Kamizelki i pasy ratunkowe

Terminy i definicje

indywidualne urządzenie wypornościowe

ubiór lub urządzenie, które poprawnie założone i stosowane w wodzie zapewnia użytkownikowi określoną wartość pływalności, zwiększającej prawdopodobieństwo przeżycia

materiał o pływalności naturalnej

materiał mający stałą gęstość mniejszą niż woda

indywidualne urządzenie wypornościowe samoczynne

indywidualne urządzenie wypornościowe , które zapewnia pływalność za pomocą trwałych środków (materiał o pływalności naturalnej) lub za pomocą odpowiednich środków (napełnianie gazem) uzyskiwaną dzięki mechanizmowi, który samoczynnie uruchamia się po zanurzeniu i który, z wyjątkiem kontroli i przygotowania typów napełnianych, nie wymaga dodatkowego działania użytkownika, pod warunkiem że jest założony prawidłowo

PFD napełniane automatycznie

indywidualne urządzenie wypornościowe , w którym napełnianie rozpoczyna się z chwilą zanurzenia bez jakiegokolwiek działania ze strony użytkownika podczas zanurzenia

PFD uruchamiane ręcznie

indywidualne urządzenie wypornościowe , w którym napełnianie jest wynikiem oddziaływania użytkownika na mechanizm

PFD nadmuchiwane

indywidualne urządzenie wypornościowe napełniane ustami w celu uzyskania pływalności

PFD z podwójnym zakładaniem

indywidualne urządzenie wypornościowe , dla którego po normalnym założeniu konieczne jest dodatkowe zakładanie lub regulacja do umieszczenia go w położeniu gotowym do działania

PFD typu kamizelka

indywidualne urządzenie wypornościowe pokrywające górną część tłowia uzytkownika, podobne do kamizelki

PFD typu kołnierz

indywidualne urządzenie wypornościowe zakładane wokół szyi i przymocowane paskiem do tułowia

światło sygnalizacyjne

urządzenie, które emituje światło w celu zwiększenia możliwości odnalezienia użytkownika

wielokomorowy system pływalności

system, który rozkłada pływalność, jaką zapewnia napełniana kamizelka ratunkowa, co najmniej na dwa oddzielne’segmenty, w taki sposób, że gdy nastąpi mechaniczne uszkodzenie jednego z nich, inne mogą nadal działać i zapewniać pływalność, tak aby podtrzymywać użytkownika podczas pobytu w wodzie

pokładowe szelki bezpieczeństwa i lina bezpieczeństwa

urządzenie, które umożliwia użytkownikowi bezpieczne przymocowanie się do trwałego miejsca na statku lub na brzegu w taki sposób, aby chronić go przed upadkiem do wody lub – jeśli użytkownik nie wpada do wody – chronić go przed oddzieleniem się od statku lub brzegu

linka asekuracyjna

odcinek liny, który można przywiązać lub w inny sposób przymocować do innej osoby lub do innego PFD, lub do innych obiektów, w taki sposób, aby utrzymywać użytkownika w pobliżu takiej osoby lub obiektu, mając na celu jej zlokalizowanie i w ten sposób ułatwienie ratowania

pętla ratownicza

urządzenie, które ułatwia ręczne wyciągnięcie osoby z wody

kaptur przeciwbryzgowy

osłona noszona lub umieszczona przed drogami oddechowymi użytkownika w celu zmniejszenia opryskania falami lub zapobieżenia opryskaniu falami, lub w podobny sposób, dróg oddechowych i skutkiem tego przyczyniająca się do przeżycia użytkownika we wzburzonej wodzie

Osłona ochronna

osłona, która zwykle znajduje się ponad elementami funkcjonalnymi PFD w celu jego ochrony przed uszkodzeniem fizycznym lub zaczepieniem o zewnętrzne obiekty

UWAGA 1 Osłonę ochronną można zaprojektować tak, aby zapewniała dodatkowe właściwości, tj. aby PFD było odpowiednie do stosowania, gdy podmiot jest poddany dodatkowym zagrożeniom, np. znacznemu przetarciu, bryzgom płynnego metalu, płomieniom i ogniowi.

