Wymagania minimalne, wymagania dotyczące badań instalacji i działania tachografów w żegludze śródlądowej

Artykuł 1

Homologacja tachografów

Tachografy muszą spełniać wymogi niniejszego punktu. Zgodność jest poświadczana w drodze badania homologacji typu przez właściwy organ.

Artykuł 2

Wymogi, które muszą być spełnione przez tachografy

 1. Ustalanie czasu żeglugi statku
  Aby określić nawigację według kryterium tak/nie, obroty śruby napędowej muszą być mierzone w odpowiednim miejscu. Jeżeli napęd jest inny niż za pomocą śruby napędowej, ruch statku musi być równoważnie potwierdzony w odpowiednim miejscu. W przypadku występowania dwóch lub więcej wałów śrubowych należy upewnić się, że zapis będzie działał nawet wtedy, gdy tylko jeden z wałów obraca się.
 2. Identyfikacja statku
  Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku lub urzędowy numer statku musi być trwały i możliwy do odczytania na nośniku danych.
 3. Zapis na nośniku danych
  Na nośniku danych należy zapisać następujące informacje, które mogą być z niego odczytywane i zabezpieczone przed manipulacją przez osoby niepowołane: tryb eksploatacji statku, datę i godzinę, kiedy tachograf był używany i zaprzestał eksploatacji, wstawienie i usunięcie nośnika danych oraz inne czynności wykonywane na urządzeniu. Tachograf musi automatycznie rejestrować czas, włożenie i wyjęcie nośnika danych, otwarcie i zamknięcie urządzenia oraz wszelkie przerwy w zasilaniu.
 4. Nagrywanie czasu na dzień
  Datę i godzinę, kiedy wał rusza i zatrzymuje się, należy odnotowywać w sposób ciągły codziennie w godzinach od 00.00 do 24.00.
 5. Odczytywanie zapisu
  Zapis musi być jednoznaczny, czytelny i zrozumiały. Musi istnieć możliwość odczytania zapisu w dowolnym momencie bez specjalnych urządzeń pomocniczych.
 6. Wydruk zapisu
  Zapisy muszą być dostępne w każdej chwili jako czytelny wydruk.
 7. Bezpieczeństwo zapisu
  Obrót śruby napędowej musi być rejestrowany w sposób uniemożliwiający manipulację.
 8. Dokładność zapisu
  Obrót śruby napędowej musi być rejestrowany w sposób dokładnie określony w czasie. Zapis musi być czytelny z dokładnością do 5 minut.
 9. Napięcia robocze
  Wahania napięcia do 10 % wartośi nominalnej nie mogą utrudniać prawidłwego działnia urzązenia. Ponadto instalacja musi byćw stanie wytrzymać 25-procentowy wzrost napięia zasilania w stosunku do napięcia znamionowego, bez jakiegokolwiek pogorszenia jej sprawności.
 10. Warunki eksploatacji
  Urządzenia lub elementy urządzenia muszą działać bezbłędnie w następujących warunkach:
  • temperatura otoczenia: 0 C do + 40 C
  • wilgotność do 85 % wilgotności względnej powietrza.
  • rodzaj ochrony elektrycznej: IP 54 zgodnie z międzynarodową normą IEC 529.
  • odporność na olej: pomimo przeznaczenia do montażu w maszynowni, urządzenia lub elementy urządzenia muszą być odporne na działanie oleju.
  • dopuszczalny czas rejestracji

tolerancje: + – 2 minuty na 24 godziny.

Artykuł 3

Wymagania dotyczące instalowania tachografów pokładowych

Przy instalowaniu tachografów pokładowych należy przestrzegać następujących warunków:

 1. Tachografy okrętowe mogą być instalowane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy zatwierdzone przez właściwy organ.
 2. Tachograf musi być zainstalowany w sterówce lub innym łatwo dostępnym miejscu.
 3. Musi istnieć możliwość wizualnego sprawdzenia, czy urządzenie działa. Urządzenie musi być na stałe zasilane energią elektryczną poprzez nieprzerwany obwód zasilający z własnym zabezpieczeniem bezpiecznikowym i podłączone bezpośrednio do tego źródła zasilania.
 4. Informacje dotyczące ruchu statku, a mianowicie czy jest on „w trakcie żeglugi” czy też „nie w trakcie żeglugi”, pochodzą z ruchu systemu napędowego. Odpowiedni sygnał musi pochodzić od obrotów śruby napędowej, wału śruby lub działania mechanizmu napędowego. W przypadku różnych układów napędowych należy zastosować równoważne rozwiązanie.
 5. Wyposażenie techniczne do wychwytywania ruchu statku musi być tak zainstalowane, aby było możliwie najbardziej niezawodne pod względem eksploatacyjnym i zabezpieczone przed nieuprawnioną ingerencją. W tym celu obwód transmisji sygnału (włącznie z generatorem sygnału i wlotem urządzenia) od układu napędowego do urządzenia musi być zabezpieczony za pomocą odpowiednich środków z monitoringiem w celu wykrycia przerwania obwodu. Odpowiednie do tego celu są na przykład uszczelnienia z oznaczeniami identyfikacyjnymi i widocznymi przebiegami kabli lub obwodami monitorującymi.
 6. Po zakończeniu instalacji firma specjalistyczna, która przeprowadziła instalację lub nadzorowała ją, przeprowadza testy eksploatacyjne. Wydaje ona certyfikat potwierdzający właściwości instalacji (w szczególności umiejscowienie i rodzaj zamknięć oraz ich oznakowanie, umiejscowienie i rodzaj urządzeń monitorujących) oraz ich prawidłowe działanie; świadectwo musi również zawierać informacje na temat typu zatwierdzonego urządzenia. Nowe badanie eksploatacyjne jest wymagane po każdej wymianie, modyfikacji lub naprawie; badanie to musi być wymienione w certyfikacie.
  1. Certyfikat musi zawierać co najmniej następujące dane:
   • nazwa, adres i niepowtarzalne odniesienie do upoważnionej specjalistycznej firmy, która przeprowadziła instalację lub nadzorowała ją;
   • nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu, który zatwierdził firmę;
   • jednolity europejski numer identyfikacyjny statku lub numer urzędowy statku;
   • typ i numer seryjny tachografu;
   • data przeprowadzenia próby eksploatacyjnej.
  2. Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat.
  3. Certyfikat ma na celu udowodnienie, że urządzenie zostało zatwierdzone, zainstalowane przez upoważnioną firmę i przetestowane pod kątem prawidłowego działania.
 7. Kierujący statkiem muszą być przeszkoleni przez upoważnioną firmę w zakresie obsługi urządzenia, a instrukcja obsługi musi być przekazana do przechowywania na pokładzie. Musi być to zaznaczone na świadectwie instalacji pokładowej.

Wykaz tachografów dopuszczonych do użytku

 • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content