Podmioty upoważnione

Organ inspekcyjny może powierzyć wykonanie określonych czynności inspekcyjnych upoważnionym w tym celu podmiotom.

Podmiot upoważniony przekazuje wyniki z wykonanych czynności inspekcyjnych organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej.

W takim przypadku opłata za wykonanie tych czynności stanowi przychód wykonującego je podmiotu.

Podmioty upoważnione

Polski Rejestr Statków

Zakres upoważnienia

Czynności inspekcyjne statku
Czynności pomiarowe statku

Bureau Veritas

Zakres upoważnienia

Czynności inspekcyjne statku
Czynności pomiarowe statku

Československý Lloyd

Zakres upoważnienia

Czynności inspekcyjne statku
Czynności pomiarowe statku

Organ inspekcyjny może odstąpić od przeprowadzenia w całości lub w części inspekcji technicznej, jeżeli z dokumentu wydanego przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską wynika, że statek spełnia całkowicie lub częściowo wymagania techniczne.

WYKAZ INSTYTUCJI KLASYFIKACYJNYCH UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Polski Rejestr Statków

Lloyd's Register of Shipping

Germanischer Lloyd

Bureau Veritas

Registro Italiano Navale

Rosyjski Morski Rejestr Nawigacyjny

Podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych:

Uwaga!

Poniższe podmioty upoważnione są do wykonywania przeglądów technicznych statków innych niż podlegających inspekcji technicznej.

Polski Rejestr Statków

Szczecin
ul. Św. Ducha 5/3 U

Telefon

91-81-09-280

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

statki przeznaczone wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji – o mocy silnika powyżej 75 kW

Marcinkowski Andrzej

605-073-220

Szklarz Kazimierz

606-730-719

Zadrąg Wojciech

601-485-398 

Ceskoslovensky Lloyd

70-880 Szczecin
ul. Bałtycka 22n

Dariusz Nowak

tel. 48-666-200-606
tel./fax: 91-46-32-221

Zdzisław Moryń:

513-927-564

Kazimierz Szklarz:

606-730-719

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content