Normy techniczne

Informacje ogólne o normach technicznych

W Unii Europejskiej a tym samym w Polsce funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska.

System ten nazywany jest „nowym podejściem” („new approach”) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską.

Dyrektywy „nowego podejścia” to regulacje prawne obowiązkowe do wdrożenia przez wszystkich członków UE, opracowane w celu stworzenia jednolitego systemu przepisów pozwalających na zlikwidowanie barier technicznych.

W Polsce najważniejszym aktem prawnym, który transponuje dyrektywy nowego podejścia do prawa krajowego, jest ustawa o systemie oceny zgodności.

Natomiast zasadnicze wymagania i oceny zgodności z poszczególnych dyrektyw są zawarte w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności i innych ustaw (m. in. o wyrobach budowlanych, o transporcie kolejowym).

Przepisów ustawy o ocenie zgodności nie stosuje się do wyrobów medycznych.

Część dyrektyw „nowego podejścia” uwzględnia takie zasady „globalnego podejścia” do oceny zgodności.

Globalne podejście określa główne elementy badań i certyfikacji, zasady wyznaczania jednostek uczestniczących w ocenie wyrobów, a także ujednolica zasady umieszczania i oznakowania CE.

Dyrektywy nowego podejęcia dotyczą wyrobów, które mają być po raz pierwszy wprowadzone do obrotu i oddane do użytku.

Ograniczają się wyłącznie do wymagań zasadniczych, sformułowanych tak, aby zapewniały wysoki poziom ochrony.Producent ma obowiązek spełnić wymagania zasadnicze, sam deklaruje zgodność produktu z wymaganiami i odpowiada za prawidłowość tej deklaracji.

Spełnienie przez producenta wymagań zasadniczych daje mu możliwość wprowadzenia produktu na rynek europejski. Sposób spełnienia wymagań zasadniczych pozostawiono do swobodnej decyzji producenta.

Producent ma wybór, może produkować wyrób i sprawdzać jego zgodność bezpośrednio z dyrektywą lub może produkować wyrób zgodnie z normą zharmonizowaną, która zapewnia domniemanie zgodności z dyrektywą. Wyjątkiem od tej ogólnej zasady jest dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych, gdzie wykazanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy wymusza stosowanie wymagań zarówno dyrektywy jak i wymagań szczegółowych zawartych w normach zharmonizowanych lub aprobatach technicznych.

Normy zharmonizowane to tylko te Europejskie Normy, opracowane przez Europejskie Organizacje Normalizacyjne, które uwzględniają zasadnicze wymagania poszczególnych dyrektyw i które powstały w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z państwami członkowskimi.

Lista Europejskich Norm zharmonizowanych jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Normy są ogłaszane wyłącznie w celach informacyjnych, nie są elementem prawa europejskiego.

Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, ale jak najbardziej zalecane ze względu na to, że jest to najłatwiejszy, najpewniejszy i najtańszy sposób wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektyw.

Normy to dokumenty obdarzone dużym zaufaniem publicznym i jako takie mogą być powoływane w przepisach prawnych, jako dobry sposób rozwiązywania zagadnień technicznych i spraw spornych.

Wysokie zaufanie wynika nie tylko z odpowiednich kwalifikacji osób opracowujących te normy, lecz także z faktu, że oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim.

Znajomość wiedzy zawartej w normach zharmonizowanych jest zalecana nawet w przypadku rezygnacji producenta z ich stosowania.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Załącznik nr 1

Dyrektywa 90/385/EWG
Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne

Załącznik nr 15

Dyrektywa 2014/29/UE
Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)

Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną; powszechnie dostępną, stosowaną dobrowolnie, oznaczoną – na zasadzie wyłączności – symbolem PN.

Może być także wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej.

Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.

Za tworzenie i treść Polskich Norm są odpowiedzialne Komitety Techniczne działające przy PKN – ciała złożone z przedstawicieli podmiotów gospodarczych, administracji rządowej, instytucji, stowarzyszeń, jednostek badawczych, organizacji zawodowych i konsumenckich, zainteresowanych udziałem w normalizacji.

Działalność KT wynika z podstawowej zasady normalizacji dobrowolnej – normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków.

PKN nie ma wpływu na treść norm, nadzoruje jedynie zgodność procesów opracowywania norm z przepisami wewnętrznymi PKN.

Zatwierdzenie projektu przez PKN jest formalnym stwierdzeniem tej zgodności i nadaniem projektowi statusu normy krajowej.

Polski Komitet Normalizacyjny jest jedynym właścicielem praw autorskich do Polskich Norm.

Zgodnie z ustawą o normalizacji i zasadami obowiązującymi w normalizacji europejskiej i międzynarodowej, komitety techniczne mogą opracowywać także inne dokumenty, o niższym statusie niż norma, takie jak specyfikacje techniczne, raporty techniczne, przewodniki, itp., a także wprowadzać do krajowego systemu takie dokumenty opracowane w ramach europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

Wykaz polskich norm dotyczących statków żeglugi śródlądowej

PN-EN 526:2000

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Schodnie o długości do 8 m - Wymagania, typy

Abstrakt

Określono typy, wymiary główne i badania, jakie przeprowadza się w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.
Podano definicje 13 terminów

PN-EN 711:1998

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Barierki pokładowe - Wymagania, typy

Abstrakt

Podano podział barierek w zależności od: rejonu zastosowania - roboczy i pasażerski, konstrukcji - stała, składana lub demontowalna, z profilem przeciwślizgowym lub zrębnicą.
Ustalono wymiary główne, wymagania wytrzymałościowe, wymagania dotyczące wykonania i zabezpieczenia przed korozją.
Podano rodzaje badań

PN-EN 790:2004

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Schody o kącie nachylenia od 45 stopni do 60 stopni - Wymagania, typy

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące schodów o kątach nachylenia od 45 stopni do 60 stopni stosowanych w strefach roboczych na statkach.
Podano definicje 14 terminów

