Inspekcja techniczna

schemat

Wniosek o przeprowdzenie inspekcji technicznej

Zgodnie z zapisem art. 34b ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 z późn. zm.)

W celu wydania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej statek, o którym mowa w art. 30, podlega inspekcji technicznej, przeprowadzanej na wniosek armatora.

Inspekcję techniczną przeprowadza się dla ustalenia, czy statek spełnia wymagania techniczne w zakresie budowy statków, ich stałych urządzeń, wyposażenia, właściwości manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem.

Armator statku składa do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej statku według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz. U. z 2019 r., poz. 842 ).

Po dokonaniu czynności inspekcyjnych przez komisję inspekcyjną lub upoważniony podmiot do wykonywania czynności z zakresu inspekcji technicznej statku, na podstawie wyników z przeprowadzonych czynności inspekcyjnych – organ inspekcyjny wydaje zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji statku.

Armator udostępnia do wglądu następujące dokumenty:

 • dokument rejestracyjny statku;
 • świadectwo pomiarowe;
 • poprzedni dokument bezpieczeństwa (świadectwo zdolności żeglugowej, atest reński, wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej itp.)
 • zaświadczenie o nadaniu numeru ENI lub oświadczenie, że statek nigdy nie miał nadanego numeru ENI;
 • świadectwo klasy;
 • informacja o stateczności;
 • opis urządzenia sterowego;
 • planów i danych dotyczących napędów maszyny sterowej oraz sterowania;
 • danych maszyny sterowej;
 • schematu instalacji elektrycznej;
 • opisu regulatora prędkości obrotu;
 • instrukcji obsługi i utrzymania urządzenia sterowego;
 • orientacyjne schematy dotyczące kompletnej instalacji elektrycznej;
 • schematy głównej i awaryjnej tablicy rozdzielczej oraz rozdzielniz najistotniejszymi danymi technicznymi, takimi jak natężenie prąduznamionowego urządzeń zabezpieczających, przyrządy rozdzielcze;
 • dane dotyczące mocy eksploatowanych urządzeń elektrycznych;
 • rodzaje kabli z podaniem ich przekrojów;
 • bilans mocy;
 • megaatest;
 • zaswiadczenie z kontroli gaśnic;
 • zaswiadczenie z kontroli stałych systemów przeciwpożarowych;
 • zaświadczenie z kontroli urządzeń dzwigowych;
 • zaświadczenie o badaniu zbiorników ciśnieniowych;
 • protokół odbiorczy instalacji gazu płynnego i instalacji gazowego sytemu alarmowego;
 • instrukcja bezpieczeństwa statku;
 • świadectwo instalacji i działania sprzętu radarowego i wskaźnika zwrotu;
 • dokument homologacji typu silnika;
 • instrukcje producenta silnika dotyczące monitorowania częścii parametrów silnika istotnych w zakresie emisji spalin
 • protokół parametrów silnika;

Powyższe dokumenty wymagane są w zależności od rodzaju i przeznaczenie statku.

Komisja może wymagać innych dokumentów nie wymienionych powyżej.

Armator przedstawia do inspekcji technicznej statek w stanie niezaładowanym, czystym i wyposażonym.
Podczas inspekcji armator udziela koniecznej pomocy członkom komisji inspekcyjnej, w szczególności zobowiązując do tego załogę statku, a także umożliwia wgląd w te części kadłuba statku oraz urządzenia, które nie są bezpośrednio dostępne i widoczne.

Po przeprowadzeniu inspekcji technicznej wydaje się zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej.

Zakres inspekcji technicznej

Techniczna Komisja Inspekcyjna przeprowadza inspekcję techniczną statku w zakresie:

 • budowy statku i jego kadłuba, w szczególności jego wytrzymałości i stateczności;
 • budowy maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa;
 • prześwitu bezpiecznego, wolnej burty, w tym minimalnej wolnej burty, oraz znaków i podziałek zanurzenia;
 • właściwości manewrowych;
 • urządzeń sterowych;
 • sterówki;
 • budowy maszyn;
 • emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych;
 • urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • wyposażenia;
 • bezpieczeństwa w miejscu pracy;
 • pomieszczeń dla załogi;
 • urządzeń grzewczych, do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem;
 • instalacji gazu płynnego dla celów gospodarczych
 • pokładowych oczyszczalni ścieków

Przy przeprowadzeniu inspekcji technicznej stosuje się minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, określone w załączniku II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str 15), zwanej dalej „dyrektywą”.

Inspekcję techniczną przeprowadza się z uwzględnieniem instrukcji dotyczących stosowania norm technicznych oraz przepisów przejściowych, zawartych w załączniku II do dyrektywy w sposób określony w załączniku II dyrektywy, w części II, w rozdziale:

 • 3 – w zakresie budowy statku ;
 • 4 – w zakresie prześwitu bezpiecznego, wolnej burty i podziałek zanurzenia ;
 • 5 – w zakresie właściwości manewrowych ;
 • 6 – w zakresie urządzeń sterowych ;
 • 7 – w zakresie sterówki ;
 • 8 – w zakresie budowy maszyn ;
 • 9 – w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych ;
 • 10 – w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych ;
 • 13 – w zakresie wyposażenia ;
 • 14 – w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy ;
 • 15 – w zakresie pomieszczeń dla załogi ;
 • 16 – w zakresie urządzeń grzewczych do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem ;
 • 17 – w zakresie instalacji gazu płynnego dla celów gospodarczych ;
 • 18 – w zakresie pokładowych oczyszczalni ścieków.