UWAGA 2 Komora napełniana PFD napełnianego jest przykładem elementu funkcjonalnego.

zawór bezpieczeństwa

zawór, który można stosować w systemie napełniania w celu uniknięcia możliwości uszkodzenia wskutek wzrostu ciśnienia

gwizdek

urządzenie, które dmuchane ustami, wydaje głośny dźwięk pomocny w zlokalizowaniu użytkownika

odmiana hybrydowa PFD

indywidualne urządzenie wypornościowe o złożonej pływalności, tj. naturalnej i napełnianej

Klasyfikacja

Kamizelki ratunkowe

Niniejsze urządzenia zapewniają utrzymanie na wodzie osoby z twarzą nad wodą, z poziomami użytkowania wystarczającymi dla różnych zastosowań na wodach otwartych i wzburzonych.
Kamizelki ratunkowe mają wystarczająco rozłożoną pływalność, aby podczas badania odwrócić użytkowników ubranych w kostiumy kąpielowe zgodnie z ISO 12402 do pozycji, w której usta znajdują się na określonej wysokości unoszenia powyżej powierzchni wody, nawet wtedy, gdy użytkownik jest nieprzytomny.

Środki asekuracyjne

Zaleca się, aby te urządzenia były wygodne, podczas ciągłego ich użytkowania i zapewniały wynoszenie na powierzchnię, bez istotnej możliwości odwracania twarzą do góry, oraz unoszenie na wodzie przytomnego użytkownika, zgodnie z poziomem użytkowania oznakowanym na urządzeniu.
Środki asekuracyjne powinny być odpowiednie do stosowania co najmniej na wodach osłoniętych, lecz przy wyższych poziomach użytkowania mogą być odpowiednie dla niektórych użytkowników na innych wodach.

Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego stosowania

Niniejsze urządzenia spełniają wymagania podane powyżej z różnymi poziomami użytkowania, lecz mają modyfikacje dotyczące specjalnych zastosowań podczas użytkowania.
Tego rodzaju zastosowania nie powinny wpływać na zasadnicze wymagania, takie jak działanie w wodzie, stateczność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.
Na ich etykiecie należy podać specjalne warunki podczas użytkowania w celu utrzymania zasadniczych wymagań.

Poziomy użytkowania

Poziom 275

Niniejszy poziom jest przeznaczony głównie do stosowania na pełnym morzu w ekstremalnych warunkach i dla ludzi, którzy dźwigają znaczne ciężary i w ten sposób wymagają dodatkowej pływalności.
To jest ważne również dla osób noszących odzież, która zatrzymuje powietrze i która może szkodliwie wpływać na zdolność kamizelki ratunkowej do samoczynnego prostowania. Poziom ten zapewnia, że użytkownik jest unoszony w wodzie w prawidłowej pozycji, a jego usta i nos są nad powierzchnią wody.

Poziom 150

Niniejszy poziom jest przeznaczony do stosowania ogólnego lub do stosowania razem z ubiorem sztormowym.
Pozwala on odwrócić nieprzytomną osobę do pozycji bezpiecznej i nie wymaga od użytkownika dalszych działań do jej utrzymania.

Poziom 100

Niniejszy poziom jest przeznaczony dla tych, którzy mogą być zmuszeni czekać na ratunek, lecz jest to prawdopodobne na wodach osłoniętych.
Nie zaleca się stosowania urządzenia na wodach wzburzonych.

Poziom 50

Niniejszy poziom jest przeznaczony dla osób dobrze pływających, niedaleko brzegu lub lądu, mających pomoc i środki ratunkowe w pobliżu.
Niniejsze urządzenia mają minimalne rozmiary lecz mają ograniczone zastosowanie na wodach wzburzonych i nie można oczekiwać, aby przez dłuższy czas utrzymywały użytkownika bezpiecznie w wodzie.
Nie mają wystarczającej pływalności do ochrony ludzi niezdolnych do pomocy samym sobie. Wymagają aktywnej współpracy użytkownika.

