Statut prawny Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.)

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jako terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej i utworzony został rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów (Dz. U. z 2018 r. poz.1841).

Organizację i zakres działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie określa statut organizacyjny wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 32 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (Dz. Urz. MGMiŻŚ pod poz. 32 w roku 2018.)

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 32 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r.

Zarządzenie nr 32 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Załącznik do zarządzenia Nr 32 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r. (poz. 32)

  • Dokument utworzony 22 listopada 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content