Dodatkowe wymagania dotyczące konkretnych urządzeń używanych na pokładzie

Minimalne wymagania i warunki badania radarowej instalacji nawigacyjnej stosowanej w żegludze śródlądowej

Artykuł 1 Zakres stosowania Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla radarowych instalacji nawigacyjnych stosowanych w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej oraz warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi. Artykuł 2 Przeznaczenie radarowej instalacji nawigacyjnej Radarowa instalacja nawigacyjna musi ułatwiać żeglugę statku, dostarczając czytelnego obrazu radarowego jego pozycji względem boi (pław), linii […]

Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania wskaźników skrętu stosowanych w żegludze śródlądowej

Rozdział 1 Przepisy ogólne Artykuł 1.01 Zakres Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla wskaźników prędkości zmiany kursu w żegludze śródlądowej oraz warunki zbieżności badania z tymi wymogami minimalnymi. Artykuł 1.02 Przeznaczenie wskaźnika skrętu Wskaźnik skrętu przeznaczony jest do wspomagania nawigacji radarowej oraz wskazania stopnia skrętu statku w kierunku lewej lub prawej burty. […]

Wymogi dotyczące badania instalacji i działania radarowych instalacji nawigacyjnych i wskaźników skrętu w żegludze śródlądowej

Artykuł 1 Przepisy ogólne Testy instalacyjne i eksploatacyjne radarowych instalacji nawigacyjnych oraz systemów wskaźników skrętu muszą być przeprowadzane zgodnie z poniższymi przepisami. Zezwala się na instalację wyłącznie urządzeń posiadających homologację typu zgodnie z art. 6 część I lub art. 1.05 część II, lub posiadających homologację typu uznaną za równoważną. Do radarowej instalacji nawigacyjnej mogą być […]

Wymagania minimalne, wymagania dotyczące badań instalacji i działania sprzętu AIS śródlądowego w żegludze śródlądowej

Artykuł 1 Zatwierdzanie sprzętu AIS śródlądowego Sprzęt AIS śródlądowy musi spełniać wymagania normy testowej dla sprzętu AIS śródlądowego, Zgodność z wymaganiami poświadcza właściwy organ badaniem homologacji typu. Artykuł 2 Badania instalacji i działania pokładowego sprzętu AIS śródlądowego Instalując sprzęt AIS śródlądowego na pokładzie statku, należy przestrzegać następujących warunków: Sprzęt AIS śródlądowego może być zainstalowany wyłącznie […]

Wymagania minimalne, wymagania dotyczące badań instalacji i działania tachografów w żegludze śródlądowej

Artykuł 1 Homologacja tachografów Tachografy muszą spełniać wymogi niniejszego punktu. Zgodność jest poświadczana w drodze badania homologacji typu przez właściwy organ. Artykuł 2 Wymogi, które muszą być spełnione przez tachografy Ustalanie czasu żeglugi statkuAby określić nawigację według kryterium tak/nie, obroty śruby napędowej muszą być mierzone w odpowiednim miejscu. Jeżeli napęd jest inny niż za pomocą […]

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content