Wymagania

Postanowienia ogólne

Kamizelka ratunkowa, poziom użytkowania 150, powinna spełniać wymagania podane podczas badania wg ISO 12409-9.
Badanie cyklu temperaturowego i badanie metodą obrotowego kosza udarowego należy uważać za sprawdzian niezawodności pod względem zużycia i rozdarcia, i należy je wykonać przed stosownym badaniem właściwości fizycznych.

Materiały i komponenty stosowane na kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150, powinny spełniać wymagania wg ISO 12402-7.

Napełniana kamizelka ratunkowa spełniająca wymagania niniejszej części ISO 12402 powinna być napełniana automatycznie, ręcznie lub ustami i być całkowicie zgodna z wszystkimi wymaganiami użytkowymi niniejszej części ISO 12402.
Dla każdej komory kamizelki ratunkowej powinna istnieć możliwość co najmniej uruchamiania ręcznego lub nadmuchiwania.
Napełniana kamizelka ratunkowa powinna spełniać wymagania użytkowe niniejszej części ISO 12402, gdy każda pojedyncza komora jest nienapełniona.

Napełniane kamizelki ratunkowe należy badać na niezamierzone napełnienie wg ISO 12402-7

Kombinacja kamizelek ratunkowych i wyposażenia

Postanowienia ogólne

Wyposażenie zastosowane w kamizelkach ratunkowych, poziom użytkowania 150, powinno spełniać wymagania ISO 12402-8, jak podano w Tablicy 1.

Kombinacja kamizelki ratunkowej i wyposażenia nie powinna zmniejszać funkcjonalności żadnej jednostki.
Należy to sprawdzić podczas badania wymaganego dla kamizelek ratunkowych, jak również dla wyposażenia.
Jeśli to jest konieczne, należy określić kolejność badań. Wymagania i metody badań wyposażenia podano w ISO 12402-8.

Tablica 1 Wyposażenie kamizelek ratunkowych, poziom użytkowania 150

Wyposażenie                                  

Obowiązkowe (M) 

Opcjonalne (O)            

Światło sygnalizacyjneO
GwizdekM
Pętla ratowniczaM
Linka asekuracyjnaO
Materiał odblaskowyM
Pokładowe szelki bezpieczeństwa           O
Zawór bezpieczeństwaO
Wielokomorowy system pływalnościO
Osłony ochronneO
Kaptur przeciwbryzgowyO

Kamizelki ratunkowe mogą mieć inne wyposażenie. Wyposażenie powinno spełniać co najmniej wymagania podane w ISO 12402-8. 

Pętla ratownicza

Kamizelkę ratunkową, poziom użytkowania 150, wyposażoną w pętlę ratowniczą, należy badać według ISO 12402-9:2006, 5.5.1.4.

Pętlę ratowniczą należy przymocować do kamizelki ratunkowej z przodu klatki piersiowej, przed dwoma linami, z których każda jest symetryczna względem linii środkowej, między dolnym zakończeniem mostka a pępkiem, nie dalej niż 100 mm po obu stronach linii środkowej.

Minimalna długość pętli ratowniczej, mierzona od zamocowania pętli do jej końca, powinna wynosić 150 mm.

Pętla ratownicza powinna mieć szerokość minimalną 20 mm i mieć barwę odróżniającą się od barwy kamizelki ratunkowej.

Pętla ratownicza powinna być dobrze widoczna, gdy użytkownik normalnie unosi się na wodzie.

Gwizdek

Kamizelkę ratunkową należy wyposażyć w gwizdek. Powinien on spełniać wymagania wg ISO 12402-8:2006, 5.2.

Kaptur przeciwbryzgowy

Jeśli jakaś forma kaptura lub kaptura przeciwbryzgowego jest dostosowana do osłony twarzy w całości lub w części, powinna spełniać wymagania ISO 12402-8:2006, 5.5 i być oznakowana w sposób tam podany.

