ES-TRIN

 • Przepisy ogólne

  Artykuł 1.01 Definicje Do celów niniejszego standardu stosuje się następujące definicje Typy jednostek ‘jednostka: statek lub urządzenie pływające; ‘statek: statek żeglugi śródlądowej lub statek morski; ‘statek żeglugi śródlądowej: statek przeznaczony wyłącznie lub głównie do żeglugi śródlądowej; ‘statek morski’: statek zatwierdzony i przeznaczony głównie do żeglugi morskiej lub przybrzeżnej; ‘statek motorowy’: zbiornikowiec z napędem silnikowym lub […]

 • Wymagania dotyczące budowy statków

  Artykuł 3.01 Zasada podstawowa Statki muszą być zbudowane zgodnie z zasadami techniki budowy okrętów. Artykuł 3.02 Wytrzymałość i stateczność 1. Kadłub musi cechować się wystarczającą wytrzymałością w stosunku do obciążeń, na jakie jest narażony w normalnych warunkach. a) W przypadku statków nowo zbudowanych lub dokonania przebudowy mogącej mieć wpływ na wytrzymałość statku odpowiednią wytrzymałość wykazuje […]

 • Prześwit bezpieczny, wolna burta i podziałki zanurzenia

  Artykuł 4.01 Prześwit bezpieczny 1. Prześwit bezpieczny musi wynosić co najmniej 300 mm. 2. W przypadku statków z otworami bez możliwości strugoszczelnego i odpornego na działanie warunków atmosferycznych zamknięcia, oraz statków pływających z odkrytymi ładowniami, prześwit bezpieczny musi być zwiększony tak, aby każdy z tych otworów był oddalony o co najmniej 500 mm od wodnicy […]

 • Właściwości manewrowe

  Artykuł 5.01 Przepisy ogólne Statki i zestawy muszą dysponować wystarczającą zdolnością żeglugową i właściwościami manewrowymi. Statki bez napędu mechanicznego podlegające holowaniu muszą spełniać szczególne wymagania organu inspekcyjnego. Statki z napędem mechanicznym i zestawy muszą spełniać wymagania podane w art. 5.02 do 5.10. Artykuł 5.02 Próby w ruchu Zdolność żeglugową i właściwości manewrowe sprawdza się za […]

 • Urządzenia sterowe

  Artykuł 6.01 Wymogi ogólne Statki muszą być wyposażone w niezawodne urządzenie sterowe zapewniające osiągnięcie co najmniej właściwości manewrowych określonych w rozdziale 5. Urządzenia sterowe napędzane silnikowo muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający niezamierzone przestawienie steru. Łączne urządzenie sterowe musi być dostosowane do stałych przechyłów statku do 15 ° oraz temperatur otoczenia od -20 °C do […]

 • Sterówka

  Art 7.01 Przepisy ogólne Sterówki muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający sternikowi stałe wypełnianie zadań podczas żeglugi. W normalnych warunkach eksploatacyjnych poziom szumów własnych na stanowisku sterowania mierzony na wysokości głowy sternika nie może przekraczać 70 dB(A). W przypadku jednoosobowych stanowisk radarowych sternik musi mieć możliwość wykonywania swoich zadań w pozycji siedzącej, natomiast ustawienie wszystkich […]

 • Wymogi dotyczące budowy maszyn

  Artykuł 8.01 Przepisy ogólne Maszyny i ich osprzęt należy projektować, budować i instalować zgodnie z zasadami techniki.  Ekspert sprawdza zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do eksploatacji statku w celu sprawdzenia, że są bezpieczne w eksploatacji: przed ich uruchomieniem po raz pierwszy; przed ich ponownym uruchomieniem po istotnej modyfikacji lub naprawie; oraz regularnie co najmniej raz na pięć […]

 • Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych

  Artykuł 9.00 Definicje Do celów niniejszego rozdziału mają zastosowanie następujące definicje ‘silnik spalinowy’: przetwornik energii inny niż turbina gazowa, przeznaczony do przebudowy energii chemicznej (wprowadzanej) w energię mechaniczną (wyjściową) w proces spalania wewnętrznego; obejmuje, w miejscu instalacji, układ kontroli emisji oraz interfejs komunikacyjny (sprzęt i komunikaty) między elektroniczną jednostką sterującą (lub takimi jednostkami); ‘homologacja typu’ […]

 • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Artykuł 10.01 Postanowienia ogólne Części instalacji, dla których nie ma szczegółowych wymagań, mają zadowalający poziom bezpieczeństwa, jeżeli zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującą normą europejską lub z wymaganiami uprawnionej instytucji klasyfikacyjnej.Wymagane dokumenty należy przedłożyć komisji inspekcyjnej. Poniższe dokumenty wizowane przez komisję inspekcyjną należy przechowywać na pokładzie: orientacyjne schematy dotyczące kompletnej instalacji elektrycznej; schematy głównej i awaryjnej […]

 • Wyposażenie

  Artykuł 13.01 Wyposażenie kotwiczne 1. Statki przeznaczone do przewozu towarów, wyłączając barki pchane przewożone statkiem, o długości L co najwyżej 40 m, muszą być wyposażone w kotwice dziobowe o masie całkowitej P obliczonej według następującego wzoru: P = k * B * T [kg] W powyższym wzorze:k to współczynnik uwzględniający zarówno zależność między L i […]

 • Bezpieczeństwo na stanowiskach roboczych

  Artykuł 14.01 Przepisy ogólne Statki są zbudowane, zaprojektowane i wyposażone tak, aby zapewnić na nich bezpieczną pracę załogi oraz korzystanie z kładek. Urządzenia zamontowane na stałe, które są niezbędne do pracy na statku, są tak rozplanowane, rozmieszczone i zabezpieczone, aby umożliwić ich łatwe i bezpieczne działanie, użytkowanie i konserwację. W razie potrzeby elementy ruchome i […]

 • Pomieszczenie dla załogi

  Artykuł 15.01 Przepisy ogólne Na statkach muszą znajdować się pomieszczenia dla załogi dla osób zazwyczaj mieszkających na pokładzie, a przynajmniej dla załogi minimalnej. Pomieszczenia muszą być zaprojektowane, urządzone i wyposażone w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom wynikającym z bezpieczeństwa, zdrowia i wygody osób na pokładzie.Pomieszczenia muszą być łatwo i w bezpieczny sposób dostępne oraz wystarczająco […]

 • Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze zasilane paliwem

  Artykuł 13.01 Przepisy ogólne Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze zasilane gazem płynnym muszą spełniać wymogi określone w rozdziale 14. Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze wraz z osprzętem muszą być zaprojektowane i zainstalowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia nawet w przypadku przegrzania; muszą one być instalowane w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie się […]

 • Instalacja gazu płynnego dla celów gospodarczych

  Artykuł 17.01 Przepisy ogólne Zasadniczymi elementami instalacji gazu płynnego są: jednostka zasilania, w skład której wchodzą jeden lub więcej zbiorników gazu, jeden lub więcej regulatorów ciśnienia, system rozdzielczy i odbiorniki gazu.Zbiorniki rezerwowe lub puste znajdujące się poza jednostką zasilającą nie mogą być częścią instalacji.Ma do nich zastosowanie, odpowiednio, art. 17.05. Instalacje mogą być zasilane wyłącznie […]

 • Pokładowe oczyszczalnie ścieków

  Artykuł 18.00 Definicje W tym rozdziale: ‘pokładowa oczyszczalnia ścieków’: oznacza oczyszczalnię ścieków o niewielkich rozmiarach, wykorzystywaną do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych gromadzonych na statku; ‘homologacja typu’: oznacza decyzję, poprzez którą właściwy organ potwierdza, że pokładowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania techniczne rozdziału 18; ’kontrola specjalna’: oznacza procedurę przeprowadzaną zgodnie z art. 18.09, poprzez którą właściwy organ upewnia […]