PN-EN 929:2000

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej -- Zestawy pchane -- Zamocowanie masztów sygnalizacyjnych demontowalnych

Abstrakt

Określono konstrukcję, wymiary, wykonanie, rozmieszczenie i sposób mocowania masztu.
Podano definicje 4 terminów

PN-EN 1255:2000

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Wysięgniki odchylne

Abstrakt

Określono wymagania techniczne oraz badania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie użytkowania wysięgników odchylnych na statkach śródlądowych.
Podano definicje 5 terminów

PN-EN 1305:2000

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej -- Złącza do wydawania cieczy zaolejonych

Abstrakt

Określono konstrukcję, wymiary, wymagania techniczne oraz badania złączy służących do wydawania cieczy zaolejonych ze statków żeglugi śródlądowej.
Podano definicję cieczy zaolejonej

PN-EN 1306:2000

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Złącza do wydawania wody odpadowej

Abstrakt

Określono konstrukcję, wymiary, wymagania techniczne oraz badania złączy służących do usuwania wody odpadowej ze statków żeglugi śródlądowej.
Podano definicję wody odpadowej

PN-EN 1502:1999

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Drabinki zaburtowe

Abstrakt

Określono konstrukcję, wymiary, wymagania wytrzymałościowe oraz warunki badań zapewniające bezpieczeństwo pracy.
Drabinki przeznaczone są do schodzenia do łodzi, na ląd lub inny statek, którego pokład znajduje się na niższym poziomie

PN-EN 1864:2008

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Sterówki - Wymagania dotyczące ergonomiczności i bezpieczeństwa(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania ergonomiczności i bezpieczeństwa dotyczące sterówek statków żeglugi śródlądowej.
Podano wymagania dotyczące urządzeń wskaźnikowych i ich rozmieszczenia.
Podano definicje 11 terminów

PN-EN 1914:2010

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Łodzie robocze, łodzie towarzyszące i łodzie ratunkowe

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa, materiału, wyposażenia, badań, oznaczenia i znakowania.
Podano definicje 12 terminów

PN-EN 12339:1999

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Kosze na liny

Abstrakt

Określono wymiary główne, konstrukcję i wymagania dotyczące koszy do lin.
Kosze do lin używane są na statkach śródlądowych do przechowywania lin z drutów stalowych, lin z tworzywa sztucznego lub lin z włókien naturalnych stosowanych między innymi do cumowania i holowania

PN-EN 12827:2001

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Złącza do uzupełniania oleju napędowego

Abstrakt

Określono konstrukcję, wymiary, wymagania techniczne oraz badania złączy do uzupełniania oleju napędowego na statkach śródlądowych.
Podano definicje oleju napędowego

PN-EN 13056:2002

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Schody o kącie nachylenia od 30 stopni do < 45 stopni - Wymagania, typy

Abstrakt

Określono wymiary główne, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcyjne i wytrzymałościowe.
Podano definicje 14 terminów

PN-EN 13281:2002

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa przejść i miejsc pracy

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa przejść i miejsc pracy na statkach śródlądowych w rejonach wykonywania czynności roboczych.
Podano definicje 4 terminów

PN-EN 13551:2005

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Terminologia

Abstrakt

Podano 379 terminów, w tym dotyczących infrastruktury (77), statków żeglugi śródlądowej (228), procedur (74).
Podano terminy w języku angielskim, francuskim i niemieckim.
Podano indeksy alfabetyczne w języku angielskim, francuskim, niemieckim i polskim

PN-EN 13573:2010

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Systemy kotwiczenia, sczepiania, holowania, dociągania i cumowania

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące bezpiecznego rozmieszczenia, dostępności i znakowania systemów kotwiczenia, sczepiania, holowania, manewrowania i cumowania

PN-EN 13574:2004

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Stałe urządzenia do wchodzenia na wysokości nie przekraczające 5 m

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące projektowania i konstrukcji stałych urządzeń stalowych do wchodzenia pionowo na wysokości
nie przekraczające 5 m

PN-EN 13711:2004

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Wciągarki do obsługi statku - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla wciągarek do obsługi statku.
Podano wymagania wytrzymałościowe, instrukcję obsługi, sposób oznaczania i znakowania.
Podano definicje 11 terminów

PN-EN 14206:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Trapy dla statków pasażerskich - Wymagania, próby

Abstrakt

Określono wymagania bezpieczeństwa, konstrukcje oraz badania.
Podano sposób oznaczania i znakowania

PN-EN 14329:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Wyposażenie miejsc postoju i przeładunku

Abstrakt

Określono wymagania ogólne, wymagania dotyczące miejsc postoju przy ekstremalnych poziomach wody, wzniesień przy burcie w miejscach postoju, systemów cumowniczych, odbojnic, schodów i drabin nabrzeża, łączników rurociągów brzegowych dla statków śródlądowych, oświetlenia, urządzeń bezpieczeństwa i znakowania

PN-EN 14330:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Łańcuchy kotwiczne bezrozpórkowe - Łańcuchy o ogniwach z okrągłego pręta stalowego

Abstrakt

Określono wymiary, właściwości mechaniczne, dane dotyczące oznaczenia, znakowanie i warunki badań

PN-EN 14503:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Porty żeglugi śródlądowej

Abstrakt

Określono wymagania ogólne oraz wymagania dotyczące długości nabrzeży i ich struktury, miejsc postoju i rejonów przeładunku, punktów połączeń, rejonów zapasowych, rejonów manewrowania, systemów cumowania, urządzeń statku śródlądowego, systemu bezpieczeństwa i wyposażenia, telefonu nagłej potrzeby, wyposażenia ratunkowego, tablic informacyjnych.
Podano definicje 12 terminów

PN-EN 14504:2010

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Przystanie pływające - Wymagania, badania

Abstrakt

Określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące pływających pomostów przeładunkowych oraz ich wyposażenia. Podano opis badań

