Wymogi dotyczące badania instalacji i działania radarowych instalacji nawigacyjnych i wskaźników skrętu w żegludze śródlądowej

Artykuł 1

Przepisy ogólne

 1. Testy instalacyjne i eksploatacyjne radarowych instalacji nawigacyjnych oraz systemów wskaźników skrętu muszą być przeprowadzane zgodnie z poniższymi przepisami.
 2. Zezwala się na instalację wyłącznie urządzeń posiadających homologację typu zgodnie z art. 6 część I lub art. 1.05 część II, lub posiadających homologację typu uznaną za równoważną.
 3. Do radarowej instalacji nawigacyjnej mogą być podłączone wyłącznie czujniki zewnętrzne posiadające homologację typu. Zewnętrzne czujniki podłączone do radarowej instalacji nawigacyjnej muszą posiadać homologację typu zgodnie z poniższymi normami morskimi:

  Czujnik

   Wymagania minimalne zgodne z

   

   Standard (MOM)

   Standard ISO / IEC

  GPS

  MSC.112(73)1

  IEC 61108-1 : 2003

  DGPS/DGLONASS

  MSC.114(73)2

  IEC 61108-4 : 2004

  Galileo

  MSC.233(82)3

  IEC 61108-3 : 2010

  Kurs/ Kompas GPS

  MSC.116(73)4

  ISO 22090-3 : 2014

  Część 3: zasady GNSS

 4. Jeżeli sprzęt AIS śródlądowego jest podłączony do radarowej instalacji nawigacyjnej niewyposażonej w elektroniczną mapę nawigacyjną do wyświetlania symboli AIS, w celu spełnienia wymagań załącznika 5 część I pkt 2 należy również podłączyć zatwierdzony kompas.

Artykuł 2

Dopuszczone firmy specjalistyczne

 1. Instalacja, wymiana, naprawa lub konserwacja radarowych instalacji nawigacyjnych i wskaźników skrętu będzie przeprowadzana wyłącznie przez specjalistyczne firmy dopuszczone przez właściwy organ.
 2. Dopuszczenie może zostać wycofane przez właściwy organ.

Artykuł 3

Wymogi dla zasilania pokładowego

Wszystkie źródła zasilania pokładowego dla sprzętu radarowego i wskaźników skrętu muszą być wyposażone w odrębne przypisane im urządzenia bezpieczeństwa i, jeśli to możliwe, być bezusterkowe.

Artykuł 4

Instalacja anteny radaru

 1. Antenę radaru instaluje się możliwie najbliżej osi podłużnej statku. W pobliżu anteny nie powinny występować żadne przeszkody prowadzące do powstawania fałszywego echa lub niepożądanych cieni; jeśli jest to niezbędne, antena musi zostać zamontowana w części dziobowej statku. Elementy montażowe oraz mocujące anteny radaru w pozycji operacyjnej muszą być wystarczająco stabilne, aby umożliwić działanie radarowej instalacji nawigacyjnej w wymaganych przedziałach dokładności.
 2. Po korekcji błędu kątowego w montażu i uruchomieniu sprzętu, różnica między kreską kursową a linią osi podłużnej statku nie może przekraczać 1 stopnia.

Artykuł 5

Instalacja wyświetlacza i jednostki kontrolnej

 1. Wyświetlacz i jednostka kontrolna muszą zostać zainstalowane w sterówce w taki sposób, aby ocena obrazu radaru i użytkowanie sprzętu odbywały się bez żadnych trudności. Orientacja azymutowa obrazu radaru musi być zgodna z normalną sytuacją otoczenia. Zaciski i regulatory powinny być skonstruowane w sposób umożliwiający ich zablokowanie w dowolnej pozycji z wyeliminowaniem wibracji.
 2. Podczas nawigacji radarowej sztuczne oświetlenie nie może być odbijane w kierunku operatora radaru.
 3. Jeśli jednostka kontrolna nie jest częścią wyświetlacza, musi ona być zlokalizowana w obudowie znajdującej się w promieniu 1 metra od jednostki wyświetlacza. Piloty bezprzewodowe nie są dozwolone.
 4. Jeśli zainstalowane są wskaźniki typu slave, powinny one być zgodne z przepisami odnoszącymi się do radarowej instalacji nawigacyjnej.