 • Przepisy szczególne dotyczące statków pasażerskich

  Artykuł 19.01 Przepisy ogólne Następujące przepisy nie mają zastosowania: artykuł 3.02 ust. 1 lit. b); artykuły 4.01–4.03; artykuł 8.08 ust. 2 zdanie drugie, i ust. 7; artykuł 10.14 ust. 3 zdanie drugie przy napięciu znamionowym powyżej 50V. Zakazuje się stosowania następujących urządzeń na statkach pasażerskich: lamp zasilanych gazem płynnym lub paliwem płynnym zgodnie z art […]

 • Wymagania szczególne dla żaglowych statków pasażerskich niepływających po renie (rejon R)

  Artykuł 20.01 Zakres zastosowania części II i III Oprócz przepisów części II i III wymagania zawarte w niniejszym rozdziale mają dodatkowo zastosowanie do żaglowych statków pasażerskich pływających po Renie (Rejon R). Artykuł 20.02 Wyjątki dla określonych typów żaglowych statków pasażerskich W odniesieniu do żaglowych statków pasażerskich o LWL nieprzekraczającym 45 m i maksymalnej dopuszczalnej liczbie […]

 • Postanowienia szczegółowe dla jednostek przeznaczonych do łączenia w zestawy pchane, holowane lub sprzężone

  Artykuł 21.01 Jednostki pchające Jednostki przeznaczone do pchania powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do pchania. Muszą być tak zaprojektowane i wyposażone, aby: umożliwić łatwe i bezpieczne przejście na pchaną jednostkę, również gdy użyto urządzeń sprzęgających; umożliwić zajęcie stałego położenia względem sprzężonej(-ych) jednostki (jednostek) oraz uniknąć przemieszczania się jednostek względem siebie.  Jeśli do sprzęgania stosowane […]

 • Postanowienia szczegółowe dla urządzeń pływających

  Artykuł 22.01 Przepisy ogólne Rozdziały 3, 7-14 i 16 stosuje się do urządzeń pływających w odniesieniu do budowy i wyposażenia.Urządzeń pływających z napędem mechanicznym dotyczą dodatkowo przepisy rozdziałów 5 i 6.Napędy pozwalające jedynie na niewielkie przemieszczenia nie są uznawane za napędy mechaniczne. Artykuł 22.02 Odstępstwa artykuł 3.03 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio; artykuł […]

 • Przepisy szczególne dotyczące łodzi roboczych

  Artykuł 23.01 Warunki pracy Łodzie robocze opisane w świadectwie wspólnotowym, określonym w cześci I lub II załącznika V, mogą pływać poza miejscem pracy tylko, jeśli są niezaładowane.Ograniczenie to powinno być umieszczone w świadectwie wspólnotowym. W tym celu łodzie robocze powinny posiadać zaświadczenie wydane przez upoważnione organy, określające czas trwania prac i granice geograficzne miejsca pracy […]

 • Przepisy szczególne dotyczące tradycyjnych jednostek pływających

  Artykuł 24.01 Zastosowanie części II i III Tradycyjne jednostki pływające budowane są zgodnie z zasadami dobrych praktyk w zakresie budownictwa okrętowego, zgodnie z warunkami technicznymi wybranego okresu historycznego.Stan budowy, wyposażenia i wyposażenia tradycyjnej jednostki pływającej jest co najmniej zgodny z przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym tradycyjna jednostka pływająca była pierwotnie eksploatowana w tej dacie […]

 • Przepisy szczególne dotyczące statków morskich

  Artykuł 25.01 Przepisy dotyczące Renu (Rejon R) Statki morskie uprawiające żeglugę na Renie powinny spełniać odpowiednie krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące wymagań technicznych w zakresie budowy, wyposażenia i środowiska statków morskich oraz musi być to możliwe do potwierdzenia za pomocą niezbędnych świadectw. Statki morskie muszą spełniać następujące przepisy niniejszego Standardu oprócz wymogów określonych w ust. […]

 • Przepisy szczególne dotyczące statków rekreacyjnych

  Artykuł 26.01 Zastosowanie części II Statków rekreacyjnych dotyczą przepisy: z rozdziału 3:artykuł 3.01, art. 3.02 ust. 1 lit. a) i ust. 2, art. 3.03 ust. 1 lit. a) i ust. 6 oraz art. 3.04 ust. 1; rozdział 5; z rozdziału 6:artykuł 6.01 ust. 1 i art. 6.08; z rozdziału 7:artykuł 7.01 ust. 1 i 2, […]

