Przepisy szczególne dotyczące łodzi roboczych

Artykuł 23.01

Warunki pracy

Łodzie robocze opisane w świadectwie wspólnotowym, określonym w cześci I lub II załącznika V, mogą pływać poza miejscem pracy tylko, jeśli są niezaładowane.
Ograniczenie to powinno być umieszczone w świadectwie wspólnotowym.

W tym celu łodzie robocze powinny posiadać zaświadczenie wydane przez upoważnione organy, określające czas trwania prac i granice geograficzne miejsca pracy jednostki.

Artykuł 23.02

Zastosowanie części II

Konstrukcja i wyposażenie łodzi roboczych powinny być zgodne z rozdziałami 3-17 części II, chyba że inaczej określono w tym rozdziale.

Artykuł 23.03

Odstępstwa


  1. Artykuł 3.03 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
  2. Rozdziały 5 i 6 stosuje się odpowiednio, jeśli jednostka ma napęd mechaniczny.
  3. Artykuł 13.02 ust. 2 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio.
  4. Organ inspekcyjny może zgodzić się na odstępstwa od pozostałych wymagań dotyczących konstrukcji, rozmieszczenia i wyposażenia pod warunkiem zapewnienia jednakowego poziomu bezpieczeństwa w każdym przypadku.
 1. Organ inspekcyjny może odstąpić od następujących przepisów:
  1. artykuł 8.08 ust. 2-8, jeśli nie jest wymagana żadna załoga;
  2. artykuł 13.01 ust. 1 i 3, jeśli łódź roboczą można bezpiecznie zakotwiczyć za pomocą kotwic lub pali cumowniczych. Jednakże łodzie robocze z własnym napędem mechanicznym muszą mieć co najmniej jedną kotwicę spełniającą wymagania art. 13.01 ust. 1, gdzie współczynnik empiryczny k równy jest 45, a T oznacza najmniejszą wysokość boczną H;
  3. artykuł 13.02 ust. 1 lit. c) jeśli łódź robocza nie posiada napędu mechanicznego.

Artykuł 23.04

Prześwit bezpieczny i wolna burta

 1. Jeśli łódź robocza używana jest jako barka rekultywacyjna lub szalanda dennoklapowa, prześwit bezpieczny poza przestrzenią ładunkową ładowni powinien wynosić co najmniej 300 mm, a wolna burta co najmniej 150 mm.
  Organ inspekcyjny może dopuścić mniejszą wolną burtę, jeśli obliczenia udowodnią, że stateczność zapewniona dla ładunku o masie 1,5 t/m3 jest odpowiednia oraz że woda nie dociera do żadnej części pokładu.
  Należy uwzględnić działanie ładunku płynnego.
 2. Przepisy art. 4.01 i 4.02 stosuje się odpowiednio dla łodzi roboczych nie ujętych w ust. 1.
  Organ inspekcyjny może określić odstępstwa od powyższych wartości prześwitu bezpiecznego i wolnej burty.

Artykuł 23.05

Łodzie towarzyszące

Łodzie towarzyszące nie są wymagane na łodziach roboczych, jeśli:

 1. łodzie robocze nie mają napędu mechanicznego, lub
 2. łodzie towarzyszące dostępne są gdzie indziej w miejscu pracy.

Zwolnienie to powinno być umieszczone na świadectwie zdolności żeglugowej

 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content