Przepisy szczególne dla statków o dużej prędkości

Artykuł 29.01

Przepisy ogólne

 1. Statki o dużej prędkości nie mogą być budowane jako łodzie kabinowe.
 2. Następujące instalacje są niedozwolone na statku o dużej prędkości:
  1. urządzenia wyposażone w palniki z knotami zgodnie z art. 16.02;
  2. piece olejowe z palnikami parowymi zgodnie z art. 16.03 and 16.04;
  3. urządzenia grzewcze na paliwo stałe zgodnie z art. 16.07;
  4. instalacje gazu płynnego zgodnie z rozdziałem 17.
 3. Statki o dużej prędkości muszą być zbudowane i sklasyfikowane pod nadzorem i zgodnie ze stosownymi zasadami uznanej instytucji klasyfikacyjnej, posiadającej specjalne przepisy dla statków szybkich. Należy zachować klasę.

Artykuł 29.02

Zastosowanie części II i III

 1. Nie naruszając przepisów ust. 2, dla statków o dużej prędkości stosuje się rozdziały 3-19 z wyłączeniem następujących przepisów:
  1. artykułu 3.04 ust. 6 tiret drugie;
  2. artykułu 8.08 ust. 2 zdanie drugie;
  3. artykułu 14.02 ust. 4 zdanie drugie i trzecie;
  4. artykułu 15.02 ust. 4 zdanie drugie;
  5. artykułu 19.06 ust. 3 lit. a) zdanie drugie.
 2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 19.02 ust. 9 i art. 19.15 ust. 7 drzwi wodoszczelnych grodzi muszą być zdalnie sterowane.
 3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 6.02 ust. 1, w przypadku uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń sterujących stosuje się niezwłocznie drugi niezależny napęd sterujący lub napęd ręczny.
 4. Oprócz wymagań ust. 1-3, statki szybkie muszą spełniać wymagania art. 29.03-29.10.

Artykuł 29.03

Miejsca siedzące i pasy bezpieczeństwa

Liczba miejsc siedzących musi być dostępna dla maksymalnej dozwolonej liczby pasażerów. Siedzenia muszą posiadać pasy bezpieczeństwa. W przypadku zapewnienia właściwej ochrony przed uderzeniem lub, gdy pasy nie są wymagane przepisami rozdziału 4 części 6 HSC Code 2000, można nie stosować pasów bezpieczeństwa.

Artykuł 29.04

Wolna burta

Na zasadzie odstępstwa od zapisów art. 4.02 i 4.03, wolna burta musi wynosić co najmniej 500 mm.

Artykuł 29.05

Pływalność, stateczność i dalszy podział

Statki o dużej prędkości muszą posiadać właściwe dokumenty dotyczące:

 1. właściwości pływalności i właściwości statycznych zapewniających bezpieczeństwo jednostki pracującej w trybie przemieszczania, zarówno nietkniętej, jak i uszkodzonej;
 2. właściwości statycznych i układów statecznych zapewniających bezpieczeństwo jednostki znajdującej się w fazie pływalności i fazie przejściowej;
 3. właściwości pływalności i właściwości statycznych zapewniających bezpieczeństwo jednostki znajdującej się w fazie pływalności i fazie przejściowej oraz umożliwiających bezpieczne przejście jednostki w tryb przemieszczania w przypadku nieprawidłowego działania jakiegokolwiek układu.