 • Przepisy szczególne dotyczące kontenerowców

  Artykuł 27.01 Przepisy ogólne Przepisy tego rozdziału stosuje się dla kontenerowców, jeżeli zgodnie z przepisami nawigacyjnymi obowiązującymi w państwach członkowskich wymagane są dokumenty stateczności.Dokumenty stateczności muszą być sprawdzone lub przedłożone do sprawdzenia przez organ inspekcyjny oraz opatrzone odpowiednią pieczęcią. Dokumenty stateczności muszą dostarczyć kapitanowi zrozumiałych informacji o stateczności statku przy każdym rodzaju załadunku.Dokumenty stateczności muszą […]

 • Przepisy specjalne dotyczące jednostek dłuższych niż 110 m

  Artykuł 22a.02 Zastosowanie części II W dodatku do części II, dla statków dłuższych niż 110 m stosuje się art.22a.03-22a.05. Artykuł 22a.03 Wytrzymałość Odpowiednia wytrzymałość kadłuba zgodnie z art. 3.02 ust. 1 lit. a) (wytrzymałość wzdłużna, poprzeczna i miejscowa) powinna być zweryfikowana za pomocą zaświadczenia wystawionego przez uznaną instytucję klasyfikacyjną. Artykuł 22a.04 Pływalność i stateczność Dla […]

 • Przepisy szczególne dla statków o dużej prędkości

  Artykuł 29.01 Przepisy ogólne Statki o dużej prędkości nie mogą być budowane jako łodzie kabinowe. Następujące instalacje są niedozwolone na statku o dużej prędkości: urządzenia wyposażone w palniki z knotami zgodnie z art. 16.02; piece olejowe z palnikami parowymi zgodnie z art. 16.03 and 16.04; urządzenia grzewcze na paliwo stałe zgodnie z art. 16.07; instalacje […]

 • Przepisy szczególne dotyczące jednostek wyposażonych w urządzenia napędowe lub mechanizmy pomocnicze napędzane paliwami o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 55 stopni C

  Artykuł 30.01 Przepisy ogólne Dla celów niniejszego rozdziału “urządzenia napędowe i mechanizmy pomocnicze” oznaczają urządzenia napędzane paliwami, obejmujące: zbiorniki paliwa i przyłącza zbiornika, systemy przygotowania gazu, orurowanie i zawory, silniki i turbiny, systemy kontroli, nadzoru i bezpieczeństwa. W drodze odstępstwa od art. 8.01 ust. 3 i art. 8.05 ust. 1,6,9,11 i 12 oraz przepisów rozdziału […]

 • Przepisy szczególne dotyczące statków pływających przy minimalnej liczbie członków załogi

  Artykuł 31.01 Wyposażenie statków W odniesieniu do statków motorowych, pchaczy, zestawów pchanych i statków pasażerskich, zgodność lub brak zgodności z przepisami art. 31.02 lub art. 31.03 powinna być ujęta w nr 47 świadectwa zdolności żeglugowej przez organ inspekcyjny. Artykuł 31.02 Standard S1 Systemy napędowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, że prędkość może być zmieniana, […]

 • Przepisy przejściowe w odniesieniu do jednostek pływających po Renie (rejon R)

  Artykuł 32.01 Stosowalność przepisów przejściowych w odniesieniu do jednostek, które obecnie są eksploatowane Przepisy art. 32.02 do 32.04 mają zastosowanie tylko do jednostek posiadających ważne zaświadczenia o inspekcji statku uprawiającego żeglugę po Renie: po raz pierwszy wystawione zgodnie z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie” obowiązującymi na dzień 31 grudnia 1994 r. odnowione przynajmniej jeden […]

 • Przepisy przejściowe dla jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza rejonem R

  Artykuł 33.01 Stosowanie przepisów przejściowych dla jednostek będących już w eksploatacji Przepisy art. 33.02-33.03 stosuje się w odniesieniu do jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza Renem (rejonem R): dla których świadectwo wspólnotowe było wydane po raz pierwszy przed dniem 30 grudnia 2008 r., które uzyskały inne licencje dopuszczające do ruchu przed dniem 30 grudnia […]

