z maszynowni i ładowni; w przypadku wentylacji mechanicznej otwory wlotowe muszą być tak umieszczone, aby spełniały powyższe wymaganie.

Artykuł 15.07

Pozostałe wyposażenie pomieszczeń dla załogi

 1. Każdy członek załogi mieszkający na pokładzie musi posiadać własną koję i zamykaną szafkę na ubrania. Wymiary wewnętrzne koi muszą wynosić co najmniej 2,00 x 0,90 m.
 2. Należy zapewnić odpowiednie możliwości składowania i suszenia ubrań roboczych poza pomieszczeniami sypialnymi.
 3. Wszystkie pomieszczenia muszą być oświetlone elektrycznie.
  Dodatkowe lampy wykorzystujące paliwo gazowe lub ciekłe są dozwolone tylko w pomieszczeniach rekreacyjnych. Urządzenia świetlne wykorzystujące paliwo ciekłe muszą być wykonane z metalu i mogą wykorzystywać paliwa o temperaturze zapłonu powyżej 55 °C lub naftę dostępną w handlu.
  Urządzenia należy umieścić lub zamocować w sposób niestwarzający zagrożenia pożarowego.
 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content