Uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej

Uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej uprawnia do żeglugi po polskich śródlądowych drogach wodnych lub śródlądowych drogach wodnych innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich, w danym rejonie pływania.

W przypadku wprowadzenia przez państwo członkowskie dodatkowych lub ograniczonych wymagań technicznych na określonych drogach wodnych tego państwa, w celu dopuszczenia statku do żeglugi na tych drogach, należy uzyskać:

  • dodatkowy wpis do unijnego świadectwa zdolności żeglugowej albo
  • uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej – w przypadku posiadania ważnego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej bez wpisu, o którym mowa wyżej lub świadectwa, wydanego zgodnie z Konwencją żeglugi na Renie

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej na wniosek armatora, wydaje dla statku uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej, odnawia to świadectwo lub przedłuża termin jego ważności w przypadku gdy statek posiada ważne:

  • unijne świadectwo zdolności żeglugowej lub
  • świadectwo wydane zgodnie z art. 22 Konwencji z dnia 17 października 1868 r. o żegludze na Renie

Do wniosku, o którym mowa wyżej, załącza się:

  • zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej, w zakresie niezbędnym dla ustalenia czy statek spełnia dodatkowe lub ograniczone wymagania techniczne;
  • kopię unijnego świadectwa zdolności żeglugowej lub świadectwa wydanego zgodnie z Konwencją żeglugi na Renie.

Do wniosku o odnowienie albo przedłużenie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej należy załączyć także uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej.

Uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się, odnawia lub przedłuża termin jego ważności na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż okres ważności unijnego świadectwa zdolności żeglugowej lub świadectwa wydanego zgodnie z Konwencją żeglugi na Renie

Wniosek o wydanie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

  • Dokument utworzony 29 listopada 2021
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 4 marca 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content