Instrukcje dotyczące stosowania normy technicznej

Eksperci i osoby kompetentne

Eksperci Badania odbiorcze, które wymagają specjalistycznej wiedzy ze względu na złożoność systemów lub wymagany poziom bezpieczeństwa, muszą przeprowadzić eksperci. Do przeprowadzania takich testów odbiorczych upoważnione są następujące osoby lub instytucje: Instytucje klasyfikacyjne, które posiadają niezbędną wiedzę specjalistyczną wewnętrzną lub które ponoszą odpowiedzialność, na podstawie udzielonego im upoważnienia, za powoływanie osób lub instytucji zewnętrznych i posiadają […]

Minimalna grubość kadłuba dla barek holowanych

Podczas przeprowadzanych okresowych inspekcji barek, które są wyłącznie holowane, organ inspekcyjny może zezwolić na niewielkie odchylenia od wartości określonych w art. 3.02 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do minimalnej grubości poszycia kadłuba. Odchylenia te nie powinny przekraczać 10 %, a minimalna grubość kadłuba nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Odchylenia należy zaznaczyć w […]

Montaż płyt nakładkowych na kadłubie

1. Cel instrukcji Instrukcje te zostały opracowane w celu zapewnienia jasności zasad zachowania wytrzymałości kadłuba (art. 3.02 ust. 1) oraz wymiany i naprawy poszycia kadłuba (art. 3.02 ust. 1 lit. c), zdanie ostatnie i art. 19.02 ust. 1 lit. d)). Niniejsza instrukcja dotyczy montażu nowych płyt nakładkowych. 2. Zasady ogólne Istnieją dwa różne rodzaje płyt […]

Minimalna wskazana prędkość naprzód, właściwości hamowania oraz właściwości ruchu wstecz

(art. 5.06, 5.07 i 5.08w związku z art. 5.02 ust. 1, 5.03 ust. 1, 5.04 i 21.06) 1. Minimum wskazana prędkość ruchu naprzód zgodnie z art. 5.06 Zgodnie z art. 5.06 ust. 1 prędkość względem wody jest wystarczająca, jeżeli osiąga wartość co najmniej 13 km/h. Podczas prób konieczne jest spełnienie następujących warunków w taki sam […]

Zdolność wykonania manewru omijania i właściwości zwrotu

(art. 5.09 i 5.10 w związku z art. 5.02 ust. 1, 5.03 ust. 1, 5.04 i 21.06) 1. Warunki ogólne i warunki graniczne dotyczące próby wykonania manewru omijania Zgodnie z art. 5.09 statki i zestawy muszą być zdolne do wykonania manewru omijania w odpowiednim czasie, a właściwości te wykazuje się za pomocą manewrów omijania przeprowadzanych […]

Pomiary hałasu

1. Przepisy ogólne Dla potrzeb kontroli maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego hałasu podanego w niniejszym Standardzie, należy określić mierzone wartości, procedury pomiaru oraz warunki ilościowego i powtarzalnego rejestrowania poziomów ciśnienia akustycznego hałasu zgodnie z pkt 2 i 3. 2. Przyrządy pomiarowe Przyrząd pomiarowy musi spełniać wymagania klasy 1 zgodnie z normą europejską EN 616721 : 2003. […]

Odpowiednie środki pomocnicze do obserwacji strefy ograniczonej widoczności

1. Wstęp Z wielu powodów, czy to ze względu na konstrukcję statku, czy też na ładunek, nieograniczona widoczność dookólna ze sterówki jest w sposób nieunikniony ograniczona w mniejszym lub większym stopniu. Ograniczenia dotyczą sektorów w płaszczyźnie poziomej (kąt azymutu między 0 a 360° względem przedniej osi statku oraz w płaszczyźnie pionowej (kąt wysokości między -90 […]

Instalacje do gromadzenia zużytego oleju

(art. 8.09) Istniejące statki, o których mowa w art. 32.02 ust. 1, których zainstalowane na stałe zęzowe systemy pompujące i odwadniające oraz statyczne separatory oleju zostały usunięte z ich maszynowni, nie spełniają już wymagań artykułu 5.07 RVIR obowiązującego na dzień 31.12.1994r. Zgodnie z przepisami przejściowymi statki te muszą być wyposażone w zbiornik do zbierania zużytego […]

