Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z siedzibą przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin (zwany dalej „UŻŚ”, „Urzędem”).
 2. W Urzędzie został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w UŻŚ. Z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Ewa Łuczak, można kontaktować się pod adresem mail iod@szczecin.uzs.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań UŻŚ na podstawie jednej lub kilku wskazanych poniżej przesłanek RODO:
  • art. 6 ust. 1 lit. a), gdy wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • art. 6 ust. 1 lit. b), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • art. 6 ust. 1 lit. e), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • art. 9 ust. 2 lit. b), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub Państwa w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
  • art. 9 ust. 2 lit. f), gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • art. 9 ust. 2 lit. g), gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym;
  • art. 9 ust. 2 lit. j), gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 4. Urząd przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom. Podstawą ww. działania mogą być przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 5 i 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych, zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w sposób zapewniający im poufność;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 9. Posiadają Państwo prawo:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania danych Państwa dotyczących,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile taka zgoda została wyrażana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie lub kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych lub na adres poczty elektronicznej IOD.
 11. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne a w zależności od sytuacji może być wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach niepodanie danych może warunkować realizację zadań ustawowych lub zawarcie umowy, których jesteście Państwo Podmiotem.
 13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 19 listopada 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content