 • Eksperci i osoby kompetentne

  Eksperci Badania odbiorcze, które wymagają specjalistycznej wiedzy ze względu na złożoność systemów lub wymagany poziom bezpieczeństwa, muszą przeprowadzić eksperci. Do przeprowadzania takich testów odbiorczych upoważnione są następujące osoby lub instytucje: Instytucje klasyfikacyjne, które posiadają niezbędną wiedzę specjalistyczną wewnętrzną lub które ponoszą odpowiedzialność, na podstawie udzielonego im upoważnienia, za powoływanie osób lub instytucji zewnętrznych i posiadają […]

 • Minimalna grubość kadłuba dla barek holowanych

  Podczas przeprowadzanych okresowych inspekcji barek, które są wyłącznie holowane, organ inspekcyjny może zezwolić na niewielkie odchylenia od wartości określonych w art. 3.02 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do minimalnej grubości poszycia kadłuba. Odchylenia te nie powinny przekraczać 10 %, a minimalna grubość kadłuba nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Odchylenia należy zaznaczyć w […]

 • Montaż płyt nakładkowych na kadłubie

  1. Cel instrukcji Instrukcje te zostały opracowane w celu zapewnienia jasności zasad zachowania wytrzymałości kadłuba (art. 3.02 ust. 1) oraz wymiany i naprawy poszycia kadłuba (art. 3.02 ust. 1 lit. c), zdanie ostatnie i art. 19.02 ust. 1 lit. d)). Niniejsza instrukcja dotyczy montażu nowych płyt nakładkowych. 2. Zasady ogólne Istnieją dwa różne rodzaje płyt […]

 • Minimalna wskazana prędkość naprzód, właściwości hamowania oraz właściwości ruchu wstecz

  (art. 5.06, 5.07 i 5.08w związku z art. 5.02 ust. 1, 5.03 ust. 1, 5.04 i 21.06) 1. Minimum wskazana prędkość ruchu naprzód zgodnie z art. 5.06 Zgodnie z art. 5.06 ust. 1 prędkość względem wody jest wystarczająca, jeżeli osiąga wartość co najmniej 13 km/h. Podczas prób konieczne jest spełnienie następujących warunków w taki sam […]

 • Zdolność wykonania manewru omijania i właściwości zwrotu

  (art. 5.09 i 5.10 w związku z art. 5.02 ust. 1, 5.03 ust. 1, 5.04 i 21.06) 1. Warunki ogólne i warunki graniczne dotyczące próby wykonania manewru omijania Zgodnie z art. 5.09 statki i zestawy muszą być zdolne do wykonania manewru omijania w odpowiednim czasie, a właściwości te wykazuje się za pomocą manewrów omijania przeprowadzanych […]

 • Pomiary hałasu

  1. Przepisy ogólne Dla potrzeb kontroli maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego hałasu podanego w niniejszym Standardzie, należy określić mierzone wartości, procedury pomiaru oraz warunki ilościowego i powtarzalnego rejestrowania poziomów ciśnienia akustycznego hałasu zgodnie z pkt 2 i 3. 2. Przyrządy pomiarowe Przyrząd pomiarowy musi spełniać wymagania klasy 1 zgodnie z normą europejską EN 616721 : 2003. […]

 • Odpowiednie środki pomocnicze do obserwacji strefy ograniczonej widoczności

  1. Wstęp Z wielu powodów, czy to ze względu na konstrukcję statku, czy też na ładunek, nieograniczona widoczność dookólna ze sterówki jest w sposób nieunikniony ograniczona w mniejszym lub większym stopniu. Ograniczenia dotyczą sektorów w płaszczyźnie poziomej (kąt azymutu między 0 a 360° względem przedniej osi statku oraz w płaszczyźnie pionowej (kąt wysokości między -90 […]