PN-EN 14606:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Łańcuchy kotwiczne bezrozpórkowe - Osprzęt

Abstrakt

Określono konstrukcję, wymiary i badania części składowych takich jak ogniwa łączące, ogniwa końcowe, krętliki łańcuchowe, szakle końcowe, szakle krętlikowe i łącznik Kentera

PN-EN 14714:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Łączniki dla wyposażenia i przyrządów na zbiornikach ładunkowych - Wymiary

Abstrakt

Określono wymiary montażowe, materiały, sposób oznaczania i znakowania

PN-EN 14744:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej i statki morskie -- Światła nawigacyjne

Abstrakt

Określono wymagania i metody badań.
Podano definicje 10 terminów

PN-EN 14874:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Łańcuchy kotwiczne bezrozpórkowe - Koło łańcuchowe

Abstrakt

Określono materiał, wymiary, wymagania techniczne i badania.
Podano sposób oznaczania i znakowania

PN-EN 14965:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Pachoły płaskie

Abstrakt

Określono wymiary, materiał, konstrukcję, oznaczenie i znakowanie

PN-EN 15271:2007

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Łańcuchy kotwiczne bezrozpórkowe - Wyposażenie kotwiczne(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa, materiał, certyfikat wytwórcy.
Podano sposób oznaczania i znakowania

PN-EN 15272-1:2007

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Wyposażenie do prowadzenia liny - Część 1: Wymagania ogólne(oryg.)

Abstrakt

Określono ogólne wymagania dla wyposażenia do prowadzenia lin za pośrednictwem głowic obrotowych, przewłok rolkowych, kluz, używanych na przykład do cumowania i sczepiania na statkach żeglugi śródlądowej

PN-EN 15272-2:2007

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Wyposażenie do prowadzenia liny - Część 2: Prowadnica rolkowa(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa, materiał, metody badania, certyfikat wytwórcy.
Podano sposób oznaczania i znakowania

PN-EN 15272-4:2007

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Wyposażenie do prowadzenia liny - Część 4: Kluzy(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania dla kluz używanych na statkach śródlądowych do prowadzenia lin np. od pokładu do nabrzeża

PN-EN 15869-1:2010

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz - Część 1: Wymagania ogólne(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania ogólne dotyczące przesyłania trójfazowej mocy elektrycznej ląd-statek

PN-EN 15869-2:2010

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz - Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa połączenia na lądzie z elektrycznym przyłączem lądowym

PN-EN 15869-3:2010

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz - Część 3: Przyłącze na statku, wymagania dotyczące bezpieczeństwa(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa połączenia przewodów na statku z elektrycznym przyłączem lądowym

PN-EN ISO 2922:2005

Tytuł

Akustyka - Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach śródlądowych i w portach

Abstrakt

Określono warunki otrzymania powtarzalnych i porównywalnych pomiarów dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu wytwarzanego przez statki wszystkich typów na wodach śródlądowych, portach i przystaniach, z wyjątkiem rekreacyjnych statków motorowych.
Podano definicje następujących terminów: badanie odbiorcze dla statków (badanie odbiorcze), badanie kontrolne dla statków (badanie kontrolne), maksymalny poziom dźwięku AS dla statków (maksymalny poziom dźwięku AS), ekspozycja dźwięku A, ekspozycyjny poziom dźwięku A, tło akustyczne dla statków (tło akustyczne)

PN-EN ISO 3715-1:2006

Tytuł

Statki i technika morska - Okrętowe układy napędowe - Część 1: Terminologia dotycząca geometrii śrub napędowych

Abstrakt

Podano definicje 56 terminów dotyczących urządzeń napędu śrubowego służących jako napęd główny dla statków i innych jednostek pływających z własnym napędem

PN-EN ISO 6218:2006

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej - Ręczne urządzenia sczepiające dla pchaczy - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymiary główne

Abstrakt

Określono wymiary i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Podano zasady badań i oznaczania

PN-EN ISO 10239:2009

Tytuł

Małe statki -- Instalacje skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

Abstrakt

Określono wymagania i warunki zainstalowania systemów zasilających oraz urządzeń do spalania skroplonego gazu ropopochodnego LPG - z wyjątkiem systemów do silników napędowych spalających LPG lub prądnic napędzanych przy użyciu LPG, stosowanych na małych jednostkach pływających o długości kadłuba do 24 m

PN-W-46441:1967

Tytuł

Okrętowe tratwy i pływaki ratunkowe -- Znaki, napisy i barwy

PN-W-47051:1997

Tytuł

Statki żeglugi śródlądowej -- Pływaki ratunkowe -- Wymagania i badania

Abstrakt

Podano główne parametry pływaków w zależności od liczby osób (4; 6; 10; 14; 20 osób). Ustalono wymagania dotyczące konstrukcji, pływalności, wytrzymałości, stateczności, materiałów, masy, wyposażenia oraz malowania pływaków. Podano rodzaje, opis i ocenę wyników badań

PN-W-50010:1994

Tytuł

Pasy ratunkowe dla żeglugi morskiej -- Wymagania i badania

Abstrakt

Podano wymagania i badania dla pasów ratunkowych z tworzyw sztucznych z wyjątkiem pasów pneumatycznych, wchodzących w skład wyposażenia ratunkowego statków morskich. W podziale podano dwa typy dla dzieci i dla dorosłych oraz trzy wielkości tylko dla dzieci. Norma obejmuje wymagania ujęte w dokumentach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu i stanowi kompilację wymagań SOLAS 74, RES. A. 603, Res. A. 658 i Res. A. 689 dla pasów ratunkowych wg przedmiotu normy

Wykaz polskich norm dotyczących małych statków

PN-EN 28846:1998

Tytuł

Małe statki -- Urządzenia elektryczne -- Ochrona przed zapaleniem otaczających gazów palnych