Typy pływalności

Postanowienia ogólne

Należy zapewnić taką wartość pływalności, aby funkcjonalność w wodzie, wymagana w niniejszej części ISO 12402 (wysokość unoszenia, zdolność odwrócenia, stabilna pozycja podczas unoszenia się itd.) była spełniona.

Minimalną wartość pływalności kamizelki ratunkowej, jak podano w Tablicy 2, można zapewnić stosując materiał

o pływalności naturalnej, komory napełniane gazem lub kombinację tych dwóch możliwości.

Jeśli kamizelka ratunkowa jest odmianą hybrydową, powinna zapewniać, jedynie dzięki swojej pływalności naturalnej, pływalność wymaganą równą równoważnemu urządzeniu o poziomie 50.

Napełniane kamizelki ratunkowe, produkowane do stosowania przez dzieci poniżej 30 kg masy ciała i/lub poniżej 6. roku życia, powinny być napełniane automatycznie. Jeśli zastosowano odmianę hybrydową, powinna ona mieć minimalną pływalność naturalną wg ISO 12402-5:2006, 5.3.

Napełniane komory wypornościowe

Napełniane komory wypornościowe powinny wytrzymywać ciśnienie wewnętrzne 70 kPa bez uszkodzenia lub stałego odkształcenia podczas badania wg ISO 12402-9:2006 w temperaturze – 5 °C i + 30 °C przez 2 min.

Jeśli urządzenie wyposażono w zawór bezpieczeństwa, zawór powinien być zamknięty i badany wg ISO 12402-9:2006 pod ciśnieniem 40 kPa.

Kamizelki ratunkowe napełniane gazem powinny wytrzymywać badanie napełniania wg ISO 12402-9:2006 przed wykonaniem badania pływalności wg ISO 12402-9:2006.

Materiał o pływalności naturalnej

Każdy materiał o pływalności naturalnej, stosowany do uzyskania pływalności, powinien wytrzymywać ciśnienie i ruchy podczas normalnego noszenia bez stałej utraty pływalności. Maksymalna utrata pływalności podczas badania trzech próbek wg ISO 12402-7: nie powinna przekraczać 10 % każdego materiału piankowego, zapewniającego pływalność naturalną.

Należy zbadać stateczność cieplną każdego materiału o pływalności naturalnej wg ISO 12402-7:-4) tak, aby maksymalna utrata ciepła w każdej próbce nie przekraczała 5 %.

Całkowita zapewniana pływalność

W celu oceny według niniejszej części IS0 12402 ustalone minimalne i maksymalne masy użytkownika powinny odpowiadać różnym rozmiarom, które powinny wynikać z oznakowanych zakresów pływalności.
Podstawowy sposób wskazania rozmiaru urządzenia dotyczący dopasowania powinien być jedynym odpowiednim i logicznym dla przyszłego użytkownika, na przykład podanie zakresów masy i rozmiarów.

Podczas badania wg IS012402-9:2006 pływalność minimalną, zapewniana za pomocą różnych poziomów, powinna być taka, jak podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Pływalność minimalna

Parametr                 Dziecko                             Dorosły    
 Masa użytkownika, m (kg)   m ≤1515< m ≤30 30< m ≤40  40< m ≤5050< m ≤60 60< m ≤70 m >70 
 Pływalność minimalna (N)   45      60      75       90     110     130  150

Jeśli kamizelka ratunkowa przeznaczona jest dla dwóch lub więcej kategorii masy, pływalność powinna być co najmniej równa tej, jaką podano dla wyższej kategorii.
Pływalność kamizelki ratunkowej należy badać wg ISO 12402-9:2006. Różnica między pomiarami początkowymi a pomiarem po 24 h nie powinna przekraczać 5 % pływalności pierwotnej.
Pływalność zmierzona w jakimkolwiek badaniu, wykonanym w celu sprawdzenia zgodności z niniejszą częścią ISO 12402, nie powinna być mniejsza od podanej na oznakowaniu kamizelki ratunkowej ani mniejsza niż wymagana wyżej .
Pomiarowi całkowitej pływalności w badaniu wg ISO 12402-9 należy poddać dwie kamizelki ratunkowe.

