Przepisy szczególne dotyczące jednostek wyposażonych w urządzenia napędowe lub mechanizmy pomocnicze napędzane paliwami o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 55 stopni C

Artykuł 30.01

Przepisy ogólne

 1. Dla celów niniejszego rozdziału “urządzenia napędowe i mechanizmy pomocnicze” oznaczają urządzenia napędzane paliwami, obejmujące:
  1. zbiorniki paliwa i przyłącza zbiornika,
  2. systemy przygotowania gazu,
  3. orurowanie i zawory,
  4. silniki i turbiny,
  5. systemy kontroli, nadzoru i bezpieczeństwa.
 2. W drodze odstępstwa od art. 8.01 ust. 3 i art. 8.05 ust. 1,6,9,11 i 12 oraz przepisów rozdziału 9, systemy napędowe i pomocnicze działające na paliwach o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 55 °C mogą być instalowane na jednostkach, pod warunkiem że spełnione są wymagania dla tych paliw określone w niniejszym rozdziale i załączniku 8.
 3. Systemy napędowe i pomocnicze zgodnie z ust. 2 muszą być skonstruowane i zainstalowane pod nadzorem organu inspekcyjnego.
 4. W celu wykonania zadań wynikających z niniejszego rozdziału, organ inspekcyjny może zatrudnić służbę techniczną zgodnie z art. 30.07.
 5. Przed uruchomieniem napędu lub systemu pomocniczego zgodnie z ust. 2 należy przedłożyć organowi inspekcyjnemu następujące dokumenty:
  1. ocenę ryzyka zgodnie z załącznikiem 8,
  2. opis systemu napędowego lub pomocniczego,
  3. rysunki systemu napędowego lub pomocniczego,
  4. schemat ciśnienia i temperatury w systemie,
  5. instrukcję obsługi zawierającą wszystkie stosowne procedury, przeznaczoną do praktycznego stosowania w systemie,
  6. plan bezpieczeństwa zgodnie z art. 30.03,
  7. kopię świadectwa kontroli określonego w art. 30.02 ust. 4.
 6. Kopie dokumentów wymienionych w ust. 5 powinny znajdować się na pokładzie.

Artykuł 30.02

Testowanie

 1. 1. System napędowy i pomocniczy działający na paliwach o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 55 °C powinien podlegać inspekcji przez organ inspekcyjny:
  1. przed uruchomieniem,
  2. przed ich ponownym uruchomieniem po istotnej modyfikacji lub naprawie; oraz
  3. regularnie co najmniej raz do roku.
   W procesie tym należy uwzględnić odpowiednie instrukcje producentów.
 2. Inspekcje, o których mowa w pkt 1 lit. a) i c), muszą obejmować co najmniej następujące elementy:
  1. wykonanie sprawdzenia zgodności systemu napędowego i pomocniczego z zatwierdzonymi rysunkami oraz, w przypadku późniejszych inspekcji, sprawdzenie, czy dokonano zmian w systemie napędowym lub pomocniczym,
  2. jeśli to konieczne, badanie funkcjonalne systemu napędowego i pomocniczego dla wszystkich możliwości eksploatacyjnych,
  3. inspekcję wzrokową i kontrolę szczelności wszystkich elementów systemu, w szczególności zaworów, rurociągów, węży, tłoków, pomp i filtrów,
  4. inspekcję wzrokową urządzeń elektrycznych i elektronicznych instalacji,
  5. sprawdzenie systemów sterowania, monitorowania i bezpieczeństwa.
 3. Inspekcje, o których mowa w ust. 1 lit. b), obejmują części wymienione w ust. 2.
 4. Dla każdej inspekcji zgodnie z ust. 1 wydaje się zaświadczenie o inspekcji opatrzone datą przeprowadzenia inspekcji.

Artykuł 30.03

Organizacja bezpieczeństwa

 1. Na pokładzie jednostek wyposażonych w system napędowy lub pomocniczy działający na paliwie, o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 55 °C, należy zapewnić plan bezpieczeństwa. Plan bezpieczeństwa powinien zawierać Systemy instrukcji bezpieczeństwa zgodne z ust. 2 i planem bezpieczeństwa zgodnie z ust. 3 jednostki.
 2. Systemy instrukcji bezpieczeństwa powinny zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. awaryjne wyłączenie systemu,
  2. środki, jakie należy podjąć w przypadku przypadkowego uwolnienia płynnego lub gazowego paliwa, na przykład podczas bunkrowania,
  3. środki podejmowane w przypadku pożaru lub innych zdarzeń na pokładzie,
  4. środki podejmowane w przypadku kolizji,
  5. użycie środków bezpieczeństwa,
  6. podniesienie alarmu,
  7. procedury ewakuacji.
 3. Plan bezpieczeństwa powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. obszary niebezpieczne,
  2. drogi ewakuacji, wyjścia ewakuacyjne i pomieszczenia gazoszczelne,
  3. sprzęt ratowniczy i łodzie towarzyszące,
  4. gaśnice przeciwpożarowe, systemy gaśnicze i instalacje tryskaczowe,
  5. systemy alarmowe,
  6. urządzenia sterujące wyłączników awaryjnych,
  7. klapy przeciwpożarowe,
  8. awaryjne źródła zasilania,
  9. sterowanie systemem wentylacji,
  10. sterowania przewodami paliwowymi,
  11. wyposażenie bezpieczeństwa.
 4. Instrukcja bezpieczeństwa powinna:
  1. być opatrzona odpowiednią pieczęcią, oraz
  2. być umieszczona w widocznym miejscu w jednym lub więcej punktów na pokładzie.

Artykuł 30.04

(bez treści)

Artykuł 30.05

Oznakowanie

Pomieszczenia operacyjne i części składowe układu muszą być odpowiednio oznakowane, tak aby było jasne, jakie paliwa są stosowane.

Artykuł 30.06

Niezależny układ napędowy

W przypadku automatycznego wyłączania układu napędowego lub części układu napędowego jednostka musi być w stanie wytworzyć prędkość sterową na własnym zasilaniu.

Artykuł 30.07

Służby techniczne

 1. Służby techniczne muszą spełniać wymagania normy europejskiej EN ISO 17020 : 2012.
 2. Producenci i dystrybutorzy systemów napędowych lub pomocniczych lub ich części nie mogą być uznawani za służby techniczne.
 3. Wiedza fachowa upoważnionej służby technicznej musi spełniać odpowiednie wymagania określone w załączniku 8.
 4. Monitorowanie i badania zgodnie z art. 30.01 i 30.02 mogą być przeprowadzane przez różne służby techniczne, pod warunkiem że w procesie tym zostanie uwzględniona cała wiedza specjalistyczna opisana w ust. 3.
 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content