 • Instalacje do gromadzenia zużytego oleju

  (art. 8.09) Istniejące statki, o których mowa w art. 32.02 ust. 1, których zainstalowane na stałe zęzowe systemy pompujące i odwadniające oraz statyczne separatory oleju zostały usunięte z ich maszynowni, nie spełniają już wymagań artykułu 5.07 RVIR obowiązującego na dzień 31.12.1994r. Zgodnie z przepisami przejściowymi statki te muszą być wyposażone w zbiornik do zbierania zużytego […]

 • Specjalne kotwice o obniżonej masie

  Część 1 Dopuszczone kotwice specjalne W tabeli poniżej wymienione zostały specjalne kotwice o obniżonej masie, które zostały dopuszczone do eksploatacji przez właściwe organy zgodnie z art. 13.01 ust. 5. Numer kotwicy Dopuszczalne obniżenie masy kotwicy w % Właściwy organ 1. HA-DU 30% Niemcy 2. D’Hone Spezial 30% Niemcy 3. Pool 1 (hol) 35% Niemcy 4. […]

 • Automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe

  (art. 13.04 ust.1-4) Specjalne automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe, o których mowa w art. 13.04 ust. 1 i 4 powinny spełniać następujące wymagania: Automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe powinny być gotowe do użytku przez cały czas przebywania ludzi na pokładzie. Ich uruchomienie nie powinno wymagać żadnych dodatkowych czynności ze strony członków załogi. Należy stale utrzymywać niezbędne ciśnienie […]

 • Prędkość sterowania statku poruszającego się siłą własnego napędu

  (art. 13.05 ust. 2 lit. a), art. 19.07 ust. 1, art. 28.04 ust. 1 lit. a) Wpisz tytuł Prędkość sterowną statku poruszającego się siłą własnego napędu zgodnie z art. 13.05 ust. 2 lit. a), art. 19.07 ust. 1 i art. 28.04 ust. 1 lit. a) uznaje się za wystarczającą, jeżeli — w przypadku używania dziobowego […]

 • Odpowiedni system alarmu przeciwpożarowego

  (art. 13.05 ust. 3, art. 19.11 ust. 18, art. 29.10 ust. 1) Istalacje alarmowe przeciwpożarowe uznaje się za odpowiednie, jeśli spełniają następujące warunki. 0. Elementy składowe System alarmu przeciwpożarowego składa się z: systemu czujek pożarowych; systemu wskaźników pożaru; centralki sygnalizacji pożarowej ;oraz zewnętrznego źródła zasilania energią. System czujek pożarowych może być podzielony na jedną lub […]

 • Zastosowanie wymagań rozdziału 19

  Zastosowanie wymagań rozdziału 19 Podziały lokalne Przepisy przejściowe dotyczące obudów wykonanych z daszków lub podobnych instalacji ruchomych (art. 19.02 ust. 5, art. 19.03 ust. 5) 1. Podziały lokalne (art. 19.02 ust. 5) Zgodnie z art. 19.02 ust. 5 możliwe jest, że lokalne podziały wodoszczelne, takie jak dzielone poprzecznie zbiorniki dna podwójnego o długości większej niż […]

 • Szczególne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się

  (art. 1.01 ust. 12.2, art. 19.01 ust. 4 , art. 19.06 ust. 3-5, 9, 10, 13 i 17, art. 19.08 ust. 3, art. 19.10 ust. 3, art. 19.13 ust. 1-4) 1. Wprowadzenie Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się są większe niż innych pasażerów. Zostały one uwzględnione w wymaganiach określonych w rozdziale […]

 • Wytrzymałość wodoszczelnych okien

  (art. 19.02 ust. 16) 1. Przepisy ogólne Zgodnie z art. 19.02 ust. 16 okna mogą być umieszczane poniżej linii granicznej, jeżeli są wodoszczelne, nieotwieralne, wystarczająco wytrzymałe i spełniają wymogi art. 19.06 ust. 14. 2. Konstrukcja okien wodoszczelnych Wymagania art. 19.02 ust. 16 uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja wodoszczelnych okien jest zgodna z poniższymi przepisami. […]