Abstrakt

Podano wymagania i badania dotyczące urządzeń elektrycznych stosowanych na małych statkach, które to urządzenia mogą być używane w atmosferze gazów palnych bez ryzyka ich zapalenia.
Ustalono program badań i szczegółowe procedury dla urządzeń wytwarzających w czasie pracy iskry lub łuki elektryczne, oraz urządzeń których temperatura powierzchni zewnętrznej wzrasta w czasie pracy więcej niż 100 stopni C powyżej temperatury otoczenia.
Podano sposób badania temperatury powierzchni zewnętrznej.
W przypadku urządzeń wytwarzających iskry i łuki elektryczne ustalono odmienne metody badań dla urządzeń szczelnych i nieszczelnych.
Podano zasady postępowania z urządzeniami z natury bezpiecznymi.
Określono zasadę oznaczania urządzeń elektrycznych spełniających wymagania normy

PN-EN 28846:1998/A1:2003

Tytuł

Małe statki -- Urządzenia elektryczne -- Ochrona przed zapaleniem otaczających gazów palnych

Abstrakt

Wprowadzono załącznik ZB (informacyjny), dotyczący powiązań niniejszej normy europejskiej z dyrektywą 94/25/EEC

PN-EN 28848:1999

Tytuł

Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania

Abstrakt

Podano wymagania i metody badań dotyczące systemów zdalnego sterowania z linią przeciwsobną i ich głównych części składowych, stosowanych na małych statkach, wyposażonych w jeden lub dwa silniki przyczepne o mocy 15 kW oraz wszelkie silniki stacjonarne, napędy typu Z i napędy strugowodne

PN-EN 28848:1999/A1:2003

Tytuł

Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania

Abstrakt

Wprowadzono załącznik ZB (informacyjny), dotyczący powiązań niniejszej normy europejskiej z dyrektywą 94/25/EEC

PN-EN 29775:1999

Tytuł

Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW

Abstrakt

Podano wymagania i metody badań dotyczące systemów sterowania zdalnego z linią przeciwsobną i ich głównych części składowych, stosowanych na małych statkach, wyposażonych w jeden silnik przyczepny o mocy od 15 kW do 40 kW

PN-EN 29775:1999/A1:2003

Tytuł

Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW

Abstrakt

Wprowadzono Załącznik ZB (informacyjny) dotyczący powiązań niniejszej normy europejskiej z dyrektywą UE 94/25/EEC

PN-EN 60092-507:2003

Tytuł

Instalacje elektryczne na statkach -- Część 507: Statki rekreacyjne

Abstrakt

Określono wymagania do projektowania, konstrukcji i instalowania elektrycznych systemów na statkach rekreacyjnych śródlądowych i morskich

PN-EN ISO 4566:2000

Tytuł

Małe statki z silnikami stacjonarnymi -- Końcówki wału śrubowego i piasty śrub o zbieżności 1:10

Abstrakt

Podano wymiary decydujące o zamienności piast śrub napędowych i końcówek wałów śrubowych w zakresie średnic wału od 20 mm do 160 mm, o zbieżności 1:10, przeznaczonych do instalowania na małych statkach z silnikiem stacjonarnym

PN-EN ISO 6185-1:2005

Tytuł

Łodzie pneumatyczne -- Część 1: Łodzie z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy do 4,5 kW

Abstrakt

Określono minimalne charakterystyki bezpieczeństwa wymagane podczas projektowania, doboru materiałów, produkcji i badań łodzi pneumatycznych (łącznie z łodziami pneumatycznymi ze sztywnym dnem) o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, o minimalnym wyporze 1800 N, z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy do 4,5 kW.
Podano definicje 15 terminów

PN-EN ISO 6185-2:2005

Tytuł

Łodzie pneumatyczne -- Część 2: Łodzie z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy od 4,5 kW do 15 kW

Abstrakt

Określono minimalne charakterystyki bezpieczeństwa wymagane podczas projektowania, doboru materiałów, produkcji i badań łodzi pneumatycznych (łącznie z łodziami pneumatycznymi ze sztywnym dnem) o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, o minimalnym wyporze 1800 N, z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy od 4,5 kW do 15 kW włącznie. Podano definicje 10 terminów

PN-EN ISO 6185-3:2005

Tytuł

Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy 15 kW i większej

Abstrakt

Określono minimalne charakterystyki bezpieczeństwa wymagane podczas projektowania, doboru materiałów, produkcji i badań łodzi pneumatycznych (łącznie z łodziami ze sztywnym dnem) o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, o minimalnym wyporze 1800 N, z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy 15 kW i większej.
Podano definicje 10 terminów

PN-EN ISO 7840:2006

Tytuł

Małe statki -- Węże paliwowe odporne na ogień

Abstrakt

Podano ogólne wymagania i badania fizyczne dotyczące odpornych na ogień węży do doprowadzania benzyny i oleju napędowego przy niskim ciśnieniu, zaprojektowanych na ciśnienie robocze nie przekraczające 0,34 MPa w przypadku węży o średnicy nominalnej do 10 mm włącznie i 0,25 MPa w przypadku węży o większej średnicy.
Zastosowano do węży przeznaczonych dla małych statków o długości kadłuba do 24 m, z silnikami zainstalowanymi na stałe wewnątrz kadłuba

PN-EN ISO 8099:2002

Tytuł

Małe statki -- Systemy retencji ścieków z toalet

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące projektowania, budowy i instalowania systemów tymczasowej retencji ścieków z toalet przewidzianych do późniejszego odbioru z małych jednostek pływających o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 8469:2007

Tytuł

Małe statki -- Węże paliwowe nieodporne na ogień

Abstrakt

Podano ogólne wymagania i badania fizyczne dotyczące nieodpornych na ogień węży do doprowadzania benzyny i oleju napędowego przy niskim ciśnieniu, zaprojektowanych na ciśnienie robocze nie przekraczające 0,34 MPa w przypadku węży o średnicy nominalnej do 10 mm włącznie i 0,25 MPa w przypadku węży o większej średnicy.
Norma dotyczy węży przeznaczonych dla małych statków o długości kadłuba do 24 m z silnikami zainstalowanymi na stałe wewnątrz kadłuba