Inspekcja techniczna obejmuje również sprawdzenie spełnienia przez urządzenia używane na pokładzie statku, w szczególności przez radarowy sprzęt nawigacyjny, wskażniki skrętu, sprzęt Automatycznego Systemu Identyfikacji statków (AIS) śródlądowego, tachografy, dodatkowych wymagań dotyczących konkretnych urządzeń, októrych mowa w części II załącznika II dyrektywy, o ile statek posiada takie urządzenia.

Inspekcję techniczną przeprowadza się ponadto dla:

 • statków pasażerskich w sposób określony w części III rozdziału 19 i 20 załącznika II do dyrektywy ;
 • statków przeznaczonych do łączenia w zestawy pchane, holowane lub sprzężone w sposób określony w rozdziale 21 części III załącznika II do dyrektywy ;
 • urządzeń pływających w sposób określony w rozdziale 22 części III załącznika II do dyrektywy ;
 • łodzi roboczych w sposób określony w rozdziale 23 części III załącznika II do dyrektywy ;
 • tradycyjnych jednostek pływających w sposób określony w rozdziale 24 cześci III załącznika II do dyrektywy ;
 • statków morskich w sposób określony w rozdziale 25 części III załącznika II do dyrektywy
 • statków pływających po drogach wodnych w rejonie 4 określają przepisy części II rozdziału 19b załącznika II do dyrektywy ;
 • statków rekreacyjnych w sposób określony w rozdziale 26 części III załącznika II do dyrektywy ;
 • kontenerowców w sposób określony w rozdziale 27 części III załącznika II do dyrektywy ;
 • statków dłuższych niż 110 metrów w sposób określony w rozdziale 28 części III załącznika II do dyrektywy ;
 • statków o dużej prędkości w sposób określony w rozdziale 29 części III załącznika II do dyrektywy ;
 • statków wyposażonych w urządzenia napędowe lub mechanizmy pomocnicze napędzane paliwami o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 55 st. C w sposób określony w roszdziale 30 części III załącznika II do dyrektywy ;
 • statków pływających przy minimalnej liczbie członków załogi w sposób określony w rozdziale 31 części III załącznika II do dyrektywy
Sposób przeprowadzenia inspekcji technicznej reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016r., ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.

Opłaty za czynności inspekcyjne

Wysokość opłat za poszczególne czynności inspekcyjne statku określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz. U. z 2019r., poz. 842)

Poniżej tabela z wysokościami opłat za czynności inspekcyjne.

Tabela nr 1. opłata za czynności inspekcyjne

PktZakres inspekcji statkuWysokość opłaty
w polskich złotych
1

budowa:

 1. statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałość i stateczność,
 2. maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa;
1200
2prześwit bezpieczny, wolna burta, w tym minimalna wolna burta, oraz znaki i podziałki zanurzenia300
3właściwości manewrowe900
4urządzenia sterowe600
5sterówka400
6budowa maszyn900
7emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych500
8urządzenia i instalacje elektryczne600
9wyposażenie500
10spełnianie wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy300
11pomieszczenia dla załogi300
12urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodzenia zasilane paliwem300
13instalacje gazu płynnego dla celów gospodarczych300
14pokładowe oczyszczalnie ścieków300
15radarowy sprzęt nawigacyjny i wskaźniki skrętu300
16sprzęt Aytomatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego300
17tachografy300

Tabela nr 2. wskaźniki korygujące opłaty za czynności inspekcyjne

Obliczoną według tabeli nr 1 sumę opłat należnych za poszczególne czynności inspekcyjne należy pomnożyć przez odpowiedni wskaźnik korygujący, ustalony dla rodzaju statku oraz rejonu pływania.

PktRodzaj statkuWskaźnik
korygujący
Wszystkie statki
1.dopuszczone do żeglugi w rejonie 11,20
2.dopuszczone do żeglugi w rejonie 21,10
3.dopuszczone do żeglugi w rejonie 3 i 41,00
Statki towarowe bez własnego napędu mechanicznego
1.barki do 500 t0,50
2.barki powyżej 500 t do 1500 t0,75
3.barki powyżej 1500 t1,00
Statki towarowe z własnym napędem mechanicznym
4.barki motorowe do 500 t0,75
5.barki motorowe powyżej 500 t do 1500 t1,00
6.barki motorowe powyżej 1500 t1,15
7.zbiornikowce z napędem do 500 t1,20
8.zbiornikowce z napędem powyżej 500 t do 1500 t1,25
9.zbiornikowce z napędem powyżej 1500 t1,30
Holowniki pchacze i lodołamacze
10.o łącznej mocy maszyn do 250 kW0,75
11.o łącznej mocy maszyn powyżej 250 kW do 500 kW1,00
12.o łącznej mocy maszyn powyżej 500 kW do 1500 kW1,25
13.o łącznej mocy maszyn powyżej 1500 kW1,50
Inne statki motorowe i żaglowe oraz łodzie robocze bez napędu mechanicznego
14.o wyporności do 60 m30,50
15.o wyporności powyżej 60 m30,80
15.statek do połowu ryb o wyporności do 60 m3 z własnym napędem0,75
17.statek do połowu ryb o wyporności powyýej 60 m3 z własnym napędem1,00
Promy motorowe
18.o nośności do 75 pasażerów1,00
19.o nośności od 76 do 400 pasażerów1,25
20.o nośności powyżej 400 pasażerów1,50
Statki pasażerskie
21.statek wycieczkowy o nośności do 75 pasażerów1,00
22.statek wycieczkowy o nośności od 76 do 400 pasażerów1,25
23.statek wycieczkowy o nośności powyżej 400 pasażerów1,50
24.statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności do 75 pasażerów1,25
25.statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności od 76 do 400 pasażerów1,50
26.statek kabinowy z miejscami sypialnymi o nośności powyżej 400 pasażerów1,60

Kalkulator opłat

 • Dokument utworzony 29 listopada 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 marca 2022
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content