Przepisy szczególne dotyczące statków morskich

Artykuł 25.01

Przepisy dotyczące Renu (Rejon R)

 1. Statki morskie uprawiające żeglugę na Renie powinny spełniać odpowiednie krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące wymagań technicznych w zakresie budowy, wyposażenia i środowiska statków morskich oraz musi być to możliwe do potwierdzenia za pomocą niezbędnych świadectw.
 2. Statki morskie muszą spełniać następujące przepisy niniejszego Standardu oprócz wymogów określonych w ust. 1 w:
  1. rozdziale 5;
  2. do rozdziału 6:
   artykule 6.01 ust. 1 i artykule 6.02 ust. 1 i 2;
  3. do rozdziału 7:
   artykule 7.01 ust. 2, artykule 7.02 ust. 1 i 3, ust. 1 and 3, artykule 7.05 ust. 2,
   artykule 7.13 dla statków morskich zaprojektowanych dla nawigacji radarowej przez jedną osobę;
  4. do rozdziału 8
   Artykuł 8.03 ust. 3 w odniesieniu do statków morskich, gdy można wyłączyć ze sterówki automatyczne urządzenie odcinające; art. 8.05 ust. 13, art. 8.08 ust. 10, art. 8.09 ust. 1 i 2 oraz art. 8.10.
   Zaryglowanie zamknięć w sposób przewidziany w art. 8.08 ust. 10 należy uważać za zaplombowanie zamknięć systemu zęzowego, przez który można wypompować wody zaolejone ze statku. Klucz lub klucze do takich rygli należy odpowiednio oznaczyć i przechowywać w oznaczonym i centralnym miejscu.
   System monitorowania i kontroli zrzutu oleju zgodny z prawidłem 16 MARPOL 73/78 uważa się za równoznaczny z zablokowaniem zamknięć w pozycji określonej w art. 8.08 ust. 10. Istnienie systemu monitorowania i kontroli musi być poświadczone międzynarodowym certyfikatem zapobiegania zanieczyszczeniu olejami (IOPP) zgodnym z Konwencją MARPOL 73/78.
   Jeżeli z zaświadczenia IOPP wynika, że statek jest wyposażony w zbiorniki zbiorcze umożliwiające zatrzymywanie na pokładzie całej wody oleistej i resztek olejowych, należy uznać, że spełnione są wymogi art. 8.09 ust. 2;
  5. do rozdziału 10:
   artykule 10.17;
  6. do rozdziału 13:
   artykule 13.01 i art. 13.02 ust. 1;
  7. rozdział 21,
   do statków morskich, które mogą wchodzić w skład zestawu;
  8. rozdział 27:
   Rozdział 27 uważa się za spełniony, jeżeli stateczność jest zgodna z obowiązującymi rezolucjami MOM, odpowiednimi dokumentami dotyczącymi stateczności przyjętymi przez właściwy organ oraz gdy kontenery są zabezpieczone w zwyczajowy sposób przyjęty w żegludze morskiej.
 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content