Dyrektor Urzędu

dr inż. Piotr Durajczyk

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 1. Do właściwości Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawnieniem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych w zakresie unormowanym ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej.
 2. Do właściwości Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie należy:
  • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej;
  • przeprowadzenie inspekcji statków;
  • weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglugowym;
  • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych , w portach, przystaniach i zimowiskach;
  • kontrola stanu oznakowania szlaku żeglowego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów;
  • przeprowadzenie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych;
  • kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przezstatek ładunku z tymi dokumentami;
  • kontrola obcych statkow w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z postanowieniami umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy;
  • współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrona środowiska, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań obronnych i zadań o charakterze niemiliarnym, w szczegolności zapobiegania aktom terroru i likwidacji ich skutków;
  • rozpatrywania skargw sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową;
  • przeprowadzanie pomiaru i inspekcji technicznej statku;
  • zarządzanie usługami informacji rzecznej RIS.
 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
 • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content