Właściwości wyróżniające

Barwa

Barwa części wyeksponowanych (z wyjątkiem takich komponentów jak taśmy, zamki błyskawiczne i inne mocowania) kamizelki ratunkowej umieszczonej w normalnej pozycji na wodzie powinna spełniać wymagania ISO 12402-7:-5).
W przypadku poszukiwań i ratowania wybiera się farby fluorescencyjne, barwy żółto-pomarańczowej i czerwono-pomarańczowej, które się najlepiej nadają.

Materiał odblaskowy

Do kamizelki ratunkowej na powierzchni co najmniej 300 cm2 należy przytwierdzić materiał odblaskowy, który spełnia wymagania specyfikacji podanej w IMO Resolution A.658 (16), Załącznik 2.
Podczas unoszenia się nieruchomego użytkownika na wodzie, niemal taka sama powierzchnia materiału odblaskowego powinna być widoczna ze wszystkich kierunków wokół kamizelki ratunkowej i nad kamizelką ratunkową, a materiał ten powinien znajdować się powyżej poziomu wody.
W przypadku kamizelki ratunkowej odwracającej powierzchnia minimalna i jej położenie powinny spełniać wymagania, obojętnie w jaki sposób urządzenie zostało założone.

Wytrzymałość

Wytrzymałość urządzenia należy badać wg ISO 12402-9:2006. Nie powinno pojawić się jakiekolwiek uszkodzenie, w wyniku którego kamizelka ratunkowa mogłaby nie spełniać swego zadania według niniejszej części ISO 12402. Środki regulacji nie powinny wykazywać przemieszczenia przekraczającego 25 mm podczas badania.
Obciążenie poziome nie powinno być mniejsze niż 3 200 N dla dorosłych i 2 400 N dla dzieci.
Obciążenie pionowe nie powinno być mniejsze niż 900 N dla dorosłych i 700 N dla dzieci.
Obciążenie poziome należy stosować również do pętli ratowniczej badanej wg ISO 12402-9:2006.

Funkcjonalność

Postanowienie ogólne

Po założeniu kamizelki ratunkowe nie powinny być nadmiernie obszerne, ciężkie lub niewygodne podczas badania wg ISO 12402-9:2006.
Kamizelka ratunkowa nie powinna nadmiernie ograniczać widoczności, słyszenia, oddychania lub ruchów użytkownika w nią ubranego, zarówno na lądzie, jak i w wodzie, podczas badań wg IS012402-9:2006.
Powinna umożliwiać łatwe zaciskanie lub poluzowanie wszystkich głównych mechanizmów regulacji, zarówno na lądzie, jak i w wodzie.
Kamizelki ratunkowe nie powinny po założeniu wpływać na widoczność, zarówno na lądzie, jak i w wodzie; powinny zapewniać dostateczny komfort i umożliwiać ruchy głową i kończynami. W sytuacjach nadzwyczajnych, zarówno na lądzie, jak i w wodzie, nie powinno być możliwe zdjęcie kamizelki ratunkowej, mimo że stanowi obciążenie i powoduje utrudnienie w ruchu.
Kamizelka ratunkowa nie powinna mieć żadnego wyposażenia (ani nie należy w jakikolwiek sposób dołączać wyposażenia), o którym wiadomo, że mogłoby być przyczyną urazu użytkownika lub uszkodzenia kamizelki ratunkowej podczas badania wg ISO 12402-9:2006.
Kamizelka ratunkowa nie powinna w sposób istotny przeszkadzać w poruszaniu się.
Po założeniu kamizelki ratunkowej użytkownik powinien mieć możliwość pływania, wspinania się po drabinie i wchodzenia na pokład podczas badania wg ISO 12402-9. Co najmniej dwie trzecie osób, które mogą wykonać zadanie podane w ISO 12402-9:2006 bez kamizelki ratunkowej, powinno również spełniać wymagania, gdy są ubrane w kamizelkę ratunkową.
Kamizelka ratunkowa powinna wytrzymać wszystkie badane warunki podczas normalnego przechowywania i użytkowania.
Kamizelka ratunkowa powinna pozostawać trwała podczas badania wg ISO 12402-9:2006.
Za kamizelką ratunkową nie powinny tworzyć się prądy mające tendencję do kierowania wody w stronę twarzy lub głowy użytkownika.
Osoby badające powinny stwierdzić to wizualnie podczas badań użytkowych w wodzie.
Należy badać przypadkowe napełnienie kamizelki ratunkowejnapełnianej automatycznie wg ISO 12402-9:2006