PN-EN ISO 8665:2007

Tytuł

Małe statki -- Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe -- Pomiary i deklaracje mocy

Abstrakt

Podano wymagania dodatkowe w stosunku do wymagań podanych w ISO 3046-1, dotyczące określania mocy - w pojedynczym punkcie lub jako wykres mocy - morskich silników napędowych lub zespołów napędowych statków rekreacyjnych i innych małych statków, o długości kadłuba do 24 m, w których są stosowane próbne urządzenia napędowe.
Podano także sposób dokumentowania i sprawdzania zadeklarowanej (znamionowej) mocy zgłaszanej przez wytwórcę

PN-EN ISO 8666:2005

Tytuł

Małe statki -- Dane podstawowe

Abstrakt

Ustalono jednolite definicje terminów dotyczących wymiarów głównych i danych podstawowych oraz specyfikacje dotyczące masy i nośności małych jednostek pływających o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 8847:2006

Tytuł

Małe statki -- Urządzenia sterowe -- Systemy sterociągów

Abstrakt

Określono minimalny poziom wymagań konstrukcyjnych, obsługi oraz instalowania systemu lin stalowych i kół w urządzeniach sterowania na żaglowcach o długości kadłuba do 24 m, z silnikiem pomocniczym lub bez silnika

PN-EN ISO 8849:2005

Tytuł

Małe statki -- Elektryczne pompy zęzowe zasilane prądem stałym

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące pomp z napędem elektrycznym, przeznaczonych do usuwania wody zęzowej z małych statków. Postanowienia normy dotyczą pomp z napędem elektrycznym na prąd stały o napięciu mniejszym niż 50 V

PN-EN ISO 9093-1:2000

Tytuł

Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Metalowe

Abstrakt

Podano wymagania dotyczące metalowych przejść przez poszycie kadłuba, zaworów burtowych i podłączeń węży, które tworzą instalacje doprowadzania i odprowadzania wody, oraz innych otworów wylotowych, stosowanych na małych statkach o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 9093-2:2005

Tytuł

Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 2: Niemetalowe

Abstrakt

Podano wymagania dotyczące wykonania i instalacji niemetalowych przejść burtowych i/lub układów składających się z przejść burtowych, zaworów burtowych, przyłączy węży i/lub korków spustowych i elementów związanych, używanych na małych statkach o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 9094-1:2005

Tytuł

Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa -- Część 1: Jednostki pływające o długości kadłuba do 15 m włącznie

Abstrakt

Ustalono sposób postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określono rodzaj wyposażenia przenośnego do gaszenia ognia oraz wymagania dotyczące usytuowania urządzeń stałych do gaszenia ognia, stosowanych na małych jednostkach pływających o długości kadłuba do 15 m włącznie.
Wyłączono skutery wodne z zakresu stosowania.
Podano definicje 13 terminów

PN-EN ISO 9094-2:2005

Tytuł

Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa -- Część 2: Jednostki pływające o długości kadłuba powyżej 15 m

Abstrakt

Ustalono sposób postępowania w celu zapewnienia skutecznego stopnia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określono rodzaj wyposażenia przenośnego do gaszenia ognia oraz wymagania dotyczące usytuowania urządzeń stałych do gaszenia ognia, stosowanych na małych jednostkach pływających wszystkich typów o długości kadłuba powyżej 15 m do 24 m włącznie. Podano definicje 16 terminów

PN-EN ISO 9097:1999

Tytuł

Małe statki -- Wentylatory elektryczne

Abstrakt

Podano wymagania i opisano metody badań, dotyczące pomiarów przepływu powietrza w wentylatorach przeznaczonych do stosowania w przedziałach maszynowych kuchniach i innych pomieszczeniach, na małych statkach, w których pożądana jest wentylacja mechaniczna.
Postanowienia normy dotyczą wentylatorów z napędem elektrycznym na prąd stały o napięciu znamionowym mniejszym niż 50 V.
Wentylatory mogą być typu odśrodkowego lub osiowego

PN-EN ISO 9097:1999/A1:2003

Tytuł

Małe statki -- Wentylatory elektryczne

Abstrakt

Wprowadzono załącznik ZB (informacyjny), dotyczący powiązań niniejszej normy europejskiej z dyrektywą 94/25/EEC

PN-EN ISO 10087:2007

Tytuł

Małe statki -- Identyfikacja jednostki pływającej -- System kodowania

Abstrakt

Podano system kodowania, pozwalający zidentyfikować każdy kadłub małego statku, a obejmujący: kod identyfikacyjny kraju, kod identyfikacyjny wytwórcy, numer seryjny, miesiąc i rok produkcji, rok modelu.
Wyłączono małe statki wszystkich typów i z wszystkich materiałów, o długości kadłuba do 24 m, z wyjątkiem zabawek plażowych lub kąpielowych

PN-EN ISO 10088:2009

Tytuł

Małe statki -- Zainstalowane na stałe instalacje paliwowe i stałe zbiorniki paliwa(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące projektowania, materiałów, konstruowania, instalowania i przeprowadzania badań zainstalowanych na stałe instalacji paliwowych oraz stałych zbiorników paliwa dla silników spalinowych stacjonarnych i przyczepnych małych jednostek pływających o długości kadłuba do 24 m. Podano definicje 12 terminów

PN-EN ISO 10133:2002

Tytuł

Małe statki -- Systemy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące projektowania, budowy i instalacji systemów elektrycznych prądu stałego, pracujących przy potencjałach nominalnych 50 V lub niższych na małych jednostkach pływających do 24 m długości. W załącznikach podano wymagania dotyczące przewodów i określono rodzaje informacji instrukcji, które powinny być włączone do instrukcji obsługi

PN-EN ISO 10239:2009

Tytuł

Małe statki -- Instalacje skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

