Świadectwa

Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:
 • do wglądu dowód osobisty,
 • kopia świadectwa zdrowia (oryginał do wglądu),
 • 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy,
 • opłata administracyjna w wysokości 25 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa eksperta ADN

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy (w przypadku eksperta ADN ds. gazów lub ds. przewozu chemikaliów),
 • oryginał poprzedniego świadectwo eksperta ADN
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2012 poz. 1045)

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 9 marca 2022
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content