Zakładanie, regulacja i dopasowanie

Kamizelki ratunkowe powinny być prawidłowo dopasowane, wyregulowane i łatwe do zakładania. Zaleca się, aby wiązania i mocowania konieczne do prawidłowego działania były proste i aby było ich mało.

Zakładanie powinno być jasne i proste według krótkich instrukcji. Powinno być możliwe bez pomocy, z wyjątkiem kamizelek ratunkowych dla dzieci.
Niekorzystne warunki użytkowania, takie jak zła widoczność, zimno lub wilgotność nie powinny nadmiernie oddziaływać na swobodę w zakładaniu i zdejmowaniu kamizelki ratunkowej.
Podczas badania wg ISO 12402-9 czas zakładania wszystkich wymaganych na wodzie środków zabezpieczenia i kamizelki ratunkowej nie powinien być dłuższy niż 1 min.

Podczas badania wg IS0 12402-9 środki regulacji w zakresie ustalonego rozmiaru powinny zapewniać bezpieczne dopasowanie.
Bezpieczne dopasowanie nie powinno zależeć od elastyczności materiałów.
Jeśli są zastosowane taśmy kroczne lub inne nieelastyczne urządzenia zwiększające bezpieczeństwo dopasowania i mocowania, i możliwe jest (bez fizycznego uszkodzenia kamizelki ratunkowej) założenie kamizelki ratunkowej z taśmami lub urządzeniami, lub bez nich, należy wykonać badania wg ISO 12402-9:2006. z zamocowanymi taśmami lub urządzeniami, lub bez nich.

Kamizelka ratunkowa nie powinna zsuwać się z użytkownika podczas badania wg ISO 12402-9.

Należy badać napełnianie ręczne i ustami, zarówno na wodzie, jak i poza wodą, wg IS012402-9:2006.

Działanie w wodzie

Kamizelka ratunkowa powinna zapewniać podtrzymanie głowy użytkownika z boków i z tyłu w taki sposób, aby usta zrelaksowanej osoby znajdowały się z dala od spokojnej powierzchni wody, utrzymując tułów pochylony do tyłu pod kątem co najmniej 30° i nie więcej niż 90°, utrzymując płaszczyznę twarzy pod kątem co najmniej 40° i nie więcej niż 90°, podczas badania wg ISO 12402-9:2006,5.6. Kamizelki ratunkowe dla małych dzieci należy badać wg ISO 12402-9:2006.
Jako narzędzie zastępcze można zastosować manekin, w tym przypadku należy stosować procedury badania wg ISO 12402-9:2006.

Osoby badające, ubrane w kostiumy kąpielowe, powinny umieć pływać.
Każdej osobie należy objaśnić każde z badań, szczególnie wymagania dotyczące spokojnego zachowania i wydychania powietrza w pozycji twarzą do dołu.
Osoby badające powinny założyć kamizelkę ratunkową bez pomocy, korzystając tylko z instrukcji dołączonej przez producenta.

Wysokość unoszenia mierzona wg ISO 12402-9:2006 dla każdej osoby powinna wynosić nie mniej niż 100 mm.

Kamizelka ratunkowa w warunkach badania powinna odwrócić osobę badającą do pozycji wymaganej w ciągu 5 s podczas badania wg ISO 12402-9:2006.

Użytkownik powinien mieć możliwość utrzymania stabilnej pozycji i nieodwracania twarzy w dół podczas badania wg ISO 12402-9:2006.

Podczas badania wg ISO 12402-9:2006 kamizelka ratunkowa nie powinna ulec uszkodzeniu w taki sposób, aby miało to wpływ na działanie kamizelki ratunkowej w wodzie lub utratę pływalności.