 • System instrukcji bezpieczeństwa

  (art. 19.06 ust. 7; art. 29.09 lit d) 1. Przepisy ogólne Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami statki pasażerskie oraz statki o dużej prędkości powinny posiadać odpowiednie systemy umożliwiające wyraźną identyfikację dróg ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych, kiedy skuteczność standardowego oświetlenia awaryjnego jest mniejsza z powodu obecności dymu. Tego rodzaju systemy powinny mieć formę oświetlenia dolnego (ang. […]

 • Odpowiednie przeciwgazowe urządzenia ostrzegawcze

  (art. 19.15 ust. 8) Zgodnie z art. 32.02 ust. 2 i 32.05 ust. 5 (w obu przypadkach są to przepisy przejściowe do art. 19.01 ust. 2 lit. e) instalacje gazu płynnego (LPG) do użytku domowego znajdujące się na pokładach istniejących statków pasażerskich mogą być eksploatowane tylko do czasu pierwszego odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po dniu […]

 • System sprzęgania i urządzenia sprzęgające przeznaczone dla jednostek przemieszczających lub przemieszczanych w zestawach sztywnych

  (art. 21.01, 21.02, 21.06, 21.07) Oprócz wymagań określonych w rozdziale 21 należy przestrzegać odpowiednich przepisów władz nawigacyjnych obowiązujących w państwach członkowskich. 1. Wymagania ogólne Każdy system sprzęgania musi zapewnić sztywne sprzężenie wszystkich jednostek w zestawie, tj. w przewidywanych warunkach pracy urządzenie sprzęgające musi uniemożliwiać ruch wzdłużny lub poprzeczny między statkami, tak aby dany zestaw mógł […]

 • Zbiorniki paliwa na urządzeniach pływających

  (art. 8.05 ust. 1 i art. 22.02 ust. 1 lit. d) Zgodnie z art. 8.05 ust. 1 zbiorniki paliwa stanowią integralną część kadłuba albo są do niego trwale przytwierdzone. Zbiorniki paliwa dla silników urządzeń roboczych na urządzeniach pływających nie muszą stanowić integralnej części kadłuba ani być do niego trwale przytwierdzone. Zbiorniki przenośne mogą być używane, […]

 • Statki rekreacyjne

  (art. 26.01 ust. 2 w związku art. 7.02, art. 8.05 ust. 5, art. 8.08 ust. 2 i art.8.10) 1. Przepisy ogólne Statki rekreacyjne – statki rekreacyjne o długości do 24 metrów, które są wprowadzone do obrotu, muszą spełniać wymogi dyrektywy 2013/53/UE. Zgodnie z art. 3 w związku z art. 2 niniejszej dyrektywy Statki rekreacyjne o […]

 • Próba pływalności, przegłębienia i stateczności rozdzielonych części statku

  (art. 28.04, w związku z art. 27.02 i art 27.03) Podczas prób pływalności, przegłębienia i stateczności części statku, które zostały rozdzielone zgodnie z art. 28.04 ust. 2 lit. a), zakłada się, że obie części zostały wcześniej częściowo lub w całości rozładowane lub że kontenery wystające poza zrębnicę luku zostały odpowiednio zabezpieczone przed poślizgiem. W przypadku […]

 • Wyposażenie statków, które muszą być eksploatowane zgodnie ze standardami S1 i S2

  (art. 31.01, 31.02 i 31.03) 1. Wprowadzenie ogólne Zgodnie z art. 31.01, statki, które mają być eksploatowane według standardów S1 i S2, powinny spełniać wymagania przepisów rozdziału 31. Organ inspekcyjny potwierdza zgodność danego statku z wymaganiami przepisów w świadectwie zdolności żeglugowej. Przepisy te stanowią uzupełniające wymagania dotyczące wyposażenia i obowiązują obok wymagań, które statek musi […]

 • Stosowanie przepisów przejściowych

  (rozdziały 19-30, rozdział 32 i rozdział 33) 1. Stosowanie przepisów przejściowych przy łączeniu części jednostek 1.1 Zasady W przypadku gdy łączone są części różnych statków, ochronę obecnego stanu rzeczy przyznaje się jedynie dla tych części, które są przynależne do statku zachowującego swoje świadectwo zdolności żeglugowej. Tym samym na przepisy przejściowe można powoływać się jedynie w […]

 • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 4 marca 2022
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content