Abstrakt

Określono wymagania i warunki zainstalowania systemów zasilających oraz urządzeń do spalania skroplonego gazu ropochodnego LPG - z wyjątkiem systemów do silników napędowych spalających LPG lub prądnic napędzanych przy użyciu LPG, stosowanych na małych jednostkach pływających o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 10240:2006

Tytuł

Małe statki -- Instrukcja dla właściciela

Abstrakt

Podano zasady przygotowywania instrukcji dla właściciela, dotyczących małych statków o długości kadłuba do 24 m. Dostarczono informacje ułatwiające przygotowanie instrukcji, przyczyniające się do przekazania wiedzy o jednostce właścicielowi lub użytkownikowi

PN-EN ISO 10592:1999

Tytuł

Małe statki -- Hydrauliczne systemy sterowania

Abstrakt

Podano wymagania, metody badania, rodzaje instrukcji dla armatora i dla instalującego oraz oznaczanie hydraulicznych systemów sterowania i ich części składowych od koła sterowego do punktu połączenia z układami sterowymi stosowanymi na małych statkach o długości kadłuba do 24 m z silnikiem przyczepnym, stacjonarnym lub napędem typu Z.
W normie nie ujęto osprzętu łączącego trzpienie wyjściowe z ramionami sterownicy lub równorzędnymi częściami

PN-EN ISO 10592:1999/A1:2003

Tytuł

Małe statki -- Hydrauliczne systemy sterowania

Abstrakt

Wprowadzono załącznik ZB (informacyjny), dotyczący powiązań niniejszej normy europejskiej z dyrektywą 94/25/EEC

PN-EN ISO 10862:2010

Tytuł

Małe statki -- System do szybkiego zwalniania w uprzęży trapezowej

Abstrakt

Określono wymagania i metody badań dla urządzeń do szybkiego zwalniania będących częścią składową systemu trapezowego używanego na małych jednostkach żaglowych podczas ich przebywania na wodzie. Urządzenie do szybkiego zwalniania ma na celu szybkie uwolnienie użytkownika z uwięzi i zminimalizowanie ryzyka utonięcia w przypadku braku możliwości uwolnienia się z systemu trapezowego na jednostce żaglowej w inny sposób

PN-EN ISO 11105:2000

Tytuł

Małe statki -- Wentylacja przedziałów silnika benzynowego i/lub zbiornika benzyny

Abstrakt

Podano wymagania dotyczące wentylacji przedziałów silnika benzynowego i zbiornika benzyny na małych statkach o długości kadłuba do 24 m z silnikami benzynowymi do napędu, wytwarzania elektryczności lub mocy mechanicznej, w celu zapobiegania gromadzenia się wybuchowych gazów w tych przedziałach

PN-EN ISO 11192:2006

Tytuł

Małe statki -- Symbole graficzne

Abstrakt

Określono symbole graficzne operatora kontroli, mierników, urządzeń ostrzegawczych, instrukcji i ostrzeżenia przed ryzykowaniem na małych statkach o długości powyżej 24 m

PN-EN ISO 11547:1999

Tytuł

Małe statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładnią

Abstrakt

Podano wymagania dotyczące zapobiegania uruchomieniu silnika przyczepnego z włączoną przekładnią, zainstalowanego na małym statku o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 11547:1999/A1:2003

Tytuł

Małe statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładnią

Abstrakt

Wprowadzono załącznik ZB (informacyjny), dotyczący powiązań niniejszej normy europejskiej z dyrektywą 94/25/EEC

PN-EN ISO 11591:2002

Tytuł

Małe statki z napędem silnikowym -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące pola widzenia i zakresu widoczności ze stanowiska sterowania w kierunku na dziób i rufę na małych statkach z silnikiem spalinowym o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 11592:2005

Tytuł

Małe statki o długości kadłuba mniejszej niż 8 m -- Określanie maksymalnej znamionowej mocy napędu

Abstrakt

Ustalono wymagania dotyczące określania maksymalnej mocy znamionowej dla silników napędzających małe statki o długości kadłuba mniejszej niż 8 m

PN-EN ISO 11812:2005

Tytuł

Małe statki -- Kokpity wodoszczelne i szybkoodpływowe

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące konstrukcji kokpitów oraz wnęk wodoszczelnych i szybkoodpływowych na małych statkach o długości kadłuba do 24 m.
Uwzględniono wyłącznie osuszanie grawitacyjne.
Określono czas osuszania dla różnych konstrukcji kokpitów.
Podano definicje 29 terminów

PN-EN ISO 12215-2:2005

Tytuł

Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 2: Materiały: Materiały rdzeniowe dla konstrukcji przekładkowych, materiały wypełniające

Abstrakt

Podano wymagania dla materiałów rdzeniowych przeznaczonych do elementów konstrukcyjnych oraz dla materiałów wewnętrznych konstrukcji wielowarstwowej.
Zastosowano do małych statków o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 12215-3:2005

Tytuł

Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 3: Materiały: Stal, stopy aluminium, drewno, inne materiały

Abstrakt

Podano wymagania dla materiałów przeznaczonych do budowy kadłuba, nadbudówki i wystających elementów części podwodnej kadłuba.
W szczególności uwzględniono: blachy stalowe spawalne walcowane na gorąco o wytrzymałości normalnej i podwyższonej; stale nierdzewne w postaci blach i profili; stopy aluminium; drewno w różnej postaci; inne odpowiednie materiały.
Zastosowano do małych statków o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 12215-4:2005

Tytuł

Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja

Abstrakt

Podano warunki dotyczące warunków warsztatowych, magazynowania materiałów, postępowania z materiałami oraz wymagania dotyczące produkcji jednostek. Zastosowano do małych statków o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 12215-5:2009