Specjalne kotwice o obniżonej masie

Część 1 Dopuszczone kotwice specjalne W tabeli poniżej wymienione zostały specjalne kotwice o obniżonej masie, które zostały dopuszczone do eksploatacji przez właściwe organy zgodnie z art. 13.01 ust. 5. Numer kotwicy Dopuszczalne obniżenie masy kotwicy w % Właściwy organ 1. HA-DU 30% Niemcy 2. D’Hone Spezial 30% Niemcy 3. Pool 1 (hol) 35% Niemcy 4. […]

Automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe

(art. 13.04 ust.1-4) Specjalne automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe, o których mowa w art. 13.04 ust. 1 i 4 powinny spełniać następujące wymagania: Automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe powinny być gotowe do użytku przez cały czas przebywania ludzi na pokładzie. Ich uruchomienie nie powinno wymagać żadnych dodatkowych czynności ze strony członków załogi. Należy stale utrzymywać niezbędne ciśnienie […]

Prędkość sterowania statku poruszającego się siłą własnego napędu

(art. 13.05 ust. 2 lit. a), art. 19.07 ust. 1, art. 28.04 ust. 1 lit. a) Wpisz tytuł Prędkość sterowną statku poruszającego się siłą własnego napędu zgodnie z art. 13.05 ust. 2 lit. a), art. 19.07 ust. 1 i art. 28.04 ust. 1 lit. a) uznaje się za wystarczającą, jeżeli — w przypadku używania dziobowego […]

Odpowiedni system alarmu przeciwpożarowego

(art. 13.05 ust. 3, art. 19.11 ust. 18, art. 29.10 ust. 1) Istalacje alarmowe przeciwpożarowe uznaje się za odpowiednie, jeśli spełniają następujące warunki. 0. Elementy składowe System alarmu przeciwpożarowego składa się z: systemu czujek pożarowych; systemu wskaźników pożaru; centralki sygnalizacji pożarowej ;oraz zewnętrznego źródła zasilania energią. System czujek pożarowych może być podzielony na jedną lub […]

Zastosowanie wymagań rozdziału 19

Zastosowanie wymagań rozdziału 19 Podziały lokalne Przepisy przejściowe dotyczące obudów wykonanych z daszków lub podobnych instalacji ruchomych (art. 19.02 ust. 5, art. 19.03 ust. 5) 1. Podziały lokalne (art. 19.02 ust. 5) Zgodnie z art. 19.02 ust. 5 możliwe jest, że lokalne podziały wodoszczelne, takie jak dzielone poprzecznie zbiorniki dna podwójnego o długości większej niż […]

Szczególne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się

(art. 1.01 ust. 12.2, art. 19.01 ust. 4 , art. 19.06 ust. 3-5, 9, 10, 13 i 17, art. 19.08 ust. 3, art. 19.10 ust. 3, art. 19.13 ust. 1-4) 1. Wprowadzenie Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się są większe niż innych pasażerów. Zostały one uwzględnione w wymaganiach określonych w rozdziale […]

Przepisy szczególne dotyczące statków pasażerskich

Artykuł 19.01 Przepisy ogólne Następujące przepisy nie mają zastosowania: artykuł 3.02 ust. 1 lit. b); artykuły 4.01–4.03; artykuł 8.08 ust. 2 zdanie drugie, i ust. 7; artykuł 10.14 ust. 3 zdanie drugie przy napięciu znamionowym powyżej 50V. Zakazuje się stosowania następujących urządzeń na statkach pasażerskich: lamp zasilanych gazem płynnym lub paliwem płynnym zgodnie z art […]