Artykuł 29.06

Sterówka

 1. Rozplanowanie
  1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 7.01 ust. 1, sterówka musi być tak rozplanowana, aby sternik i drugi członek załogi mogli wypełniać swoje obowiązki podczas pracy statku.
  2. Umiejscowienie steru musi być tak rozplanowane, aby zapewnić miejsce na stanowiska robocze dla osób wymienionych w lit. a). Przyrządy nawigacyjne, manewrowe, monitorujące i komunikacyjne oraz pozostałe istotne urządzenia sterowania muszą znajdować się odpowiednio blisko siebie, aby umożliwić drugiemu członkowi załogi i sternikowi uzyskanie koniecznych informacji i obsługę urządzeń zdalnego sterowania oraz instalacji w pozycji siedzącej. Następujące wymagania stosuje się do wszystkich przypadków:
   1. umiejscowienie steru dla sternika musi być rozplanowane jako jednoosobowe stanowisko radarowe;
   2. drugi członek załogi ma posiadać ekran radarowy na swoim stanowisku roboczym i musi mieć możliwość przesyłania informacji i kontrolowania napędu statku ze swojego stanowiska.
  3. Osoby wymienione w lit. a) muszą mieć możliwość obsługi urządzeń wymienionych w lit. b) bez jakichkolwiek przeszkód, z uwzględnieniem właściwie zapiętych pasów bezpieczeństwa.
 2. 2. Dobra widoczność
  1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 7.02 ust. 2, Strefa ograniczonej widoczności przed dziobem statku nie może przekraczać długości statku, niezależnie od warunków obciążeniowych.
  2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 7.02 ust. 3, całkowity łuk strefy niewidoczności od prawej strony ku przodowi do 22,5° za prostopadłą na drugiej stronie nie może przekroczyć 20°. Każda poszczególna strefa niewidoczności nie może przekroczyć 5°. Strefa widoczności między dwiema strefami niewidoczności nie może być mniejsza niż 10°.
 3. Przyrządy
  Panele przyrządów do obsługi i monitorowania urządzeń, o których mowa w art. 29.10 muszą znajdować się w oddzielnych i wyraźnie oznaczonych miejscach w sterówce. Stosuje się to, tam gdzie to właściwe, do urządzeń sterujących wodowanie sprzętu ratunkowego.
 4. Oświetlenie
  W miejscach i dla części urządzeń, które muszą być oświetlone podczas pracy, należy stosować czerwone światło.
 5. Okna
  Należy unikać odblasków. Okna muszą zapobiegać odbijaniu promieni słonecznych i oślepieniu światłem słonecznym.
 6. Materiały powierzchniowe
  W sterówce nie należy stosować materiałów odbijających światło.

Artykuł 29.07

Dodatkowe wyposażenie

Statki o dużej prędkości powinny posiadać następujące urządzenia:

 1. radarową instalację nawigacyjną i wskaźnik skrętu zgodnie z art. 7.06 ust 1; oraz
 2. łatwo dostępne osobiste środki ratunkowe dostosowane do art. 19.09 ust. 4.

Artykuł 29.08

Obszary zamknięte

 1. Przepisy ogólne
  Miejsca i pomieszczenia ogólnie dostępne oraz ich wyposażenie muszą być tak zaprojektowane, aby żadna osoba właściwie użytkująca urządzenia nie ucierpiała w trakcie ich normalnego i awaryjnego włączania i wyłączania ani podczas manewrów wykonywanych podczas rejsu czy w awaryjnych lub trudnych warunkach.
 2. Komunikacja
  1. Aby poinformować pasażerów o środkach bezpieczeństwa, wszystkie statki pasażerskie muszą być wyposażone w urządzenia akustyczne i wizualne dostępne dla wszystkich obecnych na pokładzie.
  2. Urządzenia opisane w lit. a) muszą umożliwić kapitanowi przekazywanie informacji pasażerom.
  3. Każdy pasażer powinien mieć w pobliżu swojego miejsca łatwy dostęp do instrukcji działania w przypadku sytuacji awaryjnych, instrukcje muszą zawierać plan statku z naniesionymi wszystkimi wyjściami, drogami ewakuacyjnymi, urządzeniami awaryjnymi, sprzętem ratunkowym i instrukcjami użycia kamizelek ratunkowych.

Artykuł 29.09

Wyjścia i drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne muszą spełniać następujące wymagania:

 1. prosty, szybki i bezpieczny dostęp ze sterówki do miejsc i pomieszczeń ogólnie dostępnych.
 2. drogi ewakuacyjne prowadzące do wyjść awaryjnych muszą być trwale i wyraźnie oznaczone.
 3. wszystkie wyjścia muszą być właściwie oznaczone. Obsługa mechanizmów otwierających musi być oczywista ze strony zewnętrznej i wewnętrznej.
 4. drogi ewakuacyjne i wyjścia awaryjne powinny posiadać odpowiednie instrukcje zapewniające bezpieczną ewakuację.
 5. obok wyjścia musi znajdować się miejsce wystarczające dla jednego członka załogi.

Artykuł 29.10

Ochrona przeciwpożarowa i gaszenie pożarów

 1. Korytarze, pokoje i pomieszczenia dla załogi ogólnie dostępne oraz kuchnia i maszynownia powinny być podłączone do właściwego systemu alarmowego. Pojawienie się ognia i jego zlokalizowanie musi być sygnalizowane automatycznie w miejscu stale obsługiwanym przez personel pokładowy i członków załogi.
 2. Maszynownie powinny być wyposażone w stały system przeciwpożarowy zgodnie z art. 13.05.
 3. Pokoje i pomieszczenia mieszkalne ogólnie dostępne oraz prowadzące z nich wyjścia ewakuacyjne muszą być wyposażone w system automatycznych ciśnieniowych instalacji tryskaczowych zgodnie z art. 13.04. Wykorzystana woda powinna szybko i bezpośrednio odpływać na zewnątrz.
 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content