Tytuł

Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych

Abstrakt

Określono ograniczenia wynikające z obciążeń konstrukcyjnych, ciśnień, naprężeń, ograniczonych wymiarami elementów konstrukcyjnych kadłuba określonych przepisami, wytrzymałością wewnętrznych zespołów konstrukcji małych statków jednokadłubowych ze wzmocnionych tworzyw sztucznych, stopów aluminium lub stali, drewna lub innego odpowiedniego materiału do budowy łodzi o długości kadłuba nie przekraczjącego 24 m

PN-EN ISO 12215-6:2009

Tytuł

Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 6: Układ konstrukcji i szczegóły

Abstrakt

Określono ograniczenia wynikające z obciążeń konstrukcyjnych, ciśnień, naprężeń, ograniczonych wymiarami elementów konstrukcyjnych kadłuba określonych przepisami, wytrzymałością wewnętrznych zespołów konstrukcji małych statków jednokadłubowych ze wzmocnionych tworzyw sztucznych, stopów aluminium lub stali, drewna lub innego odpowiedniego materiału do budowy łodzi o długości kadłuba nie przekraczjącego 24 m

PN-EN ISO 12215-8:2009

Tytuł

Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 8: Urządzenia sterowe(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące obciążeń i wymiarowania urządzeń sterowych, w tym trzonów sterowych i łożysk, mających zastosowanie głównie do jednostek rekreacyjnych jedno- i wielokadłubowych, o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 12216:2005

Tytuł

Małe statki -- Okna, iluminatory, luki, świetliki i drzwi -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności

Abstrakt

Określono wymagania techniczne dotyczące okien iluminatorów, luków, świetlików i drzwi na małych statkach o długości kadłuba nie przekraczającej 24 m, z uwzględnieniem typu jednostki, jej kategorii projektowej oraz usytuowania zamknięcia.
Przeznaczono do stosowania głównie w odniesieniu do jednostek rekreacyjnych.
Podano definicje 44 terminów

PN-EN ISO 12217-1:2005

Tytuł

Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 1: Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m

Abstrakt

Określono metody oszacowania stateczności i pływalności jednostek nieuszkodzonych (tzn. bez awarii).
Zamieszczono charakterystyki pływalnościowe jednostek podatnych na zatopienie.
Podano definicje 40 terminów

PN-EN ISO 12217-1:2005/A1:2009

Tytuł

Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 1: Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m(oryg.)

Abstrakt

Usunięto w Rozdziale 6.1.1.1, z pierwszego wiersza, słowo "i 6.1.3". Usunięto Załącznik 6.1.3. Zmieniono Rozdzial 6.2. Zmieniono Zalącznik B. Zmieniono Zalącznik C.
W Załączniku I, zmieniono roboczy arkusz obliczeniowy nr 3, 4 i 9

PN-EN ISO 12217-2:2005

Tytuł

Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 2: Jednostki żaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m

Abstrakt

Określono metody do oceniania stateczności i pływalności jednostek nieuszkodzonych (tzn. bez awarii). Zamieszczono charakterystyki pływalnościowe jednostek podatnych na zatopienie.
Podano definicje 45 terminów

PN-EN ISO 12217-3:2005

Tytuł

Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 6 m

Abstrakt

Podano metody określania stateczności i pływalności łodzi nieuszkodzonych.
Określono również charakterystyki pływalności łodzi podatnych na zatapianie.
Uwzględniono głównie łodzie o długości kadłuba poniżej 6 m napędzane siłą mięśni lub mechanicznie, z wyjątkiem wielokadłubowych jednostek żaglowych.
Nie uwzględniono: zabawek wodnych, łodzi typu kanoe, kajaków, skuterów wodnych, wodolotów i poduszkowców w stanie ruchu z podtrzymaniem dynamicznym i jednostek zanurzalnych

PN-EN ISO 12217-3:2005/A1:2009

Tytuł

Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 6 m(oryg.)

Abstrakt

Zmieniono Rozdział 6.3. W Załączniku G zmieniono roboczy arkusz obliczeniowy nr 6 i 12

PN-EN ISO 12401:2009

Tytuł

Małe statki -- Pokładowe szelki bezpieczeństwa i lina bezpieczeństwa - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań(oryg.)

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące wykonania, wymiarów, oznaczenia i metody badań pokładowych szelek bezpieczeństwa i lin bezpieczeństwa

PN-EN ISO 13297:2002

Tytuł

Małe statki -- Systemy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące projektowania, budowy i instalacji niskonapięciowych systemów elektrycznych prądu przemiennego, pracujących przy napięciach znamionowych jednofazowych 250 V lub niższych na małych jednostkach pływających do 24 m długości.
W załącznikach podano wymagania dotyczące przewodów i określono postać informacji i instrukcji, które powinny zostać włączone do instrukcji dla właściciela

PN-EN ISO 13590:2005

Tytuł

Małe statki -- Skutery wodne -- Wymagania dotyczące konstrukcji i instalacji

Abstrakt

Określono wymagania dla skuterów wodnych dotyczące konstrukcji i instalacji tabliczki producenta, systemu instalacji benzynowej, systemu elektrycznego, systemu sterowania, wentylacji, konstrukcji kadłuba i pływalnośći, wymagania dotyczące stateczności, wolnej burty i instrukcję dla właściciela.
Podano definicje 16 terminów

PN-EN ISO 13929:2002

Tytuł

Małe statki -- Urządzenia sterowe -- Systemy łączników zębatych

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące konstrukcji, działania i instalowania systemów sterowania z łącznikami zębatymi oraz badań odbiorczych instalacji różnych typów sterowania, stosowanych na małych jednostkach pływających o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 14509-1:2010

Tytuł

Małe statki -- Rozprzestrzenianie się w powietrzu dźwięku emitowanego przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Metody pomiaru przy przejściu jednostki

Abstrakt

Określono warunki uzyskania powtarzalnych i porównywalnych wyników pomiarów poziomu maksymalnego ciśnienia akustycznego dźwięku rozprzestrzającego się w powietrzu podczas poruszania się jednostek rekreacyjnych o długości kadłuba do 24m z napędem mechanicznym z silnikami wbudowanymi na stałe, z przekładniami Z i z silnikami przyczepnymi oraz skuterów wodnych.
Określono również wymagania dotyczące badań typu, przeprowadzanych na jednostkach znormalizowanych z zainstalowanymi silnikami z przekładnią Z z integralnym układem wydechowym i z silnikami przyczepnymi

PN-EN ISO 14509-2:2007

Tytuł

Małe statki -- Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 2: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana na jednostce odniesienia

Abstrakt

Określono procedury do oszacowania dźwięku emitowanego przez jednokadłubowe jednostki z napędem mechanicznym o długości do 24 m zgodnie z jedną z dwóch alternatywnych metod zdefiniowanych w załączniku A i B

PN-EN ISO 14509-3:2009

Tytuł

Małe statki -- Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów(oryg.)