System instrukcji bezpieczeństwa

(art. 19.06 ust. 7; art. 29.09 lit d) 1. Przepisy ogólne Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami statki pasażerskie oraz statki o dużej prędkości powinny posiadać odpowiednie systemy umożliwiające wyraźną identyfikację dróg ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych, kiedy skuteczność standardowego oświetlenia awaryjnego jest mniejsza z powodu obecności dymu. Tego rodzaju systemy powinny mieć formę oświetlenia dolnego (ang. […]

Odpowiednie przeciwgazowe urządzenia ostrzegawcze

(art. 19.15 ust. 8) Zgodnie z art. 32.02 ust. 2 i 32.05 ust. 5 (w obu przypadkach są to przepisy przejściowe do art. 19.01 ust. 2 lit. e) instalacje gazu płynnego (LPG) do użytku domowego znajdujące się na pokładach istniejących statków pasażerskich mogą być eksploatowane tylko do czasu pierwszego odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po dniu […]

System sprzęgania i urządzenia sprzęgające przeznaczone dla jednostek przemieszczających lub przemieszczanych w zestawach sztywnych

(art. 21.01, 21.02, 21.06, 21.07) Oprócz wymagań określonych w rozdziale 21 należy przestrzegać odpowiednich przepisów władz nawigacyjnych obowiązujących w państwach członkowskich. 1. Wymagania ogólne Każdy system sprzęgania musi zapewnić sztywne sprzężenie wszystkich jednostek w zestawie, tj. w przewidywanych warunkach pracy urządzenie sprzęgające musi uniemożliwiać ruch wzdłużny lub poprzeczny między statkami, tak aby dany zestaw mógł […]

Zbiorniki paliwa na urządzeniach pływających

(art. 8.05 ust. 1 i art. 22.02 ust. 1 lit. d) Zgodnie z art. 8.05 ust. 1 zbiorniki paliwa stanowią integralną część kadłuba albo są do niego trwale przytwierdzone. Zbiorniki paliwa dla silników urządzeń roboczych na urządzeniach pływających nie muszą stanowić integralnej części kadłuba ani być do niego trwale przytwierdzone. Zbiorniki przenośne mogą być używane, […]

Statki rekreacyjne

(art. 26.01 ust. 2 w związku art. 7.02, art. 8.05 ust. 5, art. 8.08 ust. 2 i art.8.10) 1. Przepisy ogólne Statki rekreacyjne – statki rekreacyjne o długości do 24 metrów, które są wprowadzone do obrotu, muszą spełniać wymogi dyrektywy 2013/53/UE. Zgodnie z art. 3 w związku z art. 2 niniejszej dyrektywy Statki rekreacyjne o […]

Próba pływalności, przegłębienia i stateczności rozdzielonych części statku

(art. 28.04, w związku z art. 27.02 i art 27.03) Podczas prób pływalności, przegłębienia i stateczności części statku, które zostały rozdzielone zgodnie z art. 28.04 ust. 2 lit. a), zakłada się, że obie części zostały wcześniej częściowo lub w całości rozładowane lub że kontenery wystające poza zrębnicę luku zostały odpowiednio zabezpieczone przed poślizgiem. W przypadku […]

Wyposażenie statków, które muszą być eksploatowane zgodnie ze standardami S1 i S2

(art. 31.01, 31.02 i 31.03) 1. Wprowadzenie ogólne Zgodnie z art. 31.01, statki, które mają być eksploatowane według standardów S1 i S2, powinny spełniać wymagania przepisów rozdziału 31. Organ inspekcyjny potwierdza zgodność danego statku z wymaganiami przepisów w świadectwie zdolności żeglugowej. Przepisy te stanowią uzupełniające wymagania dotyczące wyposażenia i obowiązują obok wymagań, które statek musi […]

Stosowanie przepisów przejściowych

(rozdziały 19-30, rozdział 32 i rozdział 33) 1. Stosowanie przepisów przejściowych przy łączeniu części jednostek 1.1 Zasady W przypadku gdy łączone są części różnych statków, ochronę obecnego stanu rzeczy przyznaje się jedynie dla tych części, które są przynależne do statku zachowującego swoje świadectwo zdolności żeglugowej. Tym samym na przepisy przejściowe można powoływać się jedynie w […]

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content