Dokumenty załóg

Świadectwa

Informacje dotyczące wydania lub wymiany świadectwa

Patenty

Informacje dotyczące wydania lub wymiany patentu

Wyciąg pływania

Wzór wyciągu pływania

Wydanie żeglarskiej książeczki pracy

Wniosek o wydanie/wymianę żeglarskiej książeczki pracy Złożenie wniosku z następującymi załącznikami: do wglądu dowód osobisty, kopia świadectwa zdrowia (oryginał do wglądu), 2 zdjęcia o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm wyciąg pływania zaświadczenie o przeszkoleniu BHP lub ksero dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej lub na statkach morskich opłata administracyjna w wysokości 30,00zł, którą należy wpłacić na konto […]

Obserwator radarowy

Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa obserwatora radarowego Złożenie wniosku z następującymi załącznikami: do wglądu dowód osobisty, 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm, wyciąg pływania (3 miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej wyposażonej w radary) sporządzony na podstawie zapisóww żeglarskiej książeczce pracy oraz posiadanie świadectwa przeszkoleniaw zakresie wykorzystania radaru i Radarowego Automatycznego Systemy Śledzenia i Akwizycji Ech […]

Egzaminy

Informacje dotyczące egzaminów przeprowadzanych przez Centralną oraz Terenową Komisję Egzaminacyjną

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Centralna Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

 • Terenowa Komisja Egzaminacyjna

  Terenowa Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

 • ADN

  Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo eksperta ADN.

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 2 marca 2022
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content