Artykuł 6

Instalacja wskaźnika skrętu

 1. Wskaźnik skrętu musi znajdować się przed sternikiem i w jego polu widzenia.
 2. System czujników powinien zostać zainstalowany w miarę możliwości na śródokręciu, w sposób poziomy oraz wyrównany do osi podłużnej statku. Miejsce instalacji powinno być w miarę możności pozbawione wibracji i podlegać umiarkowanym wahaniom temperatury. Jednostka wskaźnika powinna być w miarę możliwości zainstalowana powyżej wyświetlacza radaru.
 3. Jeśli zainstalowane są wskaźniki typu slave, powinny one być zgodne z przepisami odnoszącymi się do wskaźników skrętu.

Artykuł 7

Instalacja czujnika pozycji

Dla sprzętu ECDIS używanego w trybie nawigacyjnym czujnik pozycji (np. antena DGPS) musi zostać zainstalowany w sposób zapewniający jego działanie z najwyższą możliwą precyzją i bez niekorzystnych wpływów struktur leżących powyżej i sprzętu nadawczego na pokładzie statku.

Artykuł 8

Badanie instalacji i działania

Przed pierwszym uruchomieniem sprzętu po instalacji, w przypadku inspekcji okresowych w celu przedłużenia ważności świadectwa zdolności żeglugowej, a także każdej zmianie wprowadzonej na statku, która może mieć wpływ na warunki operacyjne sprzętu, właściwy organ lub firma specjalistyczna upoważniona na podstawie art. 2 musi przeprowadzić badanie instalacji i działania. W tym celu spełnione muszą zostać następujące wymogi:

 1. zasilanie powinno posiadać odrębne urządzenie zabezpieczające;
 2. napięcie operacyjne mieści się w ramach tolerancji;
 3. okablowanie i jego instalacja są zgodne z przepisami niniejszego Standardu oraz, jeśli konieczne, ADN;
 4. liczba obrotów anteny wynosi przynajmniej 24 na minutę;
 5. w sąsiedztwie anteny nie znajdują się przeszkody zakłócające nawigację;
 6. wyłącznik bezpieczeństwa anteny, o ile jest zapewniony, musi działać prawidłowo;
 7. rozkład wyświetlaczy, wskaźników skrętu oraz jednostek kontroli/elementów regulacyjnych jest ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika;
 8. kreska kursu radarowej instalacji nawigacyjnej nie odchyla się od osi podłużnej statku o więcej niż 1 stopień;
 9. precyzja wyświetlaczy zasięgu i azymutu spełnia wymogi (pomiar w oparciu o znane cele);
 10. linearność w krótkim zasięgu jest poprawna (pchanie i ciągnięcie);
 11. wyświetlany zasięg minimalny powinien być nie większy niż 15 metrów;
 12. centrum obrazu jest widoczne, a jego średnica nie przekracza 1 mm;
 13. fałszywe echo wywołane odbiciami i niepożądanymi cieniami na kresce kursowej nie występuje lub nie naraża bezpieczeństwa żeglugi;
 14. redukcje zakłóceń pochodzących od morza i deszczu (STC i FTC w ustawieniach domyślnych) oraz powiązane z nimi instrumenty kontrolne funkcjonują poprawnie;
 15. regulacja wzmocnienia jest sprawna;
 16. ostrość oraz definicja obrazu są poprawne;
 17. kierunek skrętu statku jest zgodny ze wskazaniami wskaźnika skrętu, a pozycja zero w kierunku naprzód jest poprawna;
 18. sprzęt radarowy nie jest czuły na przekaz ze sprzętu radiowego statku ani na interferencje z innymi źródłami na pokładzie;
 19. radarowa instalacja nawigacyjna lub wskaźnik skrętu nie powinny wchodzić w interferencje z innym sprzętem pokładowym.

Ponadto w przypadku lądowego sprzętu ECDIS:

 1. statystyczny błąd pozycji wpływający na mapę nie może przekroczyć 2 m;
 2. statystyczny błąd fazy kąta wpływający na mapę nie może przekroczyć 1 stopnia.

Artykuł 9

Świadectwo instalacji i działania

Po pomyślnym ukończeniu badania zgodnie z art. 8 właściwy organ lub dopuszczona firma specjalistyczna wystawia świadectwo zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku 5 części V. Świadectwo to należy stale przechowywać na pokładzie.

Jeśli warunki badania nie zostały spełnione, sporządza się wykaz usterek. Dopuszczona firma wycofuje względnie przesyła wszelkie istniejące świadectwa do właściwego organu.

Wykaz firm dopuszczonych do instalacji radarowych instalacji nawigacyjnych i wskaźników skrętu

 • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content