Kamizelka ratunkowa nie powinna zsuwać się z ciała, zagrażać badającej osobie lub ulec uszkodzeniu w taki sposób, aby miało to wpływ na działanie w wodzie lub na pływalność.

Podczas badania wg ISO 12402-9:2006 kamizelka ratunkowa powinna zapewniać, aby osoba badająca utrzymywała usta blisko nad wodą, z zachowaniem co najmniej wymaganej wysokości unoszenia.

Wysokość unoszenia powinna spełniać stosowne wymagania bez zmiany położenia jakiejkolwiek części ciała.

Wielokomorowe systemy pływalności

Wielokomorowe systemy pływalności powinny spełniać wymagania użytkowe niniejszej części ISO 12402, gdy dowolna komora jest nienapełniona.
Wielokomorowe systemy pływalności powinny spełniać wymagania ISO 12402-8:2006.

Znakowanie

Postanowienie ogólne

Kamizelkę ratunkową należy oznakować trwale i wyraźnie informacjami podanymi poniżej, co najmniej w języ-ku(-ach) urzędowym(-ch) kraju sprzedaży. Informacje należy podać najlepiej w postaci piktogramów lub jako tekst połączony z piktogramami, lub – jeśli nie ma piktogramów – jako sam tekst.

Informacje na kamizelce ratunkowej

Informacje na kamizelce ratunkowej powinny zawierać następujące elementy:

 1. identyfikację producenta – co najmniej nazwę producenta lub jego przedstawiciela i ich adres e-mailowy;
 2. klasę PFD i poziom użytkowania ;
 3. oświadczenie, że sprzęt działa jak PFD dopiero wtedy, gdy jest całkowicie napełniony (tylko dla PFD napełnianych);
 4.  zakres wielkości kamizelki ratunkowej, np. zakres obwodu klatki piersiowej i masa ciała użytkownika;
 5. zapewnioną pływalność minimalną i wielkość pływalności po napełnieniu, w przypadku odmiany hybrydowej;
 6. skróconą instrukcję dotyczącą przechowywania, nadzoru, czyszczenia i konserwacji;
 7. prostą instrukcję zakładania i regulacji;
 8. prostą instrukcję użytkowania;
 9. prawidłowy rozmiar i ciśnienie napełnionego naboju, jeśli jest napełniany gazem;

UWAGA Niniejszą informację umieścić w pobliżu aktualnego miejsca zamocowania naboju.

 1. w przypadku napełniania gazem, ostrzeżenie, że naboje z gazem są niebezpieczne i należy je trzymać
  z daleka od dzieci i prawidłowo obchodzić się z nimi;
 2. oznakowanie modelu przez producenta, przeznaczenie, numer seryjny, kwartał (lub miesiąc) i rok produkcji;

UWAGA Miesiące podaje się cyframi arabskimi (od 1 do 12), kwartały cyframi rzymskimi (od I do IV), zaczynając kolejno od 1 stycznia.

 1. numer niniejszej części ISO 12402;
 2. piktogramy lub słowa wskazujące inne zagrożenia uwzględnione lub nie uwzględnione;
 3. tekst „Nie używać jako poduszki”;
 4. tekst „Przeszkolić się przed stosowaniem niniejszego urządzenia”;
 5. tekst „Naucz dziecko, aby do wody wchodziło w kamizelce ratunkowej”, jeśli kamizelka jest przeznaczona dla dzieci;
 6. tekst „Dla dzieci poniżej 6 lat stosować tylko urządzenia samoczynne”, jeśli urządzenie jest przeznaczone dla dzieci;
 7. zakres specjalnego zastosowania;
 8. przewidywany termin przeglądów uwzględniający przeciętne użytkowanie, terminy przeglądu serwisowego, także dodatkowych elementów (naboje z gazem, szpule, taśmy odblaskowe itd.) i ich wymiany;
 9. zgodność z szelkami bezpieczeństwa, ubiorem lub dodatkowym wyposażeniem, jeśli dotyczy;
 10. tekst „Podczas stosowania odzieży wodoszczelnej lub w innych okolicznościach można nie uzyskać całkowitej funkcjonalności. Powołać się na ulotkę objaśniającą”;
 11. tekst „Ostrzeżenie: Nie stosować pieluch, które są źródłem pływalności podczas użytkowania kamizelki ratunkowej”.

