Cześć II przepisy dotyczące budowy statków, wyposażenia i sprzętu

Wymagania dotyczące budowy statków

Artykuł 3.01 Zasada podstawowa Statki muszą być zbudowane zgodnie z zasadami techniki budowy okrętów. Artykuł 3.02 Wytrzymałość i stateczność 1. Kadłub musi cechować się wystarczającą wytrzymałością w stosunku do obciążeń, na jakie jest narażony w normalnych warunkach. a) W przypadku statków nowo zbudowanych lub dokonania przebudowy mogącej mieć wpływ na wytrzymałość statku odpowiednią wytrzymałość wykazuje […]

Prześwit bezpieczny, wolna burta i podziałki zanurzenia

Artykuł 4.01 Prześwit bezpieczny 1. Prześwit bezpieczny musi wynosić co najmniej 300 mm. 2. W przypadku statków z otworami bez możliwości strugoszczelnego i odpornego na działanie warunków atmosferycznych zamknięcia, oraz statków pływających z odkrytymi ładowniami, prześwit bezpieczny musi być zwiększony tak, aby każdy z tych otworów był oddalony o co najmniej 500 mm od wodnicy […]

Właściwości manewrowe

Artykuł 5.01 Przepisy ogólne Statki i zestawy muszą dysponować wystarczającą zdolnością żeglugową i właściwościami manewrowymi. Statki bez napędu mechanicznego podlegające holowaniu muszą spełniać szczególne wymagania organu inspekcyjnego. Statki z napędem mechanicznym i zestawy muszą spełniać wymagania podane w art. 5.02 do 5.10. Artykuł 5.02 Próby w ruchu Zdolność żeglugową i właściwości manewrowe sprawdza się za […]

Urządzenia sterowe

Artykuł 6.01 Wymogi ogólne Statki muszą być wyposażone w niezawodne urządzenie sterowe zapewniające osiągnięcie co najmniej właściwości manewrowych określonych w rozdziale 5. Urządzenia sterowe napędzane silnikowo muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający niezamierzone przestawienie steru. Łączne urządzenie sterowe musi być dostosowane do stałych przechyłów statku do 15 ° oraz temperatur otoczenia od -20 °C do […]

Sterówka

Art 7.01 Przepisy ogólne Sterówki muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający sternikowi stałe wypełnianie zadań podczas żeglugi. W normalnych warunkach eksploatacyjnych poziom szumów własnych na stanowisku sterowania mierzony na wysokości głowy sternika nie może przekraczać 70 dB(A). W przypadku jednoosobowych stanowisk radarowych sternik musi mieć możliwość wykonywania swoich zadań w pozycji siedzącej, natomiast ustawienie wszystkich […]

Wymogi dotyczące budowy maszyn

Artykuł 8.01 Przepisy ogólne Maszyny i ich osprzęt należy projektować, budować i instalować zgodnie z zasadami techniki.  Ekspert sprawdza zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do eksploatacji statku w celu sprawdzenia, że są bezpieczne w eksploatacji: przed ich uruchomieniem po raz pierwszy; przed ich ponownym uruchomieniem po istotnej modyfikacji lub naprawie; oraz regularnie co najmniej raz na pięć […]

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych

Artykuł 9.00 Definicje Do celów niniejszego rozdziału mają zastosowanie następujące definicje ‘silnik spalinowy’: przetwornik energii inny niż turbina gazowa, przeznaczony do przebudowy energii chemicznej (wprowadzanej) w energię mechaniczną (wyjściową) w proces spalania wewnętrznego; obejmuje, w miejscu instalacji, układ kontroli emisji oraz interfejs komunikacyjny (sprzęt i komunikaty) między elektroniczną jednostką sterującą (lub takimi jednostkami); ‘homologacja typu’ […]

Urządzenia i instalacje elektryczne

Artykuł 10.01 Postanowienia ogólne Części instalacji, dla których nie ma szczegółowych wymagań, mają zadowalający poziom bezpieczeństwa, jeżeli zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującą normą europejską lub z wymaganiami uprawnionej instytucji klasyfikacyjnej.Wymagane dokumenty należy przedłożyć komisji inspekcyjnej. Poniższe dokumenty wizowane przez komisję inspekcyjną należy przechowywać na pokładzie: orientacyjne schematy dotyczące kompletnej instalacji elektrycznej; schematy głównej i awaryjnej […]

Wyposażenie

Artykuł 13.01 Wyposażenie kotwiczne 1. Statki przeznaczone do przewozu towarów, wyłączając barki pchane przewożone statkiem, o długości L co najwyżej 40 m, muszą być wyposażone w kotwice dziobowe o masie całkowitej P obliczonej według następującego wzoru: P = k * B * T [kg] W powyższym wzorze:k to współczynnik uwzględniający zarówno zależność między L i […]

Bezpieczeństwo na stanowiskach roboczych

Artykuł 14.01 Przepisy ogólne Statki są zbudowane, zaprojektowane i wyposażone tak, aby zapewnić na nich bezpieczną pracę załogi oraz korzystanie z kładek. Urządzenia zamontowane na stałe, które są niezbędne do pracy na statku, są tak rozplanowane, rozmieszczone i zabezpieczone, aby umożliwić ich łatwe i bezpieczne działanie, użytkowanie i konserwację. W razie potrzeby elementy ruchome i […]

Pomieszczenie dla załogi

Artykuł 15.01 Przepisy ogólne Na statkach muszą znajdować się pomieszczenia dla załogi dla osób zazwyczaj mieszkających na pokładzie, a przynajmniej dla załogi minimalnej. Pomieszczenia muszą być zaprojektowane, urządzone i wyposażone w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom wynikającym z bezpieczeństwa, zdrowia i wygody osób na pokładzie.Pomieszczenia muszą być łatwo i w bezpieczny sposób dostępne oraz wystarczająco […]

Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze zasilane paliwem

Artykuł 13.01 Przepisy ogólne Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze zasilane gazem płynnym muszą spełniać wymogi określone w rozdziale 14. Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze wraz z osprzętem muszą być zaprojektowane i zainstalowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia nawet w przypadku przegrzania; muszą one być instalowane w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie się […]

Instalacja gazu płynnego dla celów gospodarczych

Artykuł 17.01 Przepisy ogólne Zasadniczymi elementami instalacji gazu płynnego są: jednostka zasilania, w skład której wchodzą jeden lub więcej zbiorników gazu, jeden lub więcej regulatorów ciśnienia, system rozdzielczy i odbiorniki gazu.Zbiorniki rezerwowe lub puste znajdujące się poza jednostką zasilającą nie mogą być częścią instalacji.Ma do nich zastosowanie, odpowiednio, art. 17.05. Instalacje mogą być zasilane wyłącznie […]

Pokładowe oczyszczalnie ścieków

Artykuł 18.00 Definicje W tym rozdziale: ‘pokładowa oczyszczalnia ścieków’: oznacza oczyszczalnię ścieków o niewielkich rozmiarach, wykorzystywaną do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych gromadzonych na statku; ‘homologacja typu’: oznacza decyzję, poprzez którą właściwy organ potwierdza, że pokładowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania techniczne rozdziału 18; ’kontrola specjalna’: oznacza procedurę przeprowadzaną zgodnie z art. 18.09, poprzez którą właściwy organ upewnia […]

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content