Abstrakt

Określono procedury oceny emisji dźwięku na jednokadłubowych jednostkach rekreacyjnych z napędem mechanicznym o długości do 24 m, których kadłub ma liczbę Froude`a większą niż 1,1, z wyłączeniem skuterów wodnych

PN-EN ISO 14895:2005

Tytuł

Małe statki -- Kuchnie grzewcze na paliwo ciekłe

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące konstrukcji i instalacji kuchni grzewczych ogólnego stosowania na paliwo ciekłe przy ciśnieniu atmosferycznym, stosowanych na małych jednostkach pływających o długości kadłuba do 24 m. Wykluczono kuchenne urządzenia grzewcze kempingowe

PN-EN ISO 14945:2006

Tytuł

Małe statki -- Tabliczka producenta

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące materiału, znakowania, charakterystycznych rozmiarów, piktogramów i symboli, usytuowania i informacji

PN-EN ISO 14946:2005

Tytuł

Małe statki -- Nośność maksymalna

Abstrakt

Podano pozycje zaliczane do nośności małego statku o długości kadłuba do 24 m.
Umieszczono wymagania dotyczące rozmieszczenia członków załogi

PN-EN ISO 14946:2005/AC:2005

Tytuł

Małe statki -- Nośność maksymalna

Abstrakt

Dodano załącznik ZA (informacyjny)

PN-EN ISO 15083:2005

Tytuł

Małe statki -- Instalacje zęzowe

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące pomp lub urządzeń alternatywnych, przeznaczonych do usuwania naturalnie zbierającej się wody zęzowej, stosowanych na małych jednostkach pływających o długości kadłuba, LH, do 24 m. Norma nie określa wymagań dla pomp oraz systemów pomp awaryjnych.
Podano definicje 17 terminów

PN-EN ISO 15084:2005

Tytuł

Małe statki -- Kotwiczenie, cumowanie i holowanie -- Punkty mocowania

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące punktów mocowania łańcuchów, przewodów i lin do kotwiczenia, cumowania i holowania małych jednostek pływających o długości kadłuba do 24 m.
Nie określono punktów mocowania do holowania innych jednostek

PN-EN ISO 15085:2005

Tytuł

Małe statki -- Zapobieganie wypadnięciu człowieka za burtę i umożliwienie powrotu

Abstrakt

Określono konstrukcję jak i również budowę oraz wymagania wytrzymałości dla urządzeń bezpieczeństwa i planowanych zamierzeń zminimalizowania ryzyka przy wychyleniu za burtę oraz urządzenia ułatwiające powrót na statek.
Podano definicje 18 terminów

PN-EN ISO 15085:2005/A1:2009

Tytuł

Małe statki -- Zapobieganie wypadnięciu człowieka za burtę i umożliwienie powrotu(oryg.)

Abstrakt

Zmieniono tekst Rozdziału 16 Zmieniono tekst Rozdziału 17

PN-EN ISO 15584:2005

Tytuł

Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki benzynowe -- Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące projektowania i instalowania osprzętu paliwowego i elektrycznego w silnikach spalinowych benzynowych mających na celu zminimalizowanie wycieku paliwa oraz ochronę przed zapaleniem otaczających gazów łatwopalnych na małych jednostkach pływających o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 15652:2006

Tytuł

Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania dla małych łodzi z wbudowanym na stałe strugowodnym układem napędowym

Abstrakt

Określono minimalny poziom wymagań dotyczących konstrukcji, działania i instalowania systemów zdalnego sterowania dla wszystkich małych łodzi z napędem strugowodnym o masie mniejszej niż 1000 kg, z wyłączeniem skuterow wodnych

PN-EN ISO 16147:2005

Tytuł

Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki o zapłonie samoczynnym -- Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku

Abstrakt

Określono wymagania dotyczące projektowania i instalowania osprzętu paliwowego i elektrycznego na silnikach spalinowych o zapłonie samoczynnym, wbudowanych na stałe, mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku paliwa oraz ochronę przed wybuchem i rozprzestrzenianiem się ognia na małych jednostkach pływających o długości kadłuba do 24 m

PN-EN ISO 21487:2007

Tytuł

Małe statki -- Zbiorniki benzyny i oleju napędowego zainstalowane na stałe

Abstrakt

Określono wymagania dla projektowania i testowania zamontowanych na stałe zbiorników benzyny i oleju napędowego przeznaczonych do instalacji paliwowych silników spalania wewnętrznego

PN-EN ISO 21487:2007/AC:2009

Tytuł

Małe statki -- Zbiorniki benzyny i oleju napędowego zainstalowane na stałe

Abstrakt

Zmieniono Rozdział 2 i Podrozdział 7.2.4

PN-ISO 13342:2000

Tytuł

Małe statki -- Pomiar naporu statycznego silników przyczepnych

Abstrakt

Podano metodę pomiaru i deklarowania naporu naprzód i wstecz silników przyczepnych, wyznaczonego na uwięzi w celu określenia czy wymagane jest zabezpieczenie przed uruchomieniem z włączoną przekładnią, opisane w PN-EN ISO 11547

  • Dokument utworzony 30 listopada 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content