UWAGA Niniejsze ostrzeżenie jest wymagane tylko dla kamizelek ratunkowych dla użytkowników o masie ciała do 15 kg.
Etykietę zawierającą niniejsze informacje należy trwale przymocować do kamizelki ratunkowej. Etykieta powinna być odporna na wodę słoną i wytrzymać co najmniej 10 prań ręcznych wykonanych zgodnie z instrukcją producenta. Etykieta nie powinna kurczyć się w taki sposób, aby oddziaływać na wygląd lub działanie kamizelki ratunkowej, lub na swoją czytelność.
Specjalne piktogramy 'sznurowane’, przedstawiające dokładne zalecenia producenta dotyczące przekładania taśmy przez klamrę i mocowania kombinacji typu 'krowi ogon’ i tekst „Przed użyciem niniejszego urządzenia wymagane są szkolenie i praktyka” należy umieścić na kamizelce ratunkowej i towarzyszącej jej informacji.

Informacje dołączane przez producenta

Do kamizelki ratunkowej należy dołączyć ulotkę z objaśnieniem zawierającym co najmniej następujące elementy:

 • zagadnienia podane w informacji o kamizelce;
 • zalecenie, że użytkownik powinien wypróbować kamizelkę ratunkową przed użyciem, aby upewnić się o jej funkcjonalności;
 • kompletną instrukcję dotyczącą zakładania i użytkowania (również instrukcje dotyczące gwizdka i świateł, jeśli są zastosowane);
 • informacje szczegółowe o zalecanych ograniczeniach w użytkowaniu, łącznie z warunkami na morzu, ograniczeniami dotyczącymi temperatury, trwałości i wszelkich innych potrzebnych informacji;
 • opis każdej z części zamiennych i ich wymiany, instrukcję serwisową, konserwacji i pakowania, jeśli dotyczy;
 • inne ogólne porady na temat utrzymania w dobrym stanie i użytkowania kamizelki ratunkowej, które zdaniem producenta są stosowne.

Informacje dla konsumenta w punkcie sprzedaży

Postanowienie ogólne

W celu poinformowania konsumenta należy stosować wersję z pełnym tekstem (patrz Rysunki 1 i 2) i/lub wersję z piktogramami (patrz Rysunek 3).

Wersja z pełnym tekstem

Informacje na urządzeniu przedstawionym do sprzedaży powinny być wyraźnie widoczne i czytelne albo dzięki zapewnieniu widoczności oznakowania na samej kamizelce ratunkowej, albo dzięki dodatkowej etykiecie na opakowaniu.
Jeśli informacje podzielono na kilka różnych sekcji, należy je prezentować w taki sposób, aby konsument mógł dostrzec wszystkie sekcje jednocześnie („Nadzór nad całym systemem PFD”). Układ etykiet podanych na Rysunkach 1 i 2 jest zalecany, natomiast ich zawartość jest obowiązkowa.
Jeśli wybrano pełną wersję tekstu, należy zredagować informację zgodnie z Rysunkiem 1. Wymiar minimalny informacji powinien wynosić 75 mm x 75 mm. Barwy tekstu i etykiety mogą się różnić lecz powinny zawsze kontrastować z tłem.

UWAGA 1 Informację w wierszu (8) można podawać pełnym tekstem lub przedstawiając logo dostawcy.

UWAGA 2 Etykieta pokazana na Rysunku 1 może tworzyć lewą stronę kompletnej etykiety przedstawiającej wszystkie wymagane dane z listy danych (patrz Rysunek 2).
Układ prawej strony etykiety na Rysunku 2 jest opcjonalny. W sprawie zawartości, patrz lista danych. Zapisy tekstowe w tablicach są